Verhoging boetes RI&E

Aanscherpen beleidVerhogen boetes RI&E

De verhoging van de boetes RI&E behoort tot een van de speerpunten van het Arbobeleid.
Op 14 februari j.l. gaf staatssecretaris Tamara van Ark met een brief aan de Tweede Kamer haar reactie op de Arbobalans 2018 die werd opgesteld door TNO. In deze brief heeft zij het onder meer over het aanscherpen van enkele speerpunten van haar huidige beleid. De speerpunten zijn: ‘’ Het terugdringen van arbeidsongevallen’’, ‘’Het terugdringen van beroepsziekten’’, ‘’ Toereikende arbeidsgerelateerde zorg’’ en ‘’Achterblijvende naleving en boetes’’.

Achterblijvende naleving boetes

Met name dat laatste speerpunt, “Achterblijvende naleving boetes”, zal uw aandacht trekken, dus zullen we daar wat dieper op in gaan. De Arbobalans laat zien dat een algemeen bekende verplichting zoals de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij veel bedrijven nog niet op orde is. In de Arbobalans werd geconstateerd dat slechts zo’n 45% van alle bedrijven een RI&E heeft. Dat wil dus zeggen dat zo’n 55% deze verplichting niet goed naleeft. De RI&E is de basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken. Zonder een goede basis is het haast niet mogelijk om een goed beleid te voeren. Dit leidt ertoe dat er onvoldoende veilig en gezond gewerkt wordt. Het gevolg: arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Verhoging boetes

De staatssecretaris wil enerzijds de bedrijven meer steun bieden bij het naleven van de verplichting tot het uitvoeren van een RI&E. Dit zal met name gebeuren door voorlichting en het aanbieden van tools. Anderzijds gaat zij de boetes voor het niet naleven van deze verplichting verhogen.

 • De boete voor het onvoldoende naleven van de verplichtingen met betrekking tot de RI&E voor bedrijven met 500 of meer werknemers stijgt van maximaal €3.000 naar maximaal €4.500.
 • De hoogte van de boete is voor bedrijven met:
  • minder dan 5 werknemers 10%;
  • 5-9 medewerkers 20%;
  • 10-39 medewerkers 30%;
  • 40-99 medewerkers 50%;
  • 100-249 medewerkers 60%;
  • 250-499 medewerkers 80% van dit bedrag.
 • De boete voor het ontbreken van een Plan van Aanpak om de risico’s uit de RI&E aan te pakken gaat flink omhoog: van €750 naar €3.000.
 • Het ontbreken van een RI&E of een Plan van Aanpak wordt aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.
 • Als het onderwerp gevaarlijke stoffen onvoldoende aandacht krijgt in de RI&E (niet voldoen aan Arbobesluit 4.2,4.2a en 4.13) gaan de boetes een categorie omhoog en zullen tussen de €1500 en €4500 bedragen.

Zonde

Het zijn forse bedragen waarvan het zonde is dat uw bedrijf deze moet uitgeven. U koopt daar immers niets voor. Het is beter om dit soort bedragen te steken in het verbeteren van het Arbobeleid en de uitvoering van dit beleid. Hetgeen resulteert in het optimaliseren van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Bronnen:
Rijksoverheid
Arboned
Wetten.overheid