Zorgzaam omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)


Het voorkomen van het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de industrie heeft de volle aandacht van de overheid. Bedrijven die ZZS toepassen, zijn verplicht om emissies zoveel mogelijk te vermijden. Daarnaast moeten zij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de ZZS te vervangen door veiligere en duurzamere alternatieven. Er waren al verschillende overzichten van de ZZS in de omloop, waaraan het RIVM onlangs nog een overzicht met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen toevoegde. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentieel ZZS uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Potentieel ZZS
Door recente ervaringen, zoals met de stof GenX in de regio Dordrecht, neemt de bezorgdheid en onrust over chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen in rap tempo toe. Het gaat daarbij ook om stoffen waar relatief nog weinig informatie over is, maar die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu. Het RIVM publiceerde daarom in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Hoewel het nog niet zeker is of deze stoffen daadwerkelijk ZZS zijn, kunnen vergunningverleners bedrijven die deze stoffen uitstoten of gebruiken, aanspreken op het voorzorgbeginsel. De betreffende stoffen worden verder onderzocht. Verwacht wordt dat een deel van deze potentieel  ZZS naar aanleiding van dit onderzoek als ZZS aangemerkt zal worden.

Vervangende stoffen
Bedrijven die ZZS gebruiken of uitstoten, zijn op grond van het Activiteitenbesluit en arbowet- en regelgeving verplicht om mogelijkheden voor vervanging van deze stoffen te onderzoeken. Wanneer deze bedrijven toch ZZS uitstoten, moeten zij zich inzetten om de emissie zoveel mogelijk te vermijden. Zij zijn verplicht het bevoegd gezag elke vijf jaar te informeren over de inspanningen die zij hiervoor hebben gedaan.

Met vervanging of substitutie wordt de toepassing van een andere stof, proces, voorwerp of dienst met behoud van dezelfde functionaliteit bedoeld. De vervangende stof moet niet alleen op de werking worden onderzocht, maar ook worden beoordeeld op de gevolgen voor mens en milieu. Als er een veiligere stof met dezelfde gewenste eigenschappen bekend is, die gemakkelijk in een productieproces is in te passen, is vervanging van een stof eenvoudig. Lastiger is het wanneer een stof zeer specifieke eigenschappen bezit en alternatieven nog onbekend zijn. Er is geen standaardmethode: u zult zelf onderzoek moeten doen naar het meest geschikte alternatief voor uw bedrijf.

Overzichten
Stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, kunnen worden geïdentificeerd als Substances of Very High Concern – SVHC’s. Een overzicht hiervan is te vinden op de site van ECHA. De Nederlandse overheid heeft ook een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen: deze lijst is langer, omdat hierop ook stoffen opgenomen zijn die een zelfclassificatie als CMR hebben, om uiteenlopende redenen nog niet geprioriteerd zijn voor de kandidaatslijst of om andere redenen vanuit (inter)nationale kaders om aandacht vragen. Deze lijst vindt u op de site van het RIVM.

Wanneer u op zoek gaat naar alternatieven, vindt u op de site Chemische stoffen, goed geregeld een aantal tips.

Meer informatie
De wetgeving met betrekking tot ZZS is zeer complex. Vragen over de toepassing van ZZS of het voorkomen daarvan? Neem dan contact op met uw BMD-adviseur. Daar waar de expertise verder gaat dan de wet- en regelgeving en bijvoorbeeld betrekking heeft op het zoeken naar alternatieve stoffen, brengen wij u graag in contact met specialisten op dit specifieke gebied. De Rijksoverheid biedt vanuit de topsector chemie mogelijkheden voor medefinanciering aan (MKB) bedrijven die ZZS willen vervangen. Uw BMD-adviseur helpt u graag bij het aanvragen hiervan.

Bronnen en meer informatie:
Overzicht potentiële ZZS
Nederlands overzicht ZZS
Tips vervanging ZZS
ZZS algemeen
Financiering

Eerder verschenen in de BMD-Nieuwsflits:
Voorrang aanpak zeer zorgwekkende stoffen, oktober 2017
Zeer zorgwekkende stoffen geweerd, april 2016


BMD-Nieuwsflits, februari 2018