Tijdelijke (kantoor) units: wat zijn de regels?

Bij BMD Advies krijgen we regelmatig de vraag; moet voor het plaatsen en gebruiken van tijdelijke of prefab units een vergunning aangevraagd worden? Meestal komt deze vraag tijdig in het kader van de voorbereiding. Soms is een inspectiebezoek de aanleiding. Waar moet je rekening mee houden als je tijdelijke bouwwerken wilt plaatsen?

Door: Bas van Velthoven

Tijdelijke units – veelvuldig toegepast

Tijdelijke units BMD AdviesTijdelijke of prefab units worden binnen bedrijven veelvuldig toegepast voor bijvoorbeeld kantooractiviteiten, de opslag van materialen of het organiseren van bijeenkomsten. Ook bij bouwprojecten of bij industriële projecten worden tijdelijke units vaak toegepast. Deze zijn over het algemeen verplaatsbaar en al dan niet in meerdere bouwlagen uitgevoerd.

Vergunningplichtig

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) spreken we van een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of gebruiksmelding’. Ieder bouwwerk (ook een tent) van enige omvang en constructie, dat langer dan 31 dagen op enigerlei wijze op, aan of met de grond verbonden is, is vergunningplichtig. Tenzij aantoonbaar is dat dit tijdelijke bouwwerk specifiek ten behoeve van een bouw- of onderhoudsproject staat opgesteld.

Vergunningvrij

Er zijn ook tijdelijke bouwwerken die vallen onder de vergunningvrije bouwmogelijkheden:

1. In de wetgeving is een categorie opgenomen waarin voor zowel de bouwactiviteit als de planologische gebruiksactiviteit geen vergunning nodig is.  (zogeheten artikel 2 bijlage II Bor gevallen).

2. Bij de tweede categorie gaat het om de bouwactiviteit waarvoor geen vergunning nodig is. (zogeheten artikel 3 bijlage. II Bor gevallen).

Vergunningvrij is niet regelvrij!

Ieder vergunningvrij (tijdelijk) bouwwerk:

  • moet voldoen aan alle geldende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012;
  • mag niet in strijd zijn met de bouwverordening en;
  • kan onder dwang worden afgebroken, bijvoorbeeld wanneer het in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (de excessenregeling in het welstandsbeleid).

Bestemmingsplan

Controleer vooraf of het bouwwerk past binnen het huidige bestemmingsplan of beheersverordening. Afhankelijk van de regels uit het bestemmingsplan en de functie van het tijdelijke bouwwerk, is mogelijk toestemming nodig om het bouwwerk te mogen plaatsen. Het komt voor dat een project in strijd is met de bestemmingsplanregels of een tijdelijk bouwwerk niet overeenkomt met de voorgeschreven bouwregels. In dat geval kan het zijn dat een omgevingsvergunning nodig is om af te wijken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Relatie met de milieuvergunning of Activiteitenbesluit

Wat vaak vergeten wordt, is dat het bouwwerk veelal binnen een milieu-inrichting ligt en dat daarmee de inrichting (tijdelijk) wijzigt. In dat geval is het verstandig om vooraf te laten toetsen of het noodzakelijk is om de vergunning hierop te wijzigen of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit in te dienen.

Korte of uitgebreide procedure

Vaak kan de vergunning gewijzigd worden met een korte procedure, de zogenaamde reguliere procedure uit de Wabo. Afhankelijk van de activiteiten kan het echter ook betekenen dat de uitgebreide procedure moet worden gevolgd. Dit hangt ook af van de functie van het tijdelijk bouwwerk. Wanneer er milieuactiviteiten plaatsvinden of goederen worden opgeslagen, kan het zijn dat hierop de milieuvergunning moet worden aangepast of dat een melding moet worden gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. Het is dus belangrijk om dit vooraf tijdig te (laten) beoordelen.

Aansluiting afvoer afvalwater

Alle afvoeren van afvalwater moeten aangesloten worden op het rioleringsstelsel van het bedrijf of een mobiele septic tank. Er mag niet direct geloosd worden op het oppervlaktewater of in de bodem.

Gebruiksmelding-gebruiksvergunning

Vanwege het brandveilig gebruik van het tijdelijk bouwwerk kan het zijn dat je, vanwege de gebruiksfunctie of het aantal aanwezige personen in de ruimte, een gebruiksmelding moet indienen of een gebruiksvergunning moet aanvragen.

Bouwtechnische voorschriften voor tijdelijke bouw

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarnaast kent het Bouwbesluit 2012 ook voorschriften van installatietechnische aard en brandveilig gebruik. Met de standaardisatie van veel tijdelijke prefab bouwwerken wordt hier meestal al aan voldaan.

Brandveiligheid

Bij de keuze van de plaatsing van een tijdelijk bouwwerk is het belangrijk om rekening te houden met de eisen omtrent brandveiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om de locatiekeuze, maar ook om de eisen aan het bouwwerk zelf. Door het (laten) verrichten van een risicoanalyse krijg je inzicht in alle potentiële risicobronnen.

Het onderwerp brandveiligheid is in het Bouwbesluit 2012 verdeeld over drie hoofdstukken: 

  • Hoofdstuk 2 de voorgeschreven bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen . Voor iedere gebruiksfunctie is de maximaal toegestane oppervlakte vastgesteld.
  • Hoofdstuk 6 bevat voorschriften over de aanwezigheid, de kwaliteit, de plaats, de omvang, het gebruik, de controle en het onderhoud van installaties.
  • Hoofdstuk 7 bevat bepalingen die betrekking hebben op het voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand. Het gaat onder meer om het veilig vluchten bij brand.

Voorkom problemen bij plaatsing

Plannen om op termijn tijdelijke units of ander bouwwerk te plaatsen? BMD Advies geeft advies gericht op jouw situatie. Voorkom achteraf mogelijke problemen bij de plaatsing. Neem contact op met een van de BMD Advies specialisten Milieu & Omgeving. Deze ondersteunen je indien nodig bij de toetsing en aanvraag omgevingsvergunning.

Interessante Netwerk bijeenkomst
2-december 2021 ‘energieontwikkelingen en bouwprocesbesluit’

Bronnen:

Bouwbesluit 2012

Helpdesk bouwregels