Help u bent preventiemedewerker geworden

preventiemedewerker BMD Zuid

Taken preventiemedewerker

U heb te horen gekregen dat u naast u werkzaamheden ook nog preventiemedewerker bent geworden. Daar staat u dan. Spannend en uitdagend, maar ja wat moet u nu doen?
Kom alles te weten in de training Arbocoördinator/Preventiemedewerker start 5 oktober 2021. Meer weten of aanmelden

Wat zijn nu precies de taken van u als preventiemedewerker? Het woord ‘preventie’ geeft al aan dat het gaat om taken die tot doel hebben ongevallen en verzuim te voorkomen. Dit betekent dat u als preventiemedewerker een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen en het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), bij het verzorgen van voorlichting en onderricht, bij het opzetten van een arbo managementsysteem en bij het registreren en onderzoeken van ongevallen.

Deskundigheid

Belangrijk is dat u wanneer u onderstaande activiteiten in uw taakomschrijving heeft, u voldoende deskundigheid heeft.
Deze deskundigheid kunt u krijgen door het volgen van een training, coaching traject, het volgen van bijeenkomsten en het aansluiten bij een beroepsvereniging van de preventiemedewerker BvAA.

Risico-inventarisatie

Iedere organisatie moet beschikken over een deugdelijke en actuele inventarisatie van de gevaren en de risico’s. Voor kleine organisaties zijn basis-risico-inventarisaties beschikbaar. Deze kunnen uitstekend door u als preventiemedewerker zelf worden uitgevoerd. Met het toenemen van de omvang of de complexiteit van de organisatie is meer deskundige ondersteuning noodzakelijk. Bij grotere bedrijven verschuift de rol van preventiemedewerker van zelf uitvoerend naar participerend en ondersteunend. U gaat samen met de externe deskundigen na op welke wijze de risico-inventarisatie het beste kan worden uitgevoerd. Vervolgens speelt u een belangrijke rol bij de follow-up van de risico-inventarisatie, vervult u een coördinerende rol bij de totstandkoming van een plan van aanpak. en bent u de bewaker van de uitvoering van het plan van aanpak. Bij grotere bedrijven moet de RI&E wel getoetst worden door een in de Arbowet aangegeven deskundige.

Ondernemingsraad

Een van de wettelijk voorgeschreven taken die u als Preventiemedewerker heeft, is het adviseren aan en het nauw samenwerken met de ondernemingsraad (or), de personeelsvertegenwoordiging (pvt) of de belanghebbende werknemers.

Voorlichting

Voorlichting is een krachtig instrument in het kader van preventie. Op basis van de risico-inventarisatie ontwikkelt de Preventiemedewerker per functie of functiegroep een voorstel voor de noodzakelijke voorlichting en onderricht van de betrokken medewerkers.

Managementsysteem

Arbeidsomstandigheden zijn alleen optimaal wanneer aan dat onderwerp structureel aandacht wordt besteed. Dit betekent dat in een organisatie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk worden vastgelegd, dat er procedures zijn en dat het beleid regelmatig wordt geëvalueerd. Als Preventiemedewerker speelt u een belangrijke rol bij het adviseren van het management met betrekking tot het opzetten van een dergelijk systeem.

Ongevallen

Wanneer er in een organisatie ongevallen gebeuren, dienen deze goed geregistreerd en onderzocht te worden. De Preventiemedewerker beheert het ongevallenregister. Dit register moet zodanig opgezet zijn, dat men het uiteindelijk aan analyses kan onderwerpen.

Vraagbaak en coördinator

U bent als Preventiemedewerker de vraagbaak in de organisatie op het gebied van de arbeidsomstandigheden en u hebt een belangrijke coördinerende functie met betrekking tot de andere deskundigen binnen de organisatie. Als Preventiemedewerker speelt u een rol als afstemmer. U bent het centrum van informatie.

Wat kan BMD Advies voor u betekenen? 

BMD Advies start 5 oktober 2021 met de training Arbo coördinator Preventiemedewerker. Het doel van de training is vertrouwd raken met alle relevante Arbo-onderwerpen. Tijdens de training komt de rol van de Arbocoördinator Preventiemedewerker expliciet aan de orde. Daarnaast worden thema’s als wet- en regelgeving, Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Arbomanagement, aansprakelijkheid, verzuimbeleid en veiligheidsbeleid behandeld. Meer weten of aanmelden

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over het functioneren of het aanwijzen van een Preventiemedewerker of over de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E),  dan kunt u contact opnemen met mij.

Pieter Diehl, gecertificeerd hogere veiligheidskundige, trainer en coach van Preventiemedewerkers en voorzitter van de beroepsvereniging van de Preventiemedewerker BvAATel 0647995226