Arbo en de rol van de ondernemingsraad

Arbo en de rol van de OR

ondernemingsraad BMD AdviesVan arbobeleid, PAGO, de uitvoering van een RI&E tot aan verzuimbeleid; het zijn allemaal onderwerpen waar een ondernemingsraad instemming of advies moet geven. Complexe thema’s, die lang niet voor iedereen gesneden koek zijn. Speciaal voor de leden van de OR zetten wij in dit artikel de belangrijkste punten op een rij: bij welke arbo-onderwerpen is het advies- of instemmingsrecht van toepassing, wat moet u specifiek beoordelen en wat zijn uw rechten als het gaat om de Inspectie SZW?

NB: Zit u zelf niet niet in de OR, wilt u dit artikel dan onder de aandacht brengen van uw collega?

 

Arbo-onderwerpen: advies- en instemmingsrecht

Het is van belang dat je als OR zorgt dat je vroegtijdig wordt betrokken bij wijzigingen binnen de organisatie, zodat de OR haar invloed optimaal kan uitoefenen. De ondernemingsraad heeft volgens artikel 27 lid 1 van de WOR instemmingsrecht over een regeling betreffende arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie. Dit zijn in de praktijk regelingen die direct van invloed zijn op de achterban. Voorbeelden zijn:

 • De keuze van een arbodienst en de contractbepalingen;
 • Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en/of de uitvoering van een preventief medisch onderzoek (PMO);
 • De vormgeving van het ziekteverzuimbeleid en de uitvoering van verzuimcontroles;
 • De keuze, aanstelling, positie en persoon van de preventiemedewerker;
 • De organisatie en inrichting van de bedrijfshulpverlening;
 • De Risico-Inventrisatie & Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak;
 • Veiligheidsbeleid en beleid en procedures met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 • Hoe medewerkers voorgelicht moeten worden over de risico’s in het werk.

Naast het instemminsrecht heeft de OR ook adviesrecht op andere VGW-kwesties (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn). Zo moet de werkgever advies aan de ondernemingsraad vragen als het gaat om belangrijke investeringen zoals verbouw of nieuwbouw en het aanschaffen van nieuwe inrichting, het invoeren of wijzigen van een belangrijke technologische voorziening of het nemen van een belangrijke maatregel betreffende het milieu of de milieuzorg.

Veel van deze arbo-onderwerpen zijn complex. Begin op tijd en laat u goed informeren over deze onderwerpen, om de juiste keuze te kunnen maken als het zover is.

Inspectie SZW en de rechten van de OR

Ook als het gaat om de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) heeft de OR nogal wat in de melk te brokkelen. Zo kan de ondernemingsraad Inspectie SZW vergezellen bij een inspectiebezoek, of mag de OR een gesprek onder vier ogen voeren met de Inspectie SZW. Ook mag de OR de Inspectie SZW vragen een onderzoek uit te voeren, een verzoek waar de Inspectie SZW zo snel als mogelijk gehoor aan moet geven.

Verder kan de ondernemingsraad in beroep gaan tegen een beslissing van de Inspectie SZW, een recht dat de werkgever overigens ook heeft.

Wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij de Inspectie SZW onderzoek heeft gedaan, dan ontvangt de OR een afschrift van het inspectie- en ongevalsrapport. In de praktijk komt dit neer op een brief of rapportage naar de werkgever, waarbij de werkgever gevraagd wordt de OR te informeren.

Rol van de Ondernemingsraad bij het inschakelen van arbodeskundigen

In de Arbowet is vastgelegd dat werkgevers vanuit hun verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige werkomstandigheden, ook beleid moeten voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het gaat dan om bijvoorbeeld het voorkomen of tegengaan van ongewenst gedrag en werkdruk, die werkstress kunnen veroorzaken. De werkgever moet bij de vormgeving en uitvoering van dat beleid (vertegenwoordigers van) werknemers betrekken. De OR-leden moeten er op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

De OR heeft natuurlijk regelmatig overleg met directie, bedrijfsarts en preventiemedewerker om bijvoorbeeld het verzuim of het plan van aanpak RI&E te bespreken. De OR heeft ook het recht externe deskundigen om advies vragen.

Spoedtraining Arbeidsomstandigheden voor OR-leden

U hebt als OR advies- & instemmingsrecht op Arbo-thema’s. Van arbobeleid, PAGO, de uitvoering van een RI&E tot aan verzuimbeleid; het zijn allemaal complexe onderwerpen, die lang niet voor iedereen gesneden koek zijn.

Daarom organiseert BMD Advies Zuid-Nederland op 2 februari 2021 een online spoedtraining Arbeidsomstandigheden voor OR-leden. In het korte tijdsbestek van twee uur behandelen we de Arbo-onderwerpen waar de OR advies- of instemmingsrecht heeft. Waar moet u op letten voordat u advies geeft, wat moet u specifiek beoordelen en wat zijn uw rechten als het gaat om de Inspectie SZW?

Programmaonderdelen

 • Arbeidsomstandighedenwetgeving voor de OR
 • Wat is een goede RI&E en plan van aanpak?
 • Hoe kiest u een nieuwe arbodienst?
 • Wanneer is een PAGO goed uitgevoerd?
 • Het kiezen van een preventiemedewerker
 • Corona en OR
 • beleid en procedures persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Ongevallenonderzoek
 • Inspectie SZW en de rechten van de OR

Hoewel deze spoedtraining bij uitstek geschikt is voor OR-leden, nodigen wij ook de preventiemedewerker van harte uit aan te schuiven bij deze training. Door kennis en informatie op dit vlak te delen, zorgt u ervoor dat de neuzen binnen uw organisatie dezelfde kant op staan en bent u op de hoogte van elkaars taken, rechten en plichten.

Aan de training is geen examen verbonden, u ontvangt wel een certificaat van deelname. BMD biedt deze training ook incompany aan.

Meer informatie en aanmelden

Voor nadere informatie over Arbo en de rol van de ondernemingsraad of de training kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.

Meer informatie en aanmelden spoedtraining arbeidsomstandigheden voor OR-leden