PGS 31 gepubliceerd – commentaarronde concept PGS 28

De geheel nieuwe richtlijn PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ werd half april 2018 gepubliceerd. Daarnaast kwam eind maart weer een nieuw concept binnen de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen beschikbaar: PGS 28 – vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen.

PGS 31

PGS 31 beschrijft de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben), onderhouden en inspecteren/herclassificeren van installaties. Doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren.

Al lange tijd was er vraag naar een richtlijn voor het ontwerp van tankinstallaties en de opslag van chemicaliën in dergelijke tankinstallaties. De actualisatietrajecten van PGS 28, PGS 29 en PGS 30, alle drie voor vloeibare brandstoffen, vulden deze behoefte deels in. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie voor vloeibare brandstoffen, bijvoorbeeld voor het ontwerp van de tank, zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen immers ook bruikbaar voor de opslag van chemicaliën. Er is echter specifieke kennis nodig om te kunnen beoordelen of er sprake is van een veilige opslagvoorziening. PGS 31 geeft nu meer duidelijkheid over de opslag van chemicaliën en het ontwerp van dergelijke tankinstallaties.

U kunt PGS 31 downloaden via de site van de publicatiereeks gevaarlijke stoffen: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS31.html

PGS 28

Het doel van PGS 28 is om de risico’s te beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in of vanuit ondergrondse tanks en bij het verwijderen van ondergrondse opslagtanks. Maatregelen om deze risico’s te beheersen werden gebaseerd op scenario’s, waarbij een aanvaardbaar veiligheidsniveau het uitgangspunt is. Met de maatregelen kunnen grote en middelgrote risico’s worden voorkomen of in elk geval zoveel mogelijk worden beperkt.

Veranderingen

De nieuwe PGS 28 is opgezet in de nieuwe stijl, waarbij er veel meer gedacht wordt vanuit risico’s. In tegenstelling tot de huidige PGS 28:2011 bevat de nieuwe PGS 28 geen bodembeschermingsmaatregelen meer. De bodembeschermingsmaatregelen volgen uit de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en worden met de nieuwe Omgevingswet opgenomen in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Bij het afleveren van diesel is in de nieuwe PGS 28 een vastzetmechanisme op het vulpistool toegestaan. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een elektronisch systeem. Tot slot moeten afleverslangen worden voorzien van een breekkoppeling die voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van richtlijn 2014/34/EU.

Opmerkingen?

U kunt de conceptversie van PGS 28 downloaden via: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/concept-pgs-28-ns-gereed-voor-commentaar.html. Hier vindt u ook enkele regels ten aanzien van deze commentaarronde. Wanneer u een wijziging wilt voorstellen, kunt u deze tot 31 mei a.s. sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 28 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens gaat deze naar het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 28 volgt komend jaar meer informatie.

Meer informatie

Hebt u vragen over de definitieve PGS 31 of het concept PGS 28, of wilt u weten of deze wijzigingen consequenties heeft voor uw inrichting, neem dan contact op met uw BMD-adviseur.

Bron: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/concept-pgs-28-ns-gereed-voor-commentaar.html

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS31.html