Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

inwerkingtreding Omgevingswet BMD AdviesHet hing al even in de lucht dat de oorspronkelijke datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet gehaald ging worden. Afgelopen april hebben we u in het artikel ‘Ingangsdatum Omgevingswet vertraagd wat nu?’ daarvan op de hoogte gebracht. Geen afstel zei de Minister, maar iets meer tijd om de invoering goed voor te bereiden. Of de allesbepalende situatie rond de Corona crisis daar nog een schepje bovenop doet is even de vraag.

Overeenstemming nieuwe datum; extra tijd en ruimte inwerkingtreding Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Volgens de minister geeft deze datum voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden (Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit), het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen.

Praktijksessie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Voor de zomer staat namelijk nog een praktijksessie over het DSO gepland. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. De huidige voorzieningen ruimtelijke plannen, Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaan op in Omgevingsloket van het DSO. Digitale informatie over de leefomgeving is straks op 1 plek te vinden: in het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

Definitieve vaststelling na de zomer

Of de datum van 1 januari 2022 dan ook echt blijft staan is de vraag. Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Planvorming voor de invoering van de Omgevingswet 

Ondanks dat het integreren van alle sectorale wetten (26 stuks in totaal!) en vervolgens het implementeren van de Omgevingswet een enorme klus is voor de overheden, verwachten we ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een lange overgangsperiode waarin onderdelen nog niet zo geregeld zijn zoals het aan de tekentafel is beoogd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dat gemeenten voor het omzetten van bestemmingsplannen en lokale verordeningen nog 8 jaar de tijd hebben om voor elke gemeente één omgevingsplan vast te stellen. Ook het verder ontwikkelen  en vullen van het DSO zal jaren in beslag nemen. Overheden moeten het DSO vullen met informatie over de fysieke leefomgeving. Door hun omgevingswetbesluiten en toepasbare regels aan te leveren, kan iedereen deze informatie bekijken in het Omgevingsloket. Het aanleveren doen overheden op de live omgeving (productie-omgeving) van het DSO.

Aanvraag indienen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet

Net als bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 gaan we zien dat veel ondernemers nog voor de invoering van de Omgevingswet hun aanvraag gaan indienen. Op grond van het overgangsrecht worden aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog volgens het oude recht behandeld. Indien ondernemers dus op dit moment al concrete ontwikkelingsplannen hebben, kan het dus afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project verstandig zijn om de voorbereidingen nu in gang te zetten zodat het project kan worden vergund onder het oude recht. De verleende omgevingsvergunning geldt daarna als omgevingsvergunning volgens nieuw recht.

Vragen met betrekking tot uw omgevingsvergunning

Ook kan het zijn dat bedrijven vragen hebben over hun huidige situatie met betrekking tot hun vergunningen zonder dat er direct sprake is van planvorming en of nieuwbouw binnen het bedrijf. Het overgangsrecht regelt namelijk ook wat er gebeurd met de bestaande vergunningen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Starten met de voorbereiding voor uw bedrijf van toepassing?

BMD Advies helpt u graag bij de planvorming of het verstandig is om al te starten met de voorbereiding van de vergunningen.

U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsspecialist  Bas van Velthoven 06 50833017 en Henk Krols 06 52015555.

Interessante artikelen:

Ingangsdatum Omgevingswet vertraagd wat nu?