Taakomschrijving preventiemedewerker; een voorbeeld

veiliger maken van de werkomgeving en bedrijfsongevallen voorkomen - BMD ZuidDe hier verwoorde taakomschrijving preventiemedewerker is slechts een voorbeeld. Het helpt u en uw werkgever een echte taakbeschrijving van uw functie op te stellen. In de praktijk voert u waarschijnlijk niet alle taken uit, op andere momenten zijn er taken die u uitvoert, maar die hier niet genoemd worden.

Taakomschrijving  preventiemedewerker 

Samengevat vindt u onderstaand de taakomschrijving  preventiemedewerker, gebaseerd op de huidige Arbowet, afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf.

-Functiebenaming: Preventiemedewerker
-Niveau: De preventiemedewerker werkt op mbo-niveau.
-Plaats in de organisatie: De preventiemedewerker legt verantwoording af aan de directeur, om de onafhankelijke positie zeker te stellen.
-Tijdsbesteding: 0,4 FTE
-Instemming: Het benoemen van de preventiemedewerker en zijn taken vindt plaats nadat de OR schriftelijk instemming heeft gegeven.
-Functiecontext: De preventiemedewerker ondersteunt de organisatie bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de activiteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak.
-Verantwoordelijkheden: De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de kernactiviteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak.
-Bevoegdheden: De preventiemedewerker is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan medewerkers, management en OR. De preventiemedewerker heeft een eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden vastgelegd in de RI&E en worden jaarlijks bijgesteld indien nodig. Hij heeft mandaat voor het bezoeken van werkplekken en het raadplegen van externe Arbodeskundigen.

Functieprofiel preventiemedewerker

Hier volgt een korte omschrijving van het functieprofiel preventiemedewerker op het gebied van opleidingseisen, competenties, vaardigheden en activiteiten.

-Opleidingseisen: De minimale opleiding is een algemene preventiemedewerkersopleiding van minimaal drie dagdelen, aangevuld met specialistische opleidingen. De onderwerpen voor deze opleidingen komen voort uit de RI&E. Jaarlijks evalueren preventiemedewerker en leidinggevende het opleidingstraject en passen dit aan.  Iedere preventiemedewerker is lid van de beroepsvereniging (BvAA.nl).

-Competenties: Communicatief sterk. Oplossingsgericht denken en werken. Toegankelijk voor collega’s en directie. Goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk. Beschikt over voldoende inzicht in arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop deze worden aangepakt. Kennis hebben en gebruik maken van het arbo-voorlichtingsmateriaal. Mee kunnen werken aan het (laten) uitvoeren van een (branche) RI&E en het plan van aanpak. Voor dat plan van aanpak in het bedrijf draagvlak kunnen organiseren. Als trekker (stimulator) kunnen optreden bij het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid. Het kunnen omgaan met arbozorg(systeem)elementen, Arbowetgeving en normen.

-Vaardigheden: Beheersing Nederlandse taal. Administratief onderlegd. Goede voorbeeld geven. Inlevingsvermogen situatie medewerkers. Communicatie/samenwerking.

-Activiteiten preventiemedewerker: Overlegt eenmaal per kwartaal met zijn leidinggevende. Overlegt tweemaal per jaar met de directie. Overlegt viermaal per jaar met de ondernemingsraad. Overlegt tweemaal per jaar met de bedrijfsarts. Verzorgt de contacten met externe diensten zoals de arbodienst. Evalueert tweemaal per jaar de dienstverlening met de arbodienst. Is naast de directie het aanspreekpunt voor de inspecteur van SZW.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over het functioneren of het aanwijzen van een preventiemedewerker of over de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), dan  kunt u contact opnemen met mij.

Pieter Diehl, gecertificeerd hogere veiligheidskundige, trainer en coach van Preventiemedewerkers en voorzitter van de beroepsvereniging van de Preventiemedewerker BvAA Tel 0647995226