Nieuwe Actieplannen geluid: wat zijn de gevolgen?


Het voorkomen van nieuwe en de aanpak van bestaande geluidhinder is complex, omdat we in Nederland te maken hebben met een veelheid aan verschillende geluidsbronnen. Via de Wet Milieubeheer worden geluidproductieplafonds geregeld. Daarnaast zijn hierin geluidsbelastingkaarten en actieplannen vastgelegd. Een groot aantal overheden werkt nu aan een nieuw actieplan. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de geluidsruimte van uw bedrijf.

De Wet Milieubeheer

Het voorkomen van nieuwe en de aanpak van bestaande geluidhinder is complex, mede door de vele verschillende geluidsbronnen. Hiermee is er ook een grote verscheidenheid aan wettelijke kaders. Bedrijven hebben vaak te maken met het Activiteitenbesluit en de Wabo (Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht). Ook in de Wet Milieubeheer komt het aspect geluid in verschillende hoofdstukken terug, waarbij ‘Hoofdstuk 11 Geluid’ van groot belang is. In dit hoofdstuk worden namelijk geluidproductieplafonds van rijkswegen en spoorwegen geregeld, maar zijn ook geluidsbelastingkaarten en actieplannen vastgelegd die gevolgen kunnen hebben voor industriële activiteiten. Een groot aantal lokale overheden, provincies, hoofdspoorwegen, rijkswegen en Schiphol spraken in 2013 af dat er een actieplan moest worden opgesteld. Deze actieplannen moeten voor 18 juli 2018 vastgesteld worden.

Optelsom van omgevingslawaai

Het actieplan heeft betrekking op de geluidsbronnen van onder andere (belangrijke) wegen en spoorwegen, luchthavens en (industriële) bedrijven. Het doel van de actieplannen is om omgevingslawaai te beperken of zo nodig te voorkomen, vooral daar waar de geluidshinder schadelijke effecten kan hebben voor de gezondheid van de mens. Het gaat dan ook niet om de afzonderlijke geluidsbronnen, maar om de optelsom van het totale omgevingslawaai.

Voor de geluidsbelasting zijn kaarten gemaakt waarin de geluidsbronnen beschreven zijn met de hinder die zij voor omwonenden veroorzaken. Dit wordt beleidsmatig onderbouwd vanuit de Wet milieubeheer. Tevens worden de kaders geschetst voor het beleid dat de overheid wil gaan voeren: welke drempelwaarden ze aanhouden, welke planologische ontwikkelingen er op stapel liggen, maar ook welke zones als zogenaamd stille gebieden zijn of worden aangewezen.

Aan de hand daarvan worden concrete actieplannen opgesteld met bronnen en overdrachtsmaatregelen, acties en maatregelen voor de komende 5 jaar om drempeloverschrijding te voorkomen, een schatting van de effecten van de maatregelen en een daarbij horende kosten- baten analyse.

Planning

Er wordt hard gewerkt om de afgesproken termijn van 18 juli 2018 te halen. Een aantal lokale overheden heeft echter vertraging opgelopen door de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad moet namelijk de gelegenheid krijgen om aanpassingen op het ontwerpactieplan voor te stellen. Pas als de gemeenteraad haar zegje heeft kunnen doen, gaat het actieplan voor vaststelling naar burgemeester en wethouders. De planning loopt in gevaar als er nog geen nieuw college van B&W is gevormd. Zodra het actieplan definitief is vastgesteld, wordt de geluidsbelasting grafisch weergegeven in de geluidsbelastingkaarten. De maatregelen uit het actieplan worden uiteindelijk vertaald naar wijzigingen in het bestemmingsplan.

Voordat het echter zover is, wordt het actieplan gepubliceerd en worden burgers en bedrijven in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze in te dienen.

Meer informatie

Uw BMD-adviseurs volgen de algemene ontwikkelingen uiteraard op de voet. Het is echter ook voor uw bedrijf van belang te weten of het lokale actieplan gevolgen heeft voor het bestemmingsplan. Aanpassing hiervan kan namelijk al van invloed zijn op uw huidige situatie, maar ook eventuele toekomstplannen in de war schoppen.

Het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen in uw omgeving is een tijdrovend en nauwkeurig proces, waarbij gemakkelijk iets over het hoofd wordt gezien. Om u deze zorg uit handen te nemen, biedt BMD Advies een handige service: LocisSpotter. Meer informatie vindt u op: https://www.locisspotter.nl/

Hebt u vragen over het actieplan geluid, wilt u weten of deze aanpassing consequenties heeft voor uw bedrijfsvoering of wilt u een zienswijze indienen? Neem dan contact op met uw BMD-adviseur.

Bron Omgeving

Nieuwsflits juli 2018