Energie audit EED

Sinds 2015 is de tijdelijke regeling EED van kracht geworden (kortweg TREED genoemd). Het doel van de Energie audit EED is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én om energie te besparen en te verduurzamen.

De verplichtingen uit de TREED zijn alleen van toepassing op grote ondernemingen. Grote ondernemingen dienen elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren. Om te toetsen of een bedrijf hieraan moet voldoen wordt er naar de gehele Nederlandse onderneming gekeken inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Deze wetgeving is van toepassing indien voldaan wordt aan 1 van de volgende 2 criteria:

1. Ondernemingen die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
2. Ondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Wetswijziging per 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 is er een wetswijziging geweest waarmee het bevoegd gezag van de gemeente/omgevingsdienst is overgegaan naar de minister van Economische Zaken en Klimaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze taak uit namens de minister.

Vanaf 1 juli 2019 moet het energie-auditverslag digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit moet minimaal binnen 4 jaar na indiening van het vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

RVO zal alle ingediende audits beschouwen als de “2e audit” ook als er nog niet eerder een audit is uitgevoerd of als er eerder nog geen sprake was van een audit plicht. Dit betekend ook dat RVO zal toetsen aan de huidige richtlijnen. RVO heeft hiervoor onder andere een sjabloon opgesteld welke beschikbaar is op haar website.

Alternatieve invulling EED Auditplicht

De EED kan eventueel ook ingevuld worden met een gecertificeerd ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051 of middels 1 van de keurmerken die op de site van RVO staan (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed/keurmerk)

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is een apart wettelijke kader (activiteitenbesluit). Bedrijven (type A en B) hadden de informatieplicht voor 1 juli 2019 moeten uitvoeren. Als ze EED plichtig zijn, dan dienen ze deze alsnog in voor 5 december 2019. Dit kan dus al eerder zijn dan de datum waarop de “2e audit” geactualiseerd wordt. De uitkomsten van de informatieplicht energiebesparing kunnen uiteraard wel gebruikt worden voor de EED.

Wilt u meer weten over de EED of de informatieplicht energiebesparing dan kunt u terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello en Henri Oligschlager. Wil u voldoen aan de EED middels een gecertificeerd ISO systeem of alternatief keurmerk dan kunt u ook contact opnemen met Cathy Tesselaar.

Eerder verschenen artikelen:

Meldingsplicht Energiebesparing 2019