1 loketgedachte - BMD Zuid

Complex vergunningentraject en veel tegenslag bij verplaatsing scheepswerf

Project: Complex vergunningentraject

Adviseurs: Bas van Velthoven / Marcel Capello

Klant: Scheepswerf Reimerswaal

Probleemstelling

Toen de bestaande locatie van Scheepswerf Reimerswaal in Hansweert te krap werd voor de groeiende werkzaamheden en uitbreiding ter plekke niet gewenst was, kreeg het bedrijf een braakliggend terrein aangeboden aan de Buitenhaven in Vlissingen. De overheden waren welwillend om mee te denken over planologische aanpassingen en afwijkingen in het bestemmingsplan. Diverse onderzoeken werden in gang gezet. Totdat de kazerne aan de overkant plotseling aanspraak maakte op het terrein. De milieuvergunning werd afgewezen en het bestemmingsplan kon toch niet worden aangepast. Na veel oponthoud en frustratie werd er in 2013 een andere locatie gevonden aan de Quarleshaven, waar ook weer een vergunningsaanvraag voor moest worden ingediend en allerlei onderzoeken moesten worden uitgevoerd.

Oplossing

BMD Advies werd ingeschakeld om het traject voor vergunningaanvragen te begeleiden.

Methode

De BMD-adviseurs verzorgden de aanvraag voor de omgevingsvergunning en begeleidden de onderzoeksbureaus voor de verschillende rapporten die ingediend moesten worden. Daarbij werkten zij nauw samen met BRO adviseurs, specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, om de vraagstukken betreffende de inpasbaarheid van het bedrijf op te lossen.

Resultaat

Gedurende het hele traject ondervond de scheepswerf veel tegenwind. De ingediende zienswijzen van buurbedrijven, verlengde reactietermijnen, het gebrek aan medewerking vanuit de provinciale overheid en lange proceduretijden zorgden voor veel vertraging.

In 2016 kon eindelijk een begin worden gemaakt met de bouw van de nieuwe scheepswerf, die in juni 2017 officieel werd geopend onder de naam Shipyard Reimerswaal.

Quote:

“Ik heb gedurende dit lange en trage traject meerdere malen de handdoek in de ring willen gooien. Gelukkig hebben we volgehouden, want we draaien nu heel goed op onze nieuwe stek.”

(Rudi Pieters, directeur Shipyard Reimerswaal)

 TEAM

Bas van Velthoven
Adviseur
verder lezen>

Marcel Capello
Adviseur
verder lezen >


Opslag gevaarlijke stoffen - BMD Zuid

De uitgebreide papierwinkel rondom opslag gevaarlijke stoffen

Project: Ondersteuning bij uitvoeren PGS 15 richtlijnen

Adviseur: Stephan van Helden

Klant: Versteijnen Logistics in Tilburg

Probleemstelling

In 2012 startte Versteijnen Logistics met 5000 m² opslag gevaarlijke stoffen, onder de PGS 15 richtlijnen. Na verloop van tijd bleek er behoefte aan goede professionele begeleiding om de administratieve rompslomp die dit met zich meebracht en de informatiestroom in goede banen te leiden.

Oplossing

Door de opslagcapaciteit ook beschikbaar te maken voor gevaarlijke stoffen moet Versteijnen Logistics voldoen aan strenge wet- en regelgeving. BMD Advies kan vanuit verschillende disciplines en een brede expertise het bedrijf helpen en adviseren in het naleven van de vele normen en richtlijnen, zoals beschreven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Methode

Brzo bedrijven moeten beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS). Er moet een veiligheidsrapport (VR) zijn opgesteld, dat periodiek geactualiseerd wordt en er moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) gemaakt zijn. Daarnaast worden strenge eisen gesteld aan de opslag zelf en de brandveiligheid. BMD ondersteunt Versteijnen Logistics bij alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. de Brzo en is betrokken bij het aanvragen van de Uitbreidingsvergunning Milieu. De adviseurs zorgen ervoor dat alle verplichte vooronderzoeken en analyses uitgevoerd worden.

Resultaat

De administratie en informatievoorziening rondom de opslag van gevaarlijke stoffen verloopt nu zonder problemen. Om aan de grote vraag te voldoen, wil Versteijnen Logistics de PGS opslag verder uitbreiden. Door ondersteuning van BMD is het bedrijf in staat een constructieve en inhoudelijk goed onderbouwde discussie hierover te voeren met gemeente, provincie of andere betrokkenen.

Quote:

“Voorafgaand aan gesprekken met de gemeente of provincie, krijg ik goed onderbouwde informatie en de juiste stukken van de BMD adviseurs. Zo kom ik altijd goed beslagen ten ijs, in een voor mij moeilijke materie.”

(Jorn Versteijnen, Managing Director Versteijnen Logistics)

 TEAM

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen>


Opslag chemisch stoffen - BMD Zuid

Het aanvragen van vergunningen bij nieuwbouw chemisch bedrijf 

Project: Aanvraag omgevingsvergunning milieu

Adviseurs: Marcel Capello / Lilyana Bakker

Klant: Chemiebedrijf Trinseo in Terneuzen

Probleemstelling

Chemiebedrijf Trinseo wil een nieuw kantoor en onderzoekscentrum bouwen in Terneuzen, op het nieuw ontwikkelde bedrijventerrein Maintenance Valuepark. Zij schakelden BMD in om hen te adviseren over en te begeleiden bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Oplossing

Op basis van de informatie die de BMD adviseur inwint, worden de aanvragen voor benodigde vergunningen uitgezet en daarbij de procedure termijnen inzichtelijk gemaakt. De planning van de nieuwbouw kan hierop worden aangepast, waardoor onvoorziene vertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Methode

Op de al bestaande locatie van Trinseo in Terneuzen is een inventarisatie gemaakt van de huidige en toekomstige activiteiten. Alles werd nauwgezet in kaart gebracht: welke activiteiten komen er in het nieuwe pand, worden er (gevaarlijke) stoffen opgeslagen en zo ja, in welke hoeveelheid?

Om de huidige situatie van de bodem vast te stellen was een nul-situatie bodemonderzoek noodzakelijk. Dit voorkomt onaangename verrassingen in de toekomst. BMD benutte haar regionale netwerk om de juiste locaties te laten onderzoeken op de juiste aspecten. Ook stuurden de BMD adviseurs de onderzoeksbureaus aan en beoordeelden de aangeleverde rapportages op volledigheid.

Resultaat

Uit de inventarisatie bleek dat Trinseo kon volstaan met een melding en een proceduretermijn van 4 weken. BMD begeleidde en ontzorgde Trinseo in de contacten met het bevoegd gezag. De aanvraag werd zonder vertraging akkoord bevonden en Trinseo kon als eerste bedrijf op het Maintenance Valuepark met de nieuwbouw beginnen.

Quote:

“Klanten weten uiteraard heel goed welke activiteiten ze verrichten, maar hebben lang niet altijd voldoende kennis van de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. BMD kan hen daarin heel goed adviseren en ondersteunen.”

(Marcel Capello, adviseur BMD)

 TEAM

Marcel Capello
Adviseur
verder lezen>

Lilyana Bakker
Adviseur
verder lezen >