Wet- en regelgeving gebruik lithium-ion batterijen

Gebruik lithium-ion batterijen

lithium-ion batterijen BMD AdviesSinds een aantal jaar is het gebruik van lithium-ion batterijen en accu’s niet meer weg te denken uit ons leven. Je komt ze overal in tegen. Bekendste toegepaste vormen zijn elektrische fietsen en auto’s, gereedschap (powertools), smartphones en tablets. Maar het aantal producten en apparatuur voorzien van lithium batterijen/accu’s blijft stijgen. Dat de toepassingen en aantallen toenemen, merken we ook via onze klanten. Wij krijgen regelmatig vragen van klanten hoe om te gaan met lithium batterijen; van gebruik tot de opslag. Waar de klanten met name mee worstelen is de wet- en regelgeving.

Ontwikkeling PGS-richtlijn

De ontwikkelingen en gebruik van lithium-ion batterijen en accu’s hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De wet- en regelgeving rond het gebruik en opslag en alle bekende risico’s zijn in de bestaande wet- en regelgeving niet volledig afgedekt. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe PGS-richtlijn (PGS-37).

Deze PGS-richtlijn bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op energieopslag. Het tweede deel heeft onder andere betrekking op de bedrijfsmatige opslag van lithium-ion batterijen en accu’s. Hierin worden de eisen voor het veilig opslaan van grote hoeveelheden lithium-ion batterijen beschreven.

Handreiking en Circulaire risicobeheersing

Als het tweede deel van de PGS-richtlijn klaar is (naar verwachting begin 2022), gaan de omgevingswet en de arbeidsomstandighedenwet hiernaar verwijzen. De PGS-richtlijn is dan een belangrijk middel om aan de wetgeving te voldoen.
Totdat de PGS-richtlijnen beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van de Handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen en de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers. Deze handreiking en circulaire zijn handig om te gebruiken zolang hier geen PGS-richtlijn of regelgeving voor beschikbaar is.

Huidige wet- en regelgeving

Voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling beschikbaar. Het bevoegd gezag kan op basis van zorgplicht maatregelen voorschrijven. Voor de (tijdelijke) opslag van meer dan 10.000 kg is meestal sprake van vergunningplicht (BEVI) en moet het bevoegd gezag voorschriften aan een vergunning verbinden. PGS 15 sluit batterijen expliciet uit en er is (nog) geen PGS norm voor de opslag van lithium-ion batterijen.

Toekomstige milieuregels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen

Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking gelden algemene rijksregels. De milieuregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking kan onder de Omgevingswet een omgevingsvergunning nodig hebben. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) maakt deel uit van de Omgevingswet.
De milieubelastende activiteit ‘opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking’ is een bedrijfstak overstijgende activiteit. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen: Onder opslaan vallen ook de bijbehorende handelingen, zoals het overslaan en laden en lossen. Het opslaan voor korte tijd en in afwachting van verder vervoer valt ook onder deze milieubelastende activiteit.

Aandachtspunten vanuit regelgeving m.b.t opslagvereisten

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bieden het bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen. Bij maatwerk kan het bevoegd gezag voorschriften uit de PGS 15 gebruiken. Hetzelfde geldt voor het afgeven van een Omgevingsvergunning milieu (bij vergunningsplicht BEVI inrichtingen). In het toekomstige BAL zal de nu in ontwikkeling zijnde PGS-37 van kracht zijn.

Overzicht relevante voorschriften

Een overzicht van de huidige relevante voorschriften kun je vinden in de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers en de Handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen. Vanwege de moeilijke bestrijdbaarheid van een brand met lithium-ion energiedragers ligt de nadruk op maatregelen in de preventieve sfeer en voorbereiding op een incident, zodat een incident beperkt blijft of gemakkelijker te bestrijden is.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over het gebruik van lithium batterijen in jouw bedrijf kun je contact opnemen met Pieter Ruijter, Pieter.Ruijter@bmdzuid.nl, 06 50885612.

Interessant artikel
Hoe gevaarlijk zijn lithium accu’s ?