Milieu neutraal wijzigen: snellere vergunningsprocedure mogelijk


Over het algemeen duren vergunningprocedures in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) lang en zijn er weinig mogelijk om veranderingen snel en eenvoudig te kunnen toestaan. Gelukkig zijn er enkele uitzonderingen die de regel bevestigen, zoals de milieuneutrale veranderingsvergunning. Zo’n wijziging is echter wel aan strikte voorwaarden gebonden. Twee voorbeelden uit de praktijk.

De Wabo is een gecompliceerde wet, waarbij men voor met complexe projecten ook met andere sectorale wetten te maken krijgt. Dat die voorbereidingprocedures uitgebreid zijn, is dan ook logisch. Jammer genoeg geldt dat, ook voor projecten zonder daadwerkelijke impact op de fysieke leefomgeving, het huidige omgevingsrecht niet of nauwelijks flexibiliteit biedt. De milieuneutrale veranderingsvergunning biedt gelukkig wel wat meer ruimte. Hiermee is het mogelijk om niet de uitgebreide voorbereidingsprocedure, die 6 maanden en 6 weken duurt, te volgen, maar de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze is aanmerkelijk korter: 8 weken met eventueel 6 weken verlenging. Zeker wanneer u op korte termijn een wijziging wilt doorvoeren, kan dat dus gunstig zijn.

Milieuneutrale verandering
Artikel 3.10, derde lid, van de Wabo stelt dat een aangevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan met de reguliere procedure, die ook bij bijvoorbeeld een bouwaanvraag geldt, wordt vergund wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
• de verandering veroorzaakt geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan;
• de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
• er is geen verplichting tot het maken van een m.e.r. (milieueffectrapportage).

Toename van de feitelijke milieubelasting is geoorloofd, mits deze binnen de grenzen van de bestaande vergunning blijft. Ook na de wijzigingen moeten de huidige voorschriften onveranderd blijven, er mogen geen voorschriften bij komen.

Voorbeelden uit de praktijk
Op- en overslagbedrijf
In de oprichtingsvergunning van een op- en overslagbedrijf is alleen op- en overslag van kunstmest, hout, metaal, zand en steenachtige producten in bulk aangevraagd. Na enkele jaren verandert de markt, waardoor het bedrijf ook agri-producten zoals graan, soja en mais wil opslaan. Opslag van agri-producten brengt geen grotere milieubelasting met zich mee. In de oprichtingsvergunning zijn al voldoende voorschriften met betrekking tot lucht (stof) en bodem (NRB) opgenomen, er zijn voor opslag van agri-producten dan ook geen extra voorschriften van toepassing. Daardoor kan de opslag van agri-producten met een milieuneutrale verandering worden aangevraagd.

Uitbreiding opslag gasflessen
Bij een oprichtingsvergunning zijn voor een bedrijf 250 liter aan gasflessen in een PGS 15 opslag aangevraagd. Hiervoor worden twee keer per week gasflessen aangevoerd. Om minder vaak gasflessen aan te hoeven voeren, wil het bedrijf 750 liter aan gasflessen kunnen opslaan. In de huidige omgevingsvergunning zijn voorschriften uit PGS 15 opgenomen voor het opslaan van gasflessen, de voorgenomen uitbreiding past nog binnen deze voorschriften. Doordat er minder vaak gasflessen hoeven worden aangevoerd, zijn minder vervoersbewegingen nodig, wat beter is voor het milieu. Deze verandering past hiermee binnen de huidige omgevingsvergunning en kan dus ook via een milieuneutrale verandering worden aangevraagd.

Toename feitelijke milieubelasting
De verandering zelf, zoals die wordt aangevraagd, mag dus geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden gedekt door de geldende vergunning. Toename van de feitelijke milieubelasting is dus geoorloofd, mits die toename binnen de grenzen van de bestaande vergunning blijft. Wanneer dat alleen kan worden verzekerd door strengere voorschriften aan de geldende vergunning te verbinden, is de aangevraagde verandering zelf niet milieuneutraal en moet de uitgebreide procedure worden gevolgd.

Tot slot
Of een activiteit met een milieuneutrale verandering aangevraagd kan worden, moet per geval worden beoordeeld. De lijn voor het ‘niet lijden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan’, wordt heel strak gehanteerd. Als een inrichting bij de verandering een activiteit gaat uitvoeren die tot een andere categorie behoort, dan moet de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd worden. Daar komt bij dat een milieuneutrale wijziging niet als zodanig wordt beoordeeld wanneer een negatief effect gecompenseerd wordt met een positief effect.

Meer informatie
Wilt u een verandering doorvoeren binnen uw bedrijf? Leg deze dan voor aan uw BMD-adviseur of neem contact op met Marcel Capello of Bas van Velthoven. Zij maken graag een inschatting of het voor u mogelijk is om van de snellere reguliere voorbereidingsprocedure gebruik te maken.

Bron: De Omgevingswet: Utopia of realiteit voor ondernemers? Ir. Bas van Velthoven – paper i.k.v. Certified Professional Program Omgevingsrecht
InfoMil