Nieuwe PGS 13 voor ammoniak koelinstallaties in aantocht


De Publicatiereeks gevaarlijke stoffen is aan het vernieuwen. Nieuwe richtlijnen, of bestaande richtlijnen die verouderd zijn, worden opgezet volgens PGS Nieuwe stijl, waarbij risicobenadering voorop staat. Half januari werd het concept van PGS 13 ‘koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel’ gepubliceerd. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en tot 19 maart 2018 commentaar geven.

PGS 13 heeft betrekking op koelinstallaties en warmtepompen gevuld met ammoniak. Omdat het geen broeikasgaseffect heeft, vervangt dit koudemiddel de traditionele synthetische koudemiddelen meer en meer. Er zijn echter wel gevaren aan het gebruik van ammoniak verbonden. In PGS 13 staat omschreven hoe dit middel veilig gebruikt kan worden.

Belangrijkste wijzigingen
De nieuwe PGS 13 is voorbereid op aankomende nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). Ook gaat PGS 13, net als de andere recent geactualiseerde richtlijnen, uit van de risicobenadering. Het PGS-team is dit traject dan ook begonnen met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Op basis van de geïdentificeerde risico’s zijn doelen en maatregelen vastgesteld. De maatregelen worden gekoppeld aan de norm EN 378:2016 (koelsystemen en warmtepompen – veiligheid en milieueisen), die in 2016 is geactualiseerd.

Omdat relatief veel incidenten te maken hebben met menselijke fouten, zijn in de vernieuwde PGS 13 ook de omschrijvingen van benodigde competenties verduidelijkt en aangescherpt. Daarnaast zijn de omschrijvingen van maatregelen voor noodplan en communicatie met hulpdiensten verduidelijkt.

Opmerkingen?
Alle geïnteresseerden kunnen de conceptversie van PGS 13 downloaden en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Reacties kunnen door middel van een wijzigingstabel ingestuurd worden tot 19 maart 2018.

Daarna zal het PGS 13-team de ingekomen commentaren bespreken en verwerken. Vervolgens wordt de definitieve versie van PGS 13 ter goedkeuring aangeboden aan de Programmaraad en later het Bestuurlijk Omgevingsberaad. In de loop van dit jaar wordt duidelijk wanneer de publicatie van de definitieve PGS 13 verwacht wordt.

Meer informatie
De conceptversie van PGS 13 kunt u downloaden via publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de wijze waarop commentaar ingediend kan worden.

Op 22 maart a.s. is er een BMD-Netwerk waarbij het thema ‘koelinstallaties’ ook op de agenda staat. Meer informatie vindt u op onze site. Hier kunt u zicht ook aanmelden.

BMD-Nieuwsflits, februari 2018