Wijziging Activiteitenbesluit: meldplicht energiebesparende maatregelen

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit komt een verplichting om te melden hoe aan de energiebesparingseis is voldaan. Het bedrijfsleven moet vierjaarlijks het bevoegd gezag informeren over de genomen energiebesparende maatregelen via een digitaal systeem. Naar alle waarschijnlijkheid moet de eerste melding voor 1 juli 2019 worden gedaan.

Informatieplicht: omgekeerde bewijslast

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, zijn nu al verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die in maximaal vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Omdat de uitvoering van deze wet tot nu toe niet naar wens verliep en het bevoegd gezag te weinig zicht had op de maatregelen die bedrijven hadden getroffen, moeten bedrijven volgend jaar melden welke maatregelen ze daadwerkelijk doorvoerden. Met deze nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, kunnen inspecteurs achterblijvers gericht controleren.

Uiterlijk 1 juli 2019

Deze wetswijziging rond de energiebesparingseis werd eind april 2018 ter consultatie voorgelegd. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Zoals het er nu naar uitziet moet de eerste melding uiterlijk 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag binnen zijn. Vervolgens moet elke vier jaar worden aangegeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De meldingen kunnen via een digitaal systeem gedaan worden.

De maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst. Wil een bedrijf hiervan afwijken, dan moet het hiervoor een aanvullende motivering geven waaruit blijkt dat er maatregelen zijn getroffen die ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect hebben als de aangewezen maatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze voorgenomen wijziging in het Activiteitenbesluit, de Erkende Maatregelen of energiebesparingsonderzoeken, kunt u contact opnemen met onze specialisten Marcel Capello of Henri Oligschläger.

Op dinsdag 19 juni a.s. komt het BMD-Netwerk weer samen. Dit keer staat het thema energiebesparing op de agenda. Hierbij kijken we onder andere terug op de ervaringen van de afgelopen jaren en bespreken we de top 10 van de meest frequent uit onze onderzoeken voortkomende, rendabele, energiebesparingsmaatregelen. U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie over het BMD-Netwerk op: https://www.bmdzuid.nl//training/bmd-netwerk/

 

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/nieuws/2018/wijziging/