''''

Integraal managementsysteem Emerson Process Management Flow

Project: Transitie naar nieuwe normen met de HLS structuur

Adviseurs: Bas Schevelier

Klant: Emerson Process Management Flow

''''

Probleemstelling

Emerson Process Management Flow, hierna Emerson, is gecertificeerd volgens de NEN-en- ISO-norm 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbo (per 2019 zal Emerson de transitie maken richting ISO 45001:2018). Drie afzonderlijke systemen, die men in de toekomst wil samenvoegen tot één volledig geïntegreerd managementsysteem.

Oplossing

De High Level Structure (HLS) die in de vernieuwde ISO-normen terugkomt, maakt het integreren van de verschillende systemen een stuk gemakkelijker. Daar waar mogelijk is voor een integrale aanpak gekozen. Denk daarbij aan de context van de organisatie, beleid, communicatie en corrigerende maatregelen.

Methode

De BMD-adviseur voerde een GAP-analyse uit, om in kaart te brengen in hoeverre de managementsystemen voor ISO 14001 en ISO 9001 voldoen aan de vernieuwde norm. Waar zitten de ‘gaten’, wat ontbreekt er nog? Door interviews te houden met diverse afdelingen werd een goed beeld gevormd van de mogelijkheden tot integratie. Ook werden globaal procedures in beeld gebracht die géén verplicht onderdeel meer vormen van het managementsysteem.

Vervolgens werd een groep samengesteld uit alle lagen van de organisatie. Iedere deelnemer werd gemotiveerd na te denken in welke context zij het bedrijf zagen en welke stakeholders er vanuit hun functie belangrijk worden gevonden. Door deze vervolgens plenaire te bespreken komt het bedrijf tot een gedegen analyse van stakeholders. Hierbij werd reeds een doorkijk gemaakt richting de strategische risico’s en kansen voor Emerson. Deze risico’s en kansen werden ook op operationeel vlak in kaart gebracht per afdeling.

Resultaat

Door de grote betrokkenheid van de medewerkers  van de diverse afdelingen werd een groot draagvlak gecreëerd voor het continu verbeteren op het gebied van milieu en  kwaliteit. Door het managementsysteem in te zetten als integraal middel voor continue verbetering worden doelen op het gebied van milieu en kwaliteit nagestreefd door de gehele organisatie.

Met het her-certificeren naar ISO HLS is een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomstige integratie van de drie systemen voor kwaliteit, milieu en arbo.

Quote:

“Om de transitie succesvol te maken, het draait uiteindelijk niet om strategie, structuur, cultuur of systemen maar om de mens, moet je om anderen te enthousiasmeren en motiveren zelf bevlogen zijn en dit top down.”

(Jan van der Schans, EH&S Manager Emerson Process Management Flow B. V. )


Incompany training Interne Audit; Risk Based

Project: Incompany training

Adviseurs: Ingrid Ort en  Saskia de vries

Klant: Bostik Benelux / Den Braven Benelux

Incompany training Interne Audit Bostik BMD Zuid

Probleemstelling

Hilde Beekers, QA Manager Benelux bij Bostik, gaf aan dat de organisatie gecertificeerd is conform de ISO 9001:2015, maar dat het uitvoeren van interne audits laag op het prioriteitenlijstje stond. Een aantal medewerkers is eerder opgeleid tot interne auditor en bevoegd om processen door te lichten, maar specifieke kennis van de ISO 9001:2015 versie ontbrak nog.  Bij Bostik werd nog op de traditionele wijze geaudit: “Procedures en werkinstructies werden letterlijk geaudit, en daar pakten we wel eens een inkooporder of pakbon bij”, aldus Beekers. “Door om de paar jaar naar dezelfde procedures te vragen ontstaat bedrijfsblindheid: we vroegen steeds naar dezelfde weg zonder structurele verbetering te creëren. Het uitvoeren van een audit op basis van aanwezige risico’s was nog onbekend terrein. Daarom vroegen we BMD Advies om de groep interne auditoren binnen Bostik te helpen bij het maken van de vertaalslag naar de HLS-normen en het auditen op basis van risico’s te introduceren.”

Oplossing

Na overleg met Bostik is een custom-made training samengesteld. In een aantal sessies werden de medewerkers van Bostik meegenomen door de verschillende paragrafen van de ISO normen 14001 en 9001 en leerden zij een aantal auditvaardigheden. Ook leerden zij hoe zij aan de hand van doelstellingen en KPI een audit kunnen uitvoeren op basis van de grootste bedrijfsrisico’s op het gebied van kwaliteit en milieu.

Bij risico’s gaat het om het effect van onzekerheden op het behalen van doelstellingen. Aan de hand van een aantal oefeningen liet de trainer van BMD Advies zien dat risico’s en problemen makkelijk met elkaar verward worden. Belangrijk bij  risicomanagement zijn de beheersmaatregelen. Welke maatregelen worden er genomen om de oorzaak van een (potentiële) gebeurtenis weg te nemen en, wanneer een gebeurtenis al plaats heeft gevonden, welke maatregelen worden er getroffen om de gevolgen voor alle stakeholders zo veel mogelijk te beperken. In de interne audit is het aan het auditteam om deze informatie te achterhalen en uiteindelijk in de rapportage te komen tot verbetervoorstellen.

Resultaat

BMD Advies rondde de opdracht bij Bostik inmiddels af. Omdat het lastig blijft om alle informatie te vertalen naar de praktijk, heeft Ingrid Ort in de laatste sessie van de training interne auditor samen met de leden van het auditteam een plan opgezet voor de interne audits voor 2018 en het proces van het kiezen van de hoofdvraag, het samenstellen van auditduo’s en het maken van een scope begeleid.

“Nu wordt het tijd voor de praktijk”, geeft Ingrid Ort tot slot aan, “en onthoud, let op de valkuilen, houd je doel in de gaten, maar vooral: maak auditen leuk!”

Quote:

We hebben de externe audit begin november 2018 gehad. Deze hebben we glansrijk doorstaan, we hadden slechts één kleine observatie. En oh ja, we kregen een compliment voor de interne audit: goed gedocumenteerd en een gecombineerd team had ook veel pluspunten.

(Hilde Beekers, QA Manager Benelux Project)

 TEAM

Ingrid Ort
Partner/Adviseur
verder lezen >

Saskia de Vries
Adviseur
verder lezen >


Training Vakbekwaamheid PGS 15 - BMD Zuid

Incompany training vakbekwaamheid PGS 15 en omgaan met gevaarlijke stoffen

Project: Incompany training

Adviseurs: Pieter Diehl en Stephan van Helden

Klant: Eco-Point

Probleemstelling

Eco-Point vindt het van groot belang dat de medewerkers veilig omgaan en werken met gevaarlijke stoffen. Om te zorgen dat er altijd een PGS 15-vakbekwaam persoon aanwezig is, wilde Eco-Point tien medewerkers, van productiepersoneel tot kantoormedewerkers, laten trainen.

Oplossing

BMD Advies bood een training aan waarmee zowel invulling is gegeven aan de eis voor vakbekwaamheid PGS 15 als aandacht is besteed aan de arbo-aspecten bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Methode

BMD-adviseurs Pieter Diehl en Stephan van Helden trainden gedurende twee 2 dagdelen een tiental medewerkers van Eco-Point op gebied van opslag, vervoer en omgang met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten zijn medewerkers bewust gemaakt van de eisen die gesteld worden aan het werken met gevaarlijke stoffen. Alle deelnemers ontvingen na afloop van de training een certificaat van deelname.

Resultaat

Eco-Point beschikt nu over een team van tien PGS 15-vakbekwame personen die zich tevens bewust zijn van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Quote:

“Bij de training is alles op gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen voorbij gekomen. Doordat we met een grote groep deelnamen, konden we de klokken weer gelijk zetten. De training bevestigde dat we al veel goed geregeld hebben, maar dat het op bepaalde vlakken nog net iets beter kan. Zo gaan we verder kijken naar de verantwoordelijkheden, hier mag nog meer structuur in komen. Ook hebben we BMD Advies gevraagd de RI&E opnieuw uit te voeren. Een 0-meting, om weer met frisse blik te kijken naar de mogelijke risico’s die ons werk met zich meebrengt.”

(Wim Serno/General Manager Eco-Point)

 TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen >


1 loketgedachte - BMD Zuid

Complex vergunningentraject en veel tegenslag bij verplaatsing scheepswerf

Project: Complex vergunningentraject

Adviseurs: Bas van Velthoven / Marcel Capello

Klant: Scheepswerf Reimerswaal

Probleemstelling

Toen de bestaande locatie van Scheepswerf Reimerswaal in Hansweert te krap werd voor de groeiende werkzaamheden en uitbreiding ter plekke niet gewenst was, kreeg het bedrijf een braakliggend terrein aangeboden aan de Buitenhaven in Vlissingen. De overheden waren welwillend om mee te denken over planologische aanpassingen en afwijkingen in het bestemmingsplan. Diverse onderzoeken werden in gang gezet. Totdat de kazerne aan de overkant plotseling aanspraak maakte op het terrein. De milieuvergunning werd afgewezen en het bestemmingsplan kon toch niet worden aangepast. Na veel oponthoud en frustratie werd er in 2013 een andere locatie gevonden aan de Quarleshaven, waar ook weer een vergunningsaanvraag voor moest worden ingediend en allerlei onderzoeken moesten worden uitgevoerd.

Oplossing

BMD Advies werd ingeschakeld om het traject voor vergunningaanvragen te begeleiden.

Methode

De BMD-adviseurs verzorgden de aanvraag voor de omgevingsvergunning en begeleidden de onderzoeksbureaus voor de verschillende rapporten die ingediend moesten worden. Daarbij werkten zij nauw samen met BRO adviseurs, specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, om de vraagstukken betreffende de inpasbaarheid van het bedrijf op te lossen.

Resultaat

Gedurende het hele traject ondervond de scheepswerf veel tegenwind. De ingediende zienswijzen van buurbedrijven, verlengde reactietermijnen, het gebrek aan medewerking vanuit de provinciale overheid en lange proceduretijden zorgden voor veel vertraging.

In 2016 kon eindelijk een begin worden gemaakt met de bouw van de nieuwe scheepswerf, die in juni 2017 officieel werd geopend onder de naam Shipyard Reimerswaal.

Quote:

“Ik heb gedurende dit lange en trage traject meerdere malen de handdoek in de ring willen gooien. Gelukkig hebben we volgehouden, want we draaien nu heel goed op onze nieuwe stek.”

(Rudi Pieters, directeur Shipyard Reimerswaal)

 TEAM

Bas van Velthoven
Adviseur
verder lezen>

Marcel Capello
Adviseur
verder lezen >


Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 - BMD Zuid

Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 management systeem

Project: Integratie ISO 9001 en 14001

Adviseurs: Bas SchevelierIngrid Ort

Klant: Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur

Probleemstelling

Met het oog op de komende ISO hercertificering wil het bedrijf Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur de intern voorgeschreven standaard World Class Manufacturing (WCM) Integratie ISO 9001:2015 en ISO 14001: 2015.

Oplossing

Het integreren van de 3 systemen  in één management systeem, waarin alle ISO vereisten en alle WCM normen helder en overzichtelijk zijn opgenomen.

Methode

BMD maakte een vergelijking tussen de WCM-normen en de ISO-normen. Naast de vele raakvlakken, waren er ook wezenlijke verschillen. Zo wordt binnen de High Level Structure, die de rode draad vormt in de ISO normen, anders naar externe stakeholders gekeken. Resultaten van een interne audit werden gebruikt om alle ISO-normen in een kruistabel te koppelen aan de pilaren van WCM. Er werd een inventarisatie gemaakt van de nog ontbrekende documenten, die alsnog werden opgesteld en toegevoegd.

Resultaat

Een volledige integratie van alle systemen, met WCM als basis. Saint Gobain Construction Products slaagde vervolgens met vlag en wimpel voor de ISO hercertificering. De commissie kon geen enkele bevinding noteren, wat maar zelden voorkomt. Bijkomend voordeel van de integratie is dat beide ISO systemen in één keer getoetst kunnen worden door een externe auditor.

Quote:

“Nu we alles geïntegreerd hebben in één management systeem kunnen we voortaan met één externe audit de twee ISO systemen gelijktijdig toetsen. Dit is minder belastend voor de organisatie, werkt veel efficiënter en bespaart ons kosten.”

(Ronald van Veluw, QHSE verantwoordelijke Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur)

 TEAM

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >

Ingrid Ort
Partner/adviseur
verder lezen >


Attenderen op ontwikkelingen - LocisSpotter - BMD Zuid

Het tijdig attenderen op ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening

Project: Toepassing LocisSpotter voor NLDC (KPN)

Adviseur: Steven Kramer

Klant: Facilicom Solutions Rotterdam

Probleemstelling

BMD voert samen met Facilicom Solutions het beheer over de technische panden en de datacentra van NLDC (onderdeel van KPN). Wijzigingen in de omgeving kunnen van grote invloed zijn op een KPN zendmast of een telefooncentrale. Om deze tijdig te ondervangen ontwikkelde BMD een attenderingsservice op het gebied van ruimtelijke ordening.

Oplossing

LocisSpotter is een innovatieve service die bedrijven attenderen op ontwikkelingen in de omgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.

Methode

Maandelijks worden nieuwe (ontwerp)bestemmingsplannen door LocisSpotter bekeken en beoordeeld. Deze beoordelingen worden gerapporteerd, waarna er een risico inschatting plaats vindt: is de ruimtelijke ontwikkeling van invloed op de locaties van KPN? Zo ja, dan wordt in overleg besloten of actie richting het bevoegd gezag noodzakelijk is. Zo kan een zienswijze worden ingediend op een ontwerpbestemmingsplan of kan worden voorkomen dat geluidgevoelige gebouwen te dicht bij centrales komen te liggen. De LocisSpotter adviseurs van BMD begeleiden het vervolgtraject en dienen de eventuele zienswijzen en bezwaren in.

Resultaat

Dankzij LocisSpotter hebben we diverse foutieve bestemmingen opgemerkt en voorkomen dat KPN in de problemen kwam bij ontwikkelingen rondom KPN-zendmasten en telefooncentrales. Ook hebben we al meerdere malen bezwaar kunnen maken op nieuwbouwprojecten die te dicht bij een KPN pand gepland waren.

quote:

“Gelukkig loopt het zelden uit op een gerechtelijke procedure. Het indienen van een zienswijze is meestal al voldoende om tot het gewenste resultaat te komen.”

 TEAM

Steven Kramer
Partner/adviseur
verder lezen >


Invoeren van High Level Structure in ISO systemen - BMD Zuid

Invoeren van High Level Structure in ISO systemen als voorbereiding op integratie

Project: Overgang naar ISO 2015 normen (HLS structuur)

Adviseurs: Bas Schevelier

Klant: Damen Schelde Naval Shipbuilding

Probleemstelling

Damen Schelde Naval Shipbuilding is gecertificeerd volgens de NEN-en- ISO-norm 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbo. Drie afzonderlijke systemen, die  Damen in de toekomst wil samenvoegen tot één volledig geïntegreerd systeem.

Oplossing

De High Level Structure (HLS) die in de vernieuwde en nog te vernieuwen ISO-normen terugkomt, maakt het integreren van de verschillende systemen een stuk gemakkelijker. Met een hercertificering van het onderdeel ISO 14001 in het vooruitzicht in november 2016, wilde het bedrijf voorbereidingen treffen voor de overstap naar de in september 2015 vernieuwde ISO-normen, waarin HLS de rode draad vormt.

Methode

De BMD-adviseur voerde een GAP-analyse uit, om in kaart te brengen in hoeverre de bestaande managementsystemen voor ISO 14001 en ISO 9001 al voldoen aan de vernieuwde norm. Waar zitten de ‘gaten’, wat ontbreekt er nog? Ook werden globaal procedures in beeld gebracht die géén verplicht onderdeel meer vormen van het managementsysteem. Onder de ISO-normen nieuwe stijl wordt meer  vanuit risico’s vanuit strategische doelen gedacht. Dit heeft gevolgen voor het vastleggen van werkwijze en procedures. Het vastleggen van de context van de organisatie en een stakeholdersanalyse vormen een nieuw onderdeel van de normen onder de HLS structuur.

Resultaat

Met de  her certificering naar ISO:2015 is een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomstige integratie van de drie systemen voor kwaliteit, milieu en arbo.

Quote:

“Door de nieuwe normen verandert er op zich niet veel aan onze manier van werken, maar wel aan de manier van vastleggen. Dat is even schakelen, maar sluit wel veel beter aan bij de werkwijze van ons bedrijf.”

 (Kees Maas, milieucoördinator en lid van de HSEQ-stuurgroep van DSNS)


Merck Window Technologies: veilig vanaf de tekentafel

Merck factory LCWindows CellTech,
Merck Window Technologies B.V.

Veiligheid vanaf de tekentafel

Veiligheid zit bij Merck in de genen en is vanaf de tekentafel het uitgangspunt geweest. Ruim 10 jaar geleden legde Casper van Oosten samen met Teun Wagenaar de basis voor ‘slim glas’ tijdens het promotieonderzoek aan de TU Eindhoven. Zij pasten de vloeibaarkristaltechnologie, die vooral werd gebruikt voor de LCD-schermen van telefoons, tablets of monitors, toe op ramen. De ramen kunnen hierdoor met één druk op de knop zonwerend of ondoorzichtig worden gemaakt. De Duitse chemiereus Merck en leverancier van de Liquid Cristal, volgde de ontwikkelingen met grote interesse en deed in 2014 een overname-aanbod. Met de investeringen van Merck kon een geheel nieuwe plant worden ingericht waar het product uitontwikkeld en klaargemaakt kan worden voor een introductie op de commerciële markt: een jongensdroom komt uit.  BMD-adviseur Pieter Diehl was nauw betrokken bij het hele proces, vanaf de eerste plannen tot aan de oplevering van de machines.

Slim glas als fraaie oplossing

Het begon allemaal aan de TU Eindhoven. Huidig managing director Casper van Oosten van Merck Window Technologies B.V. en zijn toenmalige compagnon Teun Wagenaar ontwikkelden ‘slim glas’. Vloeibare kristallen reguleren de hoeveelheid licht dat er door het liquid crystal vensterglas heen valt. De compagnons richtten zich eerst op zonwering. Dit solarglas is energiezuinig omdat het behalve licht ook warmtestraling weert. In een later stadium kwam er de toepassing voor privacyglas bij. Hierbij verandert het glas in één seconde van helder naar melkachtig en ondoorzichtig wit glas. Met samples, nog niet groter dan 5 bij 5 cm, toonden Van Oosten en Wagenaar  aan dat de Liquid Cristal technologie hiervoor geschikt was. Na de universiteit startten de heren in 2008 met het bedrijf Peer+, om de techniek verder te ontwikkelen. Aan de Luchthavenweg in Eindhoven werd een productielijn ingericht, een pilot waarbij alle stappen geautomatiseerd werden. De samples werden groter, groeiden van 30 x 30 cm tot maximaal 1.20 x 1.50 m, het formaat van echte ramen. Er was echter een fikse financiële injectie nodig om de  techniek verder te ontwikkelen. De Duitse Chemiegigant Merck, producent van de Liquid Cristal, zag brood in het hele idee. De ramen bieden architectonisch veel nieuwe mogelijkheden: zeker bij grote bedrijfspanden waar veel glas wordt toegepast, doet aan de gevel gemonteerde zonwering afbreuk aan het ontwerp. De Liquid Cristal ramen bieden daarvoor een fraaie oplossing. Door deze nieuwe innovatieve toepassing wordt de afzetmarkt voor de Liquid Cristal van producent Merck vele malen groter. Merck nam in 2011 al een 70-procentsbelang in Peer+, de resterende 30 procent kwam in juli 2014 in handen van de Duitse multinational.

Merck factory Veldhoven

Veiligheid voor alles

Voor toepassing in de utiliteitsbouw was nogmaals een schaalvergroting nodig. Roeland Pouwels, sinds juni 2017 bij Merck Liquid Cristal Windows in dienst als Manager QA & ESH en is ook HVK-er*: “Je praat dan niet over ramen van 1.20 x 1.50 m, maar over ruiten die 3.50 x 1.60 m groot zijn. Daar waren niet alleen nieuwe machines voor nodig, er is ook veel ruimte nodig om dergelijke formaten te handlen.”

Merck gaf managing director Casper van Oosten de opdracht om een geheel nieuwe plant op te zetten in Veldhoven. BMD-adviseur en HVK’er Pieter Diehl ondersteunde voorloper Peer+ al bij verschillende vraagstukken. Samen met technisch projectleider Peter Paul Michiels werd hij in 2017, vanaf het prilste begin, betrokken bij de inrichting van de nieuwe plant. “Je voelt aan alles dat Merck gewend is met chemische stoffen en de bijbehorende risico’s om te gaan. Veiligheid gaat voor alles. De machines zijn speciaal voor de plant in Veldhoven gebouwd. BMD Advies keek vanaf de tekentafel mee: welke risico’s zijn er, hoe kunnen deze tot nul gereduceerd worden en hoe kunnen we het werken voor de werknemers zo veilig maar ook zo comfortabel mogelijk maken? We zijn de discussie met de machinebouwer in Duitsland aangegaan over de CE-markering, hebben veel gesproken over risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld beknelling, temperatuur van de ovens, maar ook gekeken naar het risico voor gas- of stofexplosies. In het door BMD Advies opgestelde bedrijfsnoodsplan werd ook de inrichting en loop- en vluchtroutes opgenomen. Ook tijdens de inrichting van de nieuwe productiehal waakte ik samen met BMD-collega Tim de Laat over de veiligheid door veiligheidsrondes te maken. Door die intensieve begeleiding gedurende het hele proces, waren er bij de safety assessment die we bij de oplevering deden vrijwel geen opmerkingen meer”, zegt Pieter Diehl.

Veilige machines – comfortabel werken

Roeland Pouwels: “Bij veel bedrijven is het de HVK’er of SHEQ-manager die de kar trekt als het om veiligheid gaat. Dat is bij Merck Group niet het geval: veiligheid zit hier zo diep geworteld dat het management zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat maatregelen in elke laag van de organisatie doorgevoerd worden. Tijdens elk overleg, of het nu gaat om een vergadering van het managementteam, een werkoverleg of een personeelsbijeenkomst: veiligheid staat altijd boven aan de agenda. Het is fantastisch om voor een organisatie te werken waar veiligheid zo vanzelfsprekend is.”

Doordat de veiligheid bij het ontwerp van de nieuwe machines en inrichting van de nieuwe plant is meegenomen, zijn er heel mooie en praktische oplossingen gevonden. “Door de machines veilig te ontwerpen hoef je geen rare veiligheidsmaatregelen te treffen die de werkbaarheid tegen te gaan. Als je de bescherming op machineniveau regelt, is het niet meer nodig om werknemers met oncomfortabele kleding, handschoenen, etc. op te zadelen. Zo is er bij ons ook heel sterk gekeken naar geluid: bij het ontwerp is ervoor gezorgd dat machines niet te veel lawaai maken. Gehoorbescherming is dan ook niet nodig, een operator hoeft bij Merck in principe alleen maar een jas en veiligheidsschoenen aan.”

“Bij veel bedrijven is het de HVK’er of SHEQ-manager die de kar trekt als het om veiligheid gaat. Dat is bij Merck Group niet het geval: veiligheid zit hier zo diep geworteld dat het management zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat maatregelen in elke laag van de organisatie doorgevoerd worden.”

Veiligheid is zo in de cultuur verweven, dat mensen elkaar er makkelijk op aanspreken: “Als er iemand in z’n enthousiasme zo de clean room uitloopt, wordt hij al snel door een collega op z’n schouder getikt. Met een ‘leuk jasje heb je aan’ wordt hij er vol humor op gewezen dat hij z’n beschermende kleding nog aan heeft. Dat maakt het samenwerken enorm plezierig”, zegt Pouwels.

Merck factory Veldhoven

Ready to operate

Op dit moment werken ongeveer 30 mensen op de Merck-vestiging in Veldhoven. “Dat zullen er snel meer worden”, zegt Roeland Pouwels. “In november 2017 was de officiële opening, we zijn bijna zover dat we aan de markt kunnen leveren. Zo wachten we alleen nog op een aantal keuringen en moet er nog een aantal manuals geschreven worden. We zitten aan het einde van de opbouwfase. Einde zomer 2018 hopen we de eerste serieuze orders aan te nemen. We starten met de launch van de privacy producten gevolgd door solar in de herfst van 2018. Voor beide producten is al veel belangstelling.”

Binnenkort voert Pieter Diehl nog een RI&E uit. Hoewel de taak voor BMD Advies er dan voor nu bijna op zit, blijft Pieter Diehl nog nauw betrokken bij Merck. “Pieter was ooit één van mijn leraren tijdens mijn veiligheidsopleiding. Hoewel ik zelf inmiddels ook al meer dan 20 jaar in het vak zit, is het fijn om terug te kunnen vallen op iemand die veel ervaring met andere bedrijven heeft, fijn om even te kunnen sparren op milieu- of veiligheidsgebied”, besluit de HVK’er van Merck Window Technologies.

*HVK’er: Hogere Veiligheidskundige

BMD-Nieuwsflits, mei 2018


Training over milieuzaken voor projectleiders in de bouw

Project: Milieutraining

Adviseur: Sikko Oegema

Klant: Vogels Bouwmanagement in Tilburg

Probleemstelling

Voor de projectleiders van Vogels Bouwmanagement is het aanvragen van omgevingsvergunningen voor de bouw dagelijks werk. Klanten gaan er vaak van uit dat zij dan meteen ook ‘even de milieuvergunningen regelen’. Projectleiders in de bouw zijn geen milieuspecialisten, dus schakelde het bedrijf BMD in voor een kennis impuls.

Oplossing

Een ‘in company’ training voor 6 projectleiders om hen meer milieukennis bij te brengen

Methode

Tijdens twee trainingsmiddagen werden diverse milieuthema’s toegelicht, zoals bodem, water, afval, energie en opslag gevaarlijke stoffen. Ook de Omgevingsvergunning milieu, de melding Activiteitenbesluit en handhaving kwamen uitgebreid aan de orde. De training bleef dicht bij de dagelijkse praktijk: projectleiders legden casussen uit hun eigen werkveld voor aan de BMD trainer. Aan de hand hiervan werd de nieuw geleerde theorie direct helder en toepasbaar.

Resultaat

Na afloop van de training gaven de projectleiders van Vogels aan veel meer zicht te hebben op de ingewikkelde materie rondom milieukwesties. Het stelt hen in staat hun klanten nog beter te adviseren.

Quote:

“Dankzij deze training weten we nu waar de grens ligt tussen zaken die wij zelf kunnen doen om onze klant te helpen en ingewikkelde materie waar we onze vingers niet aan willen branden, maar experts voor moeten inschakelen.”

(Dennis Vogels, directeur/eigenaar Vogels Bouwmanagement)


Opslag gevaarlijke stoffen - BMD Zuid

De uitgebreide papierwinkel rondom opslag gevaarlijke stoffen

Project: Ondersteuning bij uitvoeren PGS 15 richtlijnen

Adviseur: Stephan van Helden

Klant: Versteijnen Logistics in Tilburg

Probleemstelling

In 2012 startte Versteijnen Logistics met 5000 m² opslag gevaarlijke stoffen, onder de PGS 15 richtlijnen. Na verloop van tijd bleek er behoefte aan goede professionele begeleiding om de administratieve rompslomp die dit met zich meebracht en de informatiestroom in goede banen te leiden.

Oplossing

Door de opslagcapaciteit ook beschikbaar te maken voor gevaarlijke stoffen moet Versteijnen Logistics voldoen aan strenge wet- en regelgeving. BMD Advies kan vanuit verschillende disciplines en een brede expertise het bedrijf helpen en adviseren in het naleven van de vele normen en richtlijnen, zoals beschreven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Methode

Brzo bedrijven moeten beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS). Er moet een veiligheidsrapport (VR) zijn opgesteld, dat periodiek geactualiseerd wordt en er moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) gemaakt zijn. Daarnaast worden strenge eisen gesteld aan de opslag zelf en de brandveiligheid. BMD ondersteunt Versteijnen Logistics bij alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. de Brzo en is betrokken bij het aanvragen van de Uitbreidingsvergunning Milieu. De adviseurs zorgen ervoor dat alle verplichte vooronderzoeken en analyses uitgevoerd worden.

Resultaat

De administratie en informatievoorziening rondom de opslag van gevaarlijke stoffen verloopt nu zonder problemen. Om aan de grote vraag te voldoen, wil Versteijnen Logistics de PGS opslag verder uitbreiden. Door ondersteuning van BMD is het bedrijf in staat een constructieve en inhoudelijk goed onderbouwde discussie hierover te voeren met gemeente, provincie of andere betrokkenen.

Quote:

“Voorafgaand aan gesprekken met de gemeente of provincie, krijg ik goed onderbouwde informatie en de juiste stukken van de BMD adviseurs. Zo kom ik altijd goed beslagen ten ijs, in een voor mij moeilijke materie.”

(Jorn Versteijnen, Managing Director Versteijnen Logistics)

 TEAM

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen>