Voortvarende aanpak circulaire economie


Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Een van de hoofdpunten uit het klimaatakkoord is de transitie naar een circulaire industrie en het circulair gebruik van grondstoffen. Wereldwijd zijn de ambities eveneens groot. Op dit moment zijn dan ook volop initiatieven op dit gebied. Zo wordt er gewerkt aan een internationale norm ‘Circular Economy en werd er een nieuwe beleidslijn en leidraad ontwikkeld voor het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Deze bieden houvast als bepaald moet worden of een afvalstof het predicaat grondstof mag krijgen. Ook binnen de bouwsector heeft men de handen ineen geslagen om de duurzame ambities waar te kunnen maken. 

Internationale afspraken

Binnen een circulaire economie worden materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in het economisch verkeer gehouden op een wijze die verantwoord is vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid. Zowel nationaal als internationaal worden de ambities op dit vlak groter en groter. Vanuit Frankrijk kwam daarom het voorstel om een ISO/TC ‘Circular Economy’ op te richten. Zo’n Technical Committee (TC) moet normen en richtlijnen ontwikkelen die praktische handvatten bieden voor bedrijven en organisaties die het circulair denken als uitgangspunt hebben voor hun bedrijfsvoering. Bij oprichting van de ISO/TC kunnen leden zelf voorstellen doen voor normen en richtlijnen die zij belangrijk vinden. De Fransen zouden graag een managementsysteemnorm ontwikkelen voor circulaire economie. Daarnaast denken zij aan een richtlijn voor implementatie van circulaire economie die eraan bijdraagt dat circulair ondernemen integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.

Wel of geen afvalstof?

Reststromen die voorheen als afval werden gezien, worden in een circulaire economie steeds vaker als grondstof toegepast. In de praktijk kan het voor bedrijven en overheden echter lastig zijn om vast te stellen of een bepaald materiaal in een specifieke situatie wel of geen afvalstof is. Het onderscheid tussen materialen die wel en materialen die geen afvalstof zijn, is van belang, omdat verschillende wettelijke regimes van toepassing zijn.

Om materialen niet onnodig als afvalstof te kwalificeren, is een nieuwe algemene beleidslijn ontwikkeld. Deze is opgenomen in hoofdstuk B.6 van het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3).
De ‘Leidraad afvalstof of product’ licht het begrippenkader van de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de nieuwe beleidslijn uit LAP3 toe aan de hand van praktische voorbeelden uit de rechtspraak en bevat andere relevante documenten. Doel hiervan is meer houvast bieden bij een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.

Bouwsector

De Nederlandse ambities hebben niet alleen voor de industrie, maar ook voor de bouwsector grote gevolgen. Daar waar men voor de Nederlandse economie streeft naar een circulaire economie in 2050, wil de overheid al in 2023 volledig circulair aanbesteden. Voor de bouw betekent dit een hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en andere manieren van samenwerken. Platform CB’23 wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector (Grond-, weg- en waterbouw) als in de woning- en utiliteitsbouw. De ambitie is om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen.

Impact neutraal ondernemen

Uw BMD-adviseur volgt de ontwikkelingen rondom de circulaire economie met grote belangstelling. Vanuit de adviescoöperatie AXXIA, waarvan BMD Advies Zuid-Nederland één van de initiatiefnemers is, begeleiden wij bedrijven bij hun ambities om circulair en impact neutraal te ondernemen. De door de VN vastgestelde SDG’s (Sustainable Development Goals) vormen hierbij het kader.

Wilt u ook de weg inslaan naar circulaire of impact neutrale bedrijfsvoering? Of wilt u meer weten over circulair produceren in het algemeen? Neem dan contact op met Henk Krols, partner BMD Advies Zuid-Nederland/AXXIA.

Bron:

NEN – voorstel ISO TC Circulaire Economie
NEN – Platform CB23 samen naar circulaire afspraken in de bouw
LAP3 – Leidraad afvalstof
LAP3 – beleid