Werken met gevaarlijke stoffen: nog te veel gezondheidsrisico’s

Volgens de Inspectie SZW kunnen bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken nog veel winst boeken in de beheersing van de risico’s. De inspectie bezocht 36 bedrijven. Maar liefst 33 daarvan namen nog te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Inspectie SZW zal in de komende periode 50 nieuwe inspecties uitvoeren.

Verplichte inventarisatie ontbreekt

De 36 onderzochte bedrijven betroffen allemaal grote bedrijven waarvan verwacht mocht worden dat veilig en gezond werken prioriteit heeft. De aandacht richtte zich vooral op kankerverwekkende stoffen zoals chroom VI, benzeen en formaldehyde. De 33 bedrijven waar overtredingen werden geconstateerd, moeten maatregelen treffen. De Inspectie zal deze bedrijven in de nabije toekomst weer bezoeken om te controleren of de maatregelen ook daadwerkelijk getroffen zijn.

Volgens de Inspectie SZW beschikt slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen over een volledige verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen. Vier van de vijf risicobedrijven voerden geen volledige verplichte beoordeling uit voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

PBM in plaats van bronmaatregelen

Volgens de Inspectie SZW kiezen ook veel bedrijven er te makkelijk voor om hun medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te geven als ze met gevaarlijke stoffen werken. Daarmee slaan ze een aantal stappen over van de volgens de Arbowet verplichte arbeidshygiënische strategie. Volgens dit hiërarchische stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s, moeten eerst zoveel mogelijk bronmaatregelen getroffen worden om de oorzaak van het probleem weg te nemen. Vervanging van de kankerverwekkende stof of aanpassing van het productieproces heeft dan ook de voorkeur. Pas als alle andere maatregelen die blootstelling moeten voorkomen niet afdoende zijn, mag een werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven.

De komende tijd worden 50 nieuwe inspecties uitgevoerd bij bedrijven waar veel met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt.

Meer weten?

In de BMD-Nieuwsflits van maart 2018 verscheen een uitgebreid artikel over de Blootstellingsbeoordeling.

BMD Advies Zuid-Nederland voert deze blootstellingsbeoordeling graag voor u uit en begeleidt uw bedrijf bij het gehele proces: vanaf het inventariseren, het vaststellen van grenswaarden, het uitvoeren van een RI&E, het inventariseren en beoordelen van MSDS’en (veiligheidsinformatiebladen) tot aan het opstellen van het plan van aanpak, het treffen van de beheersmaatregelen en de borging daarvan. Neem voor meer informatie contact op met Pieter Diehl.

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2018/05/03/te-weinig-maatregelen-door-bedrijven-bij-werken-met-gevaarlijke-stoffen