Training Ongevallenonderzoek en Aansprakelijkheid

Wanneer moet je een milieuvergunning hebben en wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing? Wat is er veranderd met de omgevingsvergunning (Wabo)? Wat is de rol van een milieuhandhaver? Hoe bewaak ik de naleving van alle voorschriften? Met deze en andere vragen worden medewerkers de ‘milieu’ op hun bordje hebben regelmatig geconfronteerd. Tijdens deze training milieucoördinator wordt in korte tijde de milieubasiskennis overgebracht. De praktijk staat hierbij centraal.

Doel van de training Milieucoördinator
Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante milieu-onderwerpen. Tijdens de training komen het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheervergunning, de Waterwet en de omgevingsvegunning (Wabo) uitgebreid aan de orde. Daarnaast krijgt u tips om een goede relatie met bijvoorbeeld overheid en omgeving op te bouwen. Na het volgen van deze training bent u een gesprkespartner met kennis van zaken en weet u wat er verwacht wordt van u in de rol van milieucoördinator

Programmaonderwerpen

Naast het behandelen van de theoretische achtergronden wordt vooral veel ruimte geboden voor uitwisselen van ervaringen, milieuproblemen en praktijksituatie. Tijdens de training wordt gewerkt met cases, eventueel door deelnemers zelf ingebracht. Zelfwerkzaamheid van de deelnemers door middel van (huis)werkopdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de training.

Milieuwet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer;
 • Activiteitenbesluit;
 • Omgevingsvergunning (Wabo);
 • Wet verontreinigde oppervlaktewateren;
 • Waterwet
 • Procedure vergunningverlening:
 • Handhaving

Milieuaspecten;

 • Gevaarlijk afval;
 • Energiekosten;
 • (afval)water;
 • Bodem;
 • Lucht;
 • Geluid;
 • Opslag (gevaarlijke) grond- en hulpstoffen.

Na de training

Met de kennis en praktische vaardigheden die tijdens deze training worden opgedaan, kunnen medewerkers:

 • Fungeren als aanspeekpunt voor milieuzaken;
 • Knelpunten op milieugebied signaleren;
 • Praktisch eenvoudige oplossingen verzorgen, zo nodig in overleg met milieudeskundigen;
 • Collega’s informeren en instrueren over milieuzaken;
 • Gastheer/gastvrouw zijn bij een bezoek van milieuhandhavers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van BMD.

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met milieutaken en –verantwoordelijkheden, zoals milieucoördinatoren, staf- en lijnfunctionarissen, managers productie. Deze training is opgezet voor medewerkers met en minste  een MBO-werk- en denkniveau.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen

Data

20 november 2018

28 mei 2019

3 december 2019

Prijzen

De training neemt vier middagen in beslag  (13.00-17.00 uur) en vindt plaats doorgaans twee keer per jaar plaats  op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 1.215,- excl. BTW. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland* betalen € 1.095,-, excl.  BTW.
*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

De training milieucoördinator wordt niet incompany gegeven , mocht u hier toch de voorkeur aan geven, verzoeken wij u contact op te nemen met een van de BMD adviseurs