Participatie nieuwe Omgevingswet; kans of bedreiging?

Ontbijtbijeenkomst Participatie participatie omgevingswet BMD Zuid

In de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt,  is een nieuw element toegevoegd, namelijk; ‘Participatie aan de voorkant van een vergunningaanvraag’. Is dit een kans of een bedreiging voor uw (toekomstige) bedrijfsactiviteiten? U wordt namelijk als bedrijf straks verplicht om in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning aan te geven of, hoe en op welke wijze aan participatie is gedaan. Hoe kunt u dan als bedrijf het participatietraject vormgeven?
BMD Advies
Zuid-Nederland organiseert op donderdag 10 oktober in Tilburg en donderdag 24 oktober in Goes ( Aanmelden ) een ontbijtbijeenkomst waarin we samen met u inzichtelijk maken hoe u invulling kunt geven aan de participatie nieuwe Omgevingswet.
Vanwege het geringe aantal aanmeldingen gaat de ontbijtbijeenkomst helaas niet door. Mocht u op korte termijn toch behoefte hebben aan informatie over Participatie in de nieuwe Omgevingswet, dan kan BMD vrijblijvend een afspraak met u maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Steven Kramer 06 50811253 Tilburg of Jan Willem de Hoop 06 50830515 Goes.

Participatie nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet zegt het volgende: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van alle belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Hieronder valt ook een initiatief als een individuele vergunningaanvraag. Een individuele aanvraag is voor vele, vanwege de lokale situatie (ligging, omgeving) niet direct een reden om aan participatie te denken. Daarnaast kan participatie op voorhand leiden tot de veronderstelling (wellicht weerstand of vrees) dat de omgeving bepaalt hoe uw project wordt vormgegeven. Houd ik dan nog wel de regie over mijn plannen? En wat zijn dan de belanghebbenden? Gedacht moet worden aan burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en/of bestuurders van overheden etc. Voor bedrijven betreft het veelal de buren en directe omgeving.

Hoe werkt dit in de praktijk

Op papier lijkt het eenduidig, maar hoe eenduidig is het daadwerkelijk in de nieuwe Omgevingswet? Hoe vertaal je participatie naar de praktijk? Om daar achter te komen stellen we tijdens de ontbijtbijeenkomst een aantal vragen:

-Wat zijn daadwerkelijk uw belanghebbenden?
-Welke factoren zijn van invloed?
-In welk stadium van een project sorteert participatie het meeste effect?
-Hoe creëert u zoveel mogelijk medestanders en zo min mogelijk weerstand?

Praktijkcase

Het programma start met een korte inleiding over de nieuwe Omgevingswet en daarna duiken we de diepte in over het begrip participatie.
Vanuit een praktijkvoorbeeld wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om participatie vorm te geven. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden, is er een vaste strategie of is het maatwerk; wat past het best bij welke (groep) belanghebbenden. Op welk moment van de planvorming bepaal ik of ik hierover in contact treed met mijn omgeving en op welke wijze doe ik dat? Met het praktijkvoorbeeld gaan we dit in groepsverband kort oefenen en uitwerken. Vervolgens worden, in een plenaire sessie, de inzichten vanuit de verschillende groepen samengevat.
Naast een kosteloze interessante ontbijtbijeenkomst krijgt u een concreet overzicht met informatie over de kansen en bedreigingen ten aanzien van de verplicht gestelde participatie binnen de Omgevingswet.

Ontbijtbijeenkomst Participatie in de nieuwe Omgevingswet; kans of bedreiging?    Aanmelden

10 oktober Tilburg 24 oktober Goes
Dr. Anton Philipsweg 23-25 Klein Frankrijk 31 A
5026 RK Tilburg 4461 ZN Goes
013 8000 300 013 8000 300
08:00 uur-10:00 uur 08:00 uur-10:00 uur
Kosten: geen Kosten: geen

 

Kunt u niet wachten tot 10 of 24 oktober en  wilt u meer  informatie? Dan kunt u contact opnemen met Steven Kramer tel. 06-50811253, Bas van Velthoven tel. 06-50833017 of Marcel Capello tel. 06-46186999.

Eerder verschenen artikelen over de nieuwe omgevingswet

-Anticiperen op de veranderingen nieuwe omgevingswet
-De nieuwe Omgevingswet van 26 naar 1

Bron:

Informatieblad Participatie in de Omgevingswet.

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet