1. Voorschotverlagingen en uitstel betaling energiebelasting

Energiebelasting 2019De afgelopen weken zijn er massaal verzoeken aan de energieleveranciers voor (tijdelijke)  voorschotverlagingen. Veel ondernemers hebben hun verbruiken bijna tot een 0 punt zien dalen, denk aan de sportscholen, kappers en horeca ondernemers. In beginsel ging dit zonder al te veel pijn en moeite maar inmiddels zijn de leveranciers hier wat “strenger” in geworden en kunnen de voorschotten niet zomaar op een leegstandsniveau worden gezet.
Waar de ene leverancier tot een maximum reductie van 30% gaat, vraagt de andere een formulier in te vullen waarop dient te worden aangegeven wat reeds is gedaan om de kosten tijdelijk te verlagen.
Indien u behoefte heeft aan (tijdelijke) voorschotverlagingen neem dan contact met ons op dan kunnen we hierin bemiddelen.

Maatregel ministerie

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat de betaling van de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE), én de btw hierover, uitgesteld mag worden voor de leveringsmaanden april, mei en juni 2020. Deze corona maatregel betreft ondernemingen die maandelijks een factuur ontvangen voor elektriciteit en/of gas op basis van werkelijk verbruik.
Ook hier is het aan de leveranciers hoe hiermee om te gaan. Indien u hier behoefte aan heeft neem dan contact met ons op dan zullen we dit afstemmen met de leveranciers.
Of het voor alle ondernemers een groot verschil maakt, is maar de vraag. Bij minimale afname zijn de belastingkosten ook minimaal en dalen de kosten derhalve slechts beperkt en tijdelijk. Hoe dan ook wordt er van alle kanten alles aan gedaan het voor ondernemers wat draaglijker te maken allemaal en zo hoort het ook.

 

‘Save the date’ (ontbijt)Bijeenkomst ENERGIETRANSITIE dinsdagmorgen 23 juni 2020. Kantoor Tilburg of Online!

2. Energie ontwikkelingen

We zitten helaas nog altijd middenin een diepe crisis maar er lijkt licht te komen aan het einde van een lange donkere tunnel…

Aan de hele mooie, haast bizarre  dalingen van de afgelopen maanden is ca.  2 weken geleden ( voorlopig ) een einde gekomen. Dit begon met een Twitterbericht van Trump om een einde te maken aan de oliecrisis door de productie te gaan beperken, gevolgd door het onverwachte nieuws dat 3 kolencentrales in Nederland eerder buiten gebruik worden gesteld hetgeen een grotere gasvraag gaat betekenen. Daarnaast droeg berichtgeving over een mogelijk behaalde piek in de toename aan coronabesmettingen in Europa ook toe aan de stijging. Na het paasweekend zagen we de termijnprijzen weer dalen.

Negatieve prijs

Nog niet eerder werd de olieproductie zo drastisch verminderd als afgelopen week. De coronacrisis zorgt ervoor dat de vraag met 30% is gedaald als gevolg van o.a. stilstaande vliegtuigen, minder verkeer en minder productie en minder handel. Als reactie hierop werd de olieproductie met zo’n 13,4 miljoen vaten per dag verminderd. Dit lijkt echter niet genoeg om het gat te dichten.De prijs voor een vat West Texas Intermediate (WTI), de toonaangevende oliesoort in de Verenigde Staten, zakte maandag 20 april letterlijk door de bodem. Nadat de olieprijs de uren daarvoor al kelderde naar ongekend lage niveaus, werd kort na de middag lokale tijd voor het eerst zelfs een negatieve olieprijs bereikt. Tegen 15.00 uur Amerikaanse tijd stond de prijs op ruim -38 dollar voor een vat. Dat betekent dat kopers van olie nu tijdelijk zelfs geld toe krijgen voor het afnemen van olie, iets wat in de geschiedenis van de WTI-benchmark nooit eerder is voorgekomen.

CO2-prijzen

Ook de CO2-prijzen zitten momenteel in een achtbaan. Vorige week waren deze sterk toegenomen door o.a. optimistische berichtgeving over het verloop van de coronacrisis in Europa. Het optimisme maakte na het paasweekend plaats voor pessimisme: het sentiment op de oliemarkt werkte ook door op de CO2-markt. Daarnaast verlengt Frankrijk hun lockdown tot 11 mei. De CO2-prijzen zijn nu weer onder de 20 €/ton. Deze ontwikkeling trekt met name de elektriciteitsprijzen omlaag.

Ondanks de recente prijsstijgingen zijn de termijn tarieven historisch gezien nog altijd erg laag. Vanwege de crisis is er een lage energievraag zowel in Europa als de rest van de wereld en dat zal nog wel even zo blijven. Wij blijven de ontwikkelingen voor u volgen. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.Hieronder vind u de ruwe ontwikkelingen van de olie – en kolenprijzen vanaf 1 januari 2020. Voor de actuele inkooptarieven.

olie kolen april 2020 BMDAdvies

3. Handhaving erkende maatregelenlijst

 Wanneer moet  ik voldoen aan de informatieplicht energiebesparing? Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen type A en B) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen (de energiebesparingsplicht).

1 juli 2019

Voor 1 juli 2019 diende bij RVO een melding gedaan te zijn met daarin aangegeven welke energiebesparende maatregelen zijn genomen, conform de informatieplicht energiebesparing. Uitgangspunt hiervoor zijn de erkende maatregelenlijsten welke voor diverse branches zijn opgesteld (bijlage 10 activiteitenregeling). Aan deze informatieplicht dient elke 4 jaar voldaan te worden.
Hierbij wordt opgemerkt dat niet alleen aan de informatieplicht voldaan dient te worden. Ook dient er een planning gemaakt te worden voor de nog niet uitgevoerde erkende maatregelen. Het bevoegd gezag controleert op de uitvoering van de nog uit te voeren maatregelen.

Handhaving erkende maatregelen

Sinds het begin van dit jaar  merken wij dat het toezicht en de handhaving op de informatie- en energiebesparingsplicht fors is toegenomen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor een extra budget van in totaal € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten.

In de eerste plaats kan het bevoegd gezag een administratieve controle doen. Hierbij wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk een melding heeft plaats gevonden in het kader van de informatieplicht. Mocht er geen melding zijn ingediend, dan zal het bevoegd gezag het bedrijf hiervoor aanschrijven.

In de tweede plaats kan het bevoegd gezag een bezoek op locatie inplannen. Hierbij zal een toezichthouder langskomen om te controleren of voldaan wordt aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Middels een rondgang op het bedrijf zal een toezichthouder vaststellen of alle van toepassing zijnde erkende maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook tijdens de reguliere handhavingsbezoeken kan hier naar gevraagd worden.

Mocht de implementatie van de energiebesparende maatregelen meer tijd vergen, dan is het ook mogelijk om een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak staat weergegeven welke maatregelen de komende 4 jaar uitgevoerd of verder onderzocht gaan worden. Hiermee kunnen de investeringen die benodigd zijn ook gespreid worden, hetgeen met het bevoegd gezag afgestemd wordt. Dit plan van aanpak  dient dan ook gedeeld te worden met het bevoegd gezag, zodat aangetoond wordt dat er concreet invulling wordt gegeven aan de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Wat moet ik als bedrijf doen?

De informatie- en energiebesparingsplicht is niet vrijblijvend. Ook in deze bijzondere tijd zien we dat het bevoegd gezag doorgaat met de administratieve controles. Mocht er nog geen melding zijn ingediend, controleer dan in eerste instantie of u moet voldoen aan de informatieplicht (Activiteitenbesluit type A en B bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken). Indien dit zo is, zorg er dan voor dat de melding voor de informatieplicht alsnog wordt ingediend via het E-loket van de RVO.

Op basis van de melding kan worden vastgesteld of er nog erkende energiebesparende maatregelen zijn die in hooguit 5 jaar terug te verdienen zijn. Ons advies is om hier een plan van aanpak op te stellen voor de komende 4 jaar. Naast energiebesparing, en daarmee reductie van de CO2-emissie, levert dit ook een financiële besparing op voor uw bedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de informatieplicht energiebesparing of de energiebesparingsplicht, of wenst uw bedrijf hierbij ondersteunt te worden, dan kunt u terecht bij onze energiespecialisten Marcel Capello 06 46186999, Henri Oligschläger 06 52011180 en onze nieuwe collega Jaap van de Sande 06 82715235. Onze energiespecialisten ondersteunen u ook graag bij de verdere implementatie van energiebesparende maatregelen.

4. Laadpalen verplicht bij nieuwe utiliteitsgebouwen

laadpaal energie BMD AdviesMet de vernieuwde Europese  Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is het vanaf nu verplicht om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te verzorgen bij private gebouwde omgeving.

Sinds 10 maart 2020 is het verplicht om bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken minimaal 1 oplaadpunt aanwezig is. Ook dient er leiding infrastructuur (loze leidingen) te worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Deze nieuwe verplichting geldt voor de nieuwe utiliteitsbouw en de utiliteitsgebouwen welke ingrijpend worden gerenoveerd.

Bij bestaande utiliteitsgebouwen dient vanaf 2025 minimaal 1 oplaadpunt aanwezig zijn. Het gaat om de bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken. De eigenaar van het gebouw mag zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij laat realiseren.

Eisen en aandachtspunten oplaadpunten

Er zijn een aantal eisen en aandachtspunten die bij de nieuwe oplaadpunten om de hoek komen kijken. Het besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen stelt de volgende eisen:

– De oplaadpunten moeten voorzien worden van normale contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2. Dit i.v.m de veiligheid en de interoperabiliteit.
– De meetinrichting moet op een zodanige manier zijn beveiligd dat het dataverkeer en de privacy  van de gebruikers voldoende wordt beschermd.

Sommige van deze oplaadpunten kunnen ook publiek toegankelijk zijn. Denk hierbij aan oplaadpunten bij parkeerplaatsen bij winkels. In deze specifieke gevallen zijn de vereisten ook van toepassing.

Aandachtspunten

Naast deze eisen zijn er ook aandachtspunten waarop gelet moet worden:

-Gebruik door derden
De oplaadpunten moeten geschikt zijn voor gebruik door derden. Bij een bedrijf is een oplaadpunt bedoeld voor medewerkers maar ook bezoekers. Met een slim metersysteem kan een oplaadpunt geschikt worden gemaakt voor eventueel betaald gebruik door bezoekers.
-Load balancing
Het advies is om de oplaadpunten geschikt te maken voor “smart charging” en “Load balancing”. Met load balancing kan met relatief beperkte kosten worden voorkomen dat bij uitbreiding van het aantal oplaadpunten een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is.
-Databeveiliging
De oplaadpunten dienen naast beveiligde meetinrichting te beschikken over professionele waarborgen voor databeveiliging en cybersecurity. Hiermee kan inbraak of verstoring van het elektriciteitssysteem worden voorkomen.

5. Afbouw Salderingsregeling eindelijk bekend! Moet ik nu wel of niet investeren in zonnepanelen voor mijn bedrijf?

salderen kleinverbruikersaansluiting BMD AdviesDe definitieve afbouw van de salderingsregeling is bekend gemaakt door minister Wiebes. Consumenten en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (≤3x80A)  mogen jaarlijks vanaf 2023 9% procent minder salderen. Hier komt een terug leververgoeding voor terug welke wettelijk minimaal 80% is van de leveringstarieven. Met deze veranderingen en nieuwe regelingen zijn veel bedrijven terughoudend en willen ze misschien wel wachten met de aanschaf van zonne-energie. In dit artikel ga ik hier dieper op in en vertel waarom je juist wel moet investeren in zonnepanelen als bedrijf.

Salderingsregeling valt niet weg maar bouwt geleidelijk af
De Salderingsregeling gaat dus vanaf 2023 jaarlijks met 9% naar beneden. De salderingsregeling is het op jaarbasis verrekenen van de ingekochte en de opgewekte stroom. Deze salderingsregeling stopt definitief in 2031 en daarna mag er niets meer worden verrekend. De komende 3 jaar is er nog niets aan de hand. In deze 3 jaar kunnen bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (≤3x80A) nog gebruik maken van de oude salderingsregeling. Naast de afbouw komt er ook een terug lever vergoeding die minister Wiebes heeft vastgesteld op minimaal 80% van de leveringstarieven. De minister verwacht dat door marktwerking de tarieven wel zullen stijgen. Een kleinverbruiker gaat zelf bepalen aan wie en tegen welke prijs hij de zelf geproduceerde en ingevoerde elektriciteit wil verkopen.

Salderingsregeling bouwt af. Investeer als bedrijf toch in zonnepanelen!

salderen kleinverbruikersaansluiting BMD AdviesBedrijven met een kleinverbruikersaansluiting hebben geen recht op SDE+ (najaar 2020 SDE++)  subsidie en moeten het hoofdzakelijk hebben van de salderingsregeling die nu jaarlijks met 9% gaat afnemen. Toch is het voor deze bedrijven nog steeds interessant om over te gaan op zonne-energie en zonnepanelen.

-Investeringsaftrekken
Bedrijven die niet in aanmerking komen voor de SDE subsidie komen wel in aanmerking voor investeringsaftrekken. Het gaat hierbij om de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)  en de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA levert bedrijven  gemiddeld 11% belastingvoordeel op. Dit voordeel resulteert ook in een grotere ROI en dus een kleinere terugverdientijd.

-Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Het dient een belangrijk onderdeel te worden van het bedrijfsbeleid. De uitstraling en strategie naar buiten toe is de laatste jaren erg belangrijk voor het acquireren van nieuwe klanten en klantenbinding. Bedrijven kunnen er niet meer omheen om niets te doen aan duurzaamheid. Voor meer informatie over duurzaam ondernemen kunt u contact opnemen met onze partner Axxia.

-100% groene energie / imago
Wanneer bedrijven zelf hernieuwbare energie opwekken uit bijvoorbeeld zon of wind is dit voor 100% groene stroom. Deze eigen groene stroom is ook niet afhankelijk van stijgende en wisselende energieprijzen, ze zetten de stroomprijs voor jaren vast. Naast deze voordelen geeft deze eigen hernieuwbare energie ook een groen imago. Je draagt als bedrijf een steentje bij aan een schoner milieu.

-Verhoging energielabel
Het zelf opwekken van hernieuwbare energie is ook goed voor het energielabel. Het in gebruik nemen van bijvoorbeeld zonnepanelen kan een flinke sprong zijn voor het energielabel. Kantoren van minimaal 100 m2 moeten in 2023 een C label hebben. In deze gevallen zijn zonnepanelen een grote stap om het label terug te brengen naar C of misschien zelfs B of A.

Conclusie

Ondanks de verandering van de salderingsregeling zijn er toch nog  behoorlijke  voordelen voor bedrijven om over te gaan op zonnepanelen. De eerste 3 jaar mag nog gesaldeerd worden en daarna komt er een terug leververgoeding die een behoorlijke marktwerking gaat creëren zodat de minimale vergoeding van 80% echt de ondergrens is. Daarnaast blijven de fiscale voordelen en de duurzame voordelen een grote rol spelen.

Benieuwd wat de salderingsregeling voor u betekent of wilt u meer informatie over de aanschaf van zonnepanelen? Neem dan contact op met BMD Advies. Raadpleeg onze energieadviseur Jaap van de Sande 06 82715235. Wij kunnen uw bedrijf onafhankelijk adviseren en helpen met het implementeren van uw zonnepanelen.