Stikstofrapport: Niet alles kan overal

Stikstofrapport 8 juni 2020

stikstofrapport BMD AdviesEen adviescommissie onder leiding van de heer Remkes heeft een stikstofrapport opgesteld om tot een oplossing te komen voor de stikstof problematiek. Dit stikstofrapport is op 8 juni 2020 gepresenteerd met als titel ‘niet alles kan overal’. Het advies richt zich op de lange termijn aanpak. Dit artikel  geeft helder weer wat het stikstofrapport voor u  betekent.

Afgelopen jaar

Afgelopen jaar is de Stikstof problematiek uitgebreid in het nieuws geweest en ook in onze nieuwsbrief hebben we uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen voor projecten en vergunningen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Daarnaast is er op 15 juni door de adviescommissie Meten en berekenen Stikstof onder leiding van de heer Hordijk een rapport gepresenteerd over de rekentool Aerius die ten grondslag ligt aan de vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Conclusies Remkes

Om de Natura 2000 gebieden te beschermen en de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden te laten herstellen wordt aanbevolen om de binnenlandse stikstof emissies met 50 % te reduceren voor 2030. Het rapport gaat verder in op hoe deze reductie tot stand kan komen voor diverse branches (landbouw, industrie, energiebedrijven, mobiliteit etc.). Concrete voorbeelden die o.a. genoemd worden zijn: moderniseren mestbeleid,  strengere NOx emissie normen voor weg- en scheepvaartverkeer (welke deels al voortvloeien uit Europese wetgeving), transitie naar duurzame energie en handhaving op het verbeteren van verouderde installaties zodat deze voldoen aan ‘best beschikbare technieken’ (BBT). Voor een volledig overzicht van de aanbevelingen wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal/niet+alles+kan+overal.pdf

Vastleggen concrete doelstellingen

De genoemde adviezen dienen nog te worden omgezet in concreet beleid, wetgeving en effectieve maatregelen. De grote lijn zal bestaan uit het vastleggen van concrete doelstellingen per provincie waarna per provincie op basis van gebiedsgerichte aanpak concrete invulling gegeven kan worden aan dit beleid. Op basis van de huidige totstandkoming van het beleid en de ambitieuze doelstellingen uit het rapport van Remkes is de verwachting dat dit nog enige tijd op zich zal laten wachten (misschien tot invoering van de Omgevingswet in 2022).

Gebiedsgerichte aanpak Noord-Brabant

In het kader van de gebiedsgerichte aanpak heeft de provincie Noord-Brabant de volgende informatieve website opgezet: https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/. Hierop is het laatste nieuws te vinden met betrekking tot de ontwikkelingen in de gebiedsgerichte aanpak, vragen en het beleid.
De laatste ontwikkeling is dat de beleidsregels voor intern salderen zijn aangepast op 16 juni 2020. De beleidsregels waren onbedoeld verzwarend voor intern salderen waarbij een activiteit/gebouw nog aanwezig moest zijn voor intern salderen bij toekomstige ontwikkelingen. Nu mag ook intern gesaldeerd worden met een activiteit/gebouw wat beëindigd/gesloopt is met de intentie om de nieuwe activiteit in de toekomst te realiseren.

Aerius calculator

Uit het rapport van de commissie Hordijk blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwingen van de berekeningen grotendeels in orde zijn. Echter worden er wel aanbevelingen gedaan om de meet en rekentool nauwkeuriger te maken. Het model sluit op dit moment niet voldoende aan bij wat het beleid vraagt. Voor het volledige rapport wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen/bijlage-adviescollege-meten-en-berekenen-stikstof.pdf

Vooralsnog betekent dit dat er inhoudelijke updates komen van de Aerius tool zodat deze wel voldoende geschikt wordt. Voor de Natuurwet vergunning (NB-wet vergunning) is nog steeds een berekening nodig van de stikstof depositie. De Aerius calculator is hiervoor nog steeds het voorgeschreven instrument. Voor lopende aanvragen is het daarom afwachten binnen welke termijn de tool wordt geüpdatet. Mocht het noodzakelijk zijn, dan vraagt het bevoegd gezag om de berekeningen te updaten. Hierbij wordt opgemerkt dat het updaten van de berekening relatief eenvoudig zal zijn. Omdat de uitkomst echter kan afwijken, zal de conclusie mogelijk wel wijzigen. Op voorhand is hier echter nog niks over te zeggen.

Wilt u meer weten over de aanpak van de stikstofproblematiek dan kunt u terecht bij onze omgevingsspecialisten Marcel Capello 0646186999, Anne Ter Beek 06 82608536 en Bas van Velthoven 06 50833017.

Interessante artikelen:

Stikstofproblematiek; krachtenspel op kleine en grote schaal

Aanpak stikstof; eerste ervaringen, mogelijkheden en hoe nu verder?

PAS AERIUS; Nederland op slot, en wat nu?