ISO 14001 module CO2-reductiemanagement

ISO 14001 module CO2-reductiemanagement

Vrijstelling EED-auditplicht

Sinds medio 2015 moet een grote groep niet-mkb’ers elke vier jaar een EED energie-audit uitvoeren. In bepaalde gevallen is echter vrijstelling mogelijk. Onlangs kwam er een nieuwe optie voor vrijstelling bij: de module CO2-reductiemanagement binnen de ISO 14001. Een ideale combinatie: ISO 14001 zorgt voor een structurele verankering van de doelstellingen om het energieverbruik te reduceren.

EED-energieaudit: voor wie?

De energie-audit vanuit de EED, Energie Efficiency Directive, is vergelijkbaar met het energiebesparingsonderzoek dat vanuit het Activiteitenbesluit of Wet milieubeheer moet worden uitgevoerd, maar gaat net een stap verder. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, zijn verplicht elke 4 jaar een energieaudit uit te voeren.

Sommige bedrijven uit deze categorie zijn vrijgesteld van deze verplichting. Zo hoeven organisaties die deelnemen aan MJA3/MEE geen aparte energie-audit uit te voeren. Zij beschikken immers al over een EnergieEfficiencyPlan (EEP) dat elke vier jaar geactualiseerd wordt.  Ook organisaties die beschikken over een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem of deelnemen aan de CO2-prestatieladder, zijn vrijgesteld van deze EED-auditplicht. Vanaf niveau 3 van de CO2-prestatieladder staat een organisatie op een vergelijkbaar niveau als de bedrijven die in de EED energie-audit gestelde eisen voldoen.

Onlangs kwam er een nieuwe mogelijkheid voor vrijstelling bij: de extra module CO2-reductiemanagement binnen de ISO 14001.

Certificatieschema CO2-reductiemanagement

De Nederlandse Stichting Coördinatie Certificatie Milieu-en Arbomanagementsystemen (SCCM) ontwikkelde een certificatieschema waarmee ISO 14001-gecertificeerde organisaties zichtbaar kunnen maken welke prestaties zij leveren op gebied van CO2-reductie.

Er zijn twee niveaus:

  • Niveau 1 Energiemanagement: per energiedrager (zoals aardgas, elektriciteit, stadswarmte) worden de mogelijkheden voor energiebesparing bepaald voor het eigen directe en indirecte energieverbruik (scopes 1 en 2 CO2-emissies uit de CO2-prestatieladder), aangevuld met transport.
  • Niveau 2 CO2-management: hierbij wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies. Keuzes zijn gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies. Hierbij wordt ook de indirecte uitstoot van CO2-emissies van extern betrokken bedrijven beoordeeld zoals de productie van ingekochte grondstoffen maar ook het zakelijk verkeer (scope 3 CO2-emissies uit de CO2-prestatieladder).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelde het certificatieschema CO2-reductie en stelde een factsheet op. Hierin is vastgelegd dat met een certificaat op basis van het certificatieschema CO2-reductie ISO 14001 geheel wordt voldaan aan de EED-auditplicht. Dat geldt voor zowel niveau 1 als niveau 2. Het RVO adviseert het bevoegd gezag dan ook geen verdere aanvullingen te vragen. Hoewel de kans natuurlijk zeer groot is dat het bevoegd gezag dat advies daadwerkelijk opvolgt, houden we ook een kleine slag om de arm. Het bevoegd gezag moet immers  formeel gezien uiteindelijk bepalen of de organisatie inderdaad voldoet aan de EED-wetgeving.

Milieuaspecten

Het belangrijkste verschil met ISO 50001 voor energiemanagement betreft de diepgang van het managementsysteem. Bij ISO 50001 wordt bij de interne audits en de management review puur naar energie gekeken, terwijl voor het CO2-reductiemanagement alle milieuaspecten onder de loep worden genomen, inclusief energie/CO2. Dit verschil tussen specifieke aandacht voor energie of energie als een van de milieuaspecten is ook op andere gebieden terug te vinden. Er zijn ook overeenkomsten: bij beide normen moet het energieverbruik voor ten minste 90% in kaart worden gebracht.

Meer informatie

Voor bedrijven die moeten voldoen aan de EED-auditplicht en reeds beschikken over een gecertificeerd managementsysteem volgens ISO 14001 of van plan zijn ISO 14001 te implementeren, is de module CO2-reductiemanagement een zeer aantrekkelijke optie. Juist de combinatie met ISO 14001 zorgt voor structurele verankering van de doelstellingen om het energieverbruik te reduceren. Dit moet echter wel bij de ambities van uw bedrijf passen, de module CO2-reductiemanagement gaat een stap verder dan de EED-wetgeving.

Onze specialisten op gebied van energie en managementsystemen denken graag met u mee. Voor meer informatie over het voldoen aan wettelijke eisen op gebied van energie en CO2-reductie, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Henri Oligschläger of Marcel Capello. Hebt u vragen over ISO 14001, neem dan contact op met Steven Kramer, Ingrid Ort, Bas Schevelier of Cathy Tesselaar.

Bron: https://www.sccm.nl/energie-iso-14001

Nieuwsflits juli 2018