Milieu compliance: vijf vaak voorkomende overtredingen

Milieu complaince

Voortdurend compliant zijn is lastig voor veel bedrijven, met name vanwege de complexiteit en continu veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast is compliance, oftewel het naleven van wet- en regelgeving en het werken volgens de normen en regels die een organisatie zelf heeft opgesteld, één van de normeisen uit de ISO 14001. Wanneer u volgens deze norm gecertificeerd bent, moet u aantoonbaar voldoen aan de voor u geldende milieuwet- en regelgeving. Op basis van de ervaringen van de BMD-adviseurs bij milieu compliance audits en milieuhandhavingsbezoeken, hebben we een top 5 van de meest voorkomende tekortkomingen opgesteld.

1. Good housekeeping

Good housekeeping is nauw verbonden met de zorgplicht die bedrijven hebben ten aanzien van het milieu. Veel bedrijven zien het nut van orde en netheid echt wel in: een opgeruimde en schone werkvloer oogt niet alleen veel prettiger, het is ook in het belang van milieu en veiligheid. Bedrijfsbeleid is één ding, naleving is echter iets anders. Vaak wordt er te weinig tijd genomen om op te ruimen, wordt afval achteloos in een andere dan de daarvoor bestemde container gegooid, wordt materiaal of apparatuur slecht onderhouden of worden producten zomaar ergens neergezet, terwijl ze boven lekbakken thuishoren.

In artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit staat de zorgplicht. Deze houdt – vrij vertaald – in dat een bedrijf alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk moet voorkomen of anders beperken. De zorgplicht geldt voor alle ‘gebruikelijke’ milieuaspecten.

2. Energiebesparende maatregelen

Meestal stellen bedrijven wel een energiebesparingsplan op, maar daarna wordt er maar mondjesmaat invulling gegeven aan het uitvoeren van de geïdentificeerde maatregelen. Vaak heeft dit te maken met de voor bedrijven toch wel lange terugverdientijd van 5 jaar. Bij de meeste bedrijven worden investeringsplannen opgesteld voor maximaal 3 jaar en budgetten vaak maar 1 jaar.

In artikel 2.15 Activiteitenbesluit staat dat een bedrijf alle energiebesparende maatregelen moet nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder als men:
• een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 50.000 kWh of meer, of
• een jaarlijks aardgasverbruik heeft (a.e) van 25.000 m3 of meer.

3. Opslag volgens PGS-voorschriften

In deze top 5 hoort helaas ook de PGS-opslag thuis. In de Nieuwsflits van augustus gaven we u al tips om in het kader van PGS 15 eens extra aandacht te besteden aan onder andere het verplichte journaal, stoffenscheiding, werkvoorraden en vakbekwaamheid. Daar willen we in deze top 5 de opslag van vloeistoffen aan toevoegen: in de praktijk komen we nogal eens liggende flessen tegen. Let er bij een rondgang op dat flessen altijd rechtop staan. Daarnaast zien we onjuist gebruik van lekbakken. Een lekbak moet regelmatig gecontroleerd worden op vloeistofdichtheid, scheurtjes of gebreken. Daarnaast moet een lekbak altijd leeg zijn en moeten morsingen direct opgeruimd worden: als er al iets in de lekbak zit, bestaat de kans dat er onvoldoende opvangcapaciteit is bij nieuwe morsingen.

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn in hoofdstuk 4, afdeling 4.1, paragraaf 4.1.1 voorschriften opgenomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakkingen. De voorschriften verwijzen naar delen van de PGS 15.

4. Opslag van gasflessen

Op nummer 4 in onze top 5 van overtredingen staat de opslag van gasflessen. Gasflessen staan soms door een hele werkplaats verspreid of treffen we juist bij elkaar in zomaar een hoekje aan. Gasflessen, zowel lege als volle, moeten bij meer dan twee gasflessen in een speciaal ingerichte gasflessenopslag worden opgeslagen. Werkvoorraad hoeft niet in opslag maar kan op de plek van gebruik worden neergezet, zoals op een laskar. In de opslag zelf moeten ze worden vastgezet en bovendien moet helder aangegeven zijn welke gasflessen leeg en welke vol zijn. Een ander puntje van aandacht: bij gasflessen die weinig worden gebruikt, is het risico groot dat de keuringsdatum overschreden wordt. Hou het in de gaten!

De opslag van gasflessen staat beschreven in artikel 4.4 van het Activiteitenbesluit en moet voldoen aan de aangegeven hoofdstukken van PGS 15.

5. Vastlegging en opvolging bij onderhoud

Bij veel bedrijven worden keuringen en/of inspecties aan bijvoorbeeld koelsystemen of verwarmingsinstallaties op tijd gepland en uitgevoerd. Het venijn zit ‘m in de staart: de opvolging van geconstateerde gebreken. Een logboek biedt uitkomst, mits er goed gebruik van wordt gemaakt. Leg hierin vast wie er wanneer is geweest en wat het resultaat was. Zijn er gebreken geconstateerd, moet er actie worden genomen, zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd en is de installatie vervolgens wel goedgekeurd?

In paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor keuring en onderhoud van kleine en middelgrote stookinstallaties.

Meer informatie

In de BMD-Nieuwsflits november besteden we aandacht aan compliance met betrekking tot arbo wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over het voldoen aan wet- en regelgeving, dan kunt u contact opnemen met Karin Welberg of Cathy Tesselaar, zij vertellen u er graag meer over. Ook kunnen zij u adviseren als u op zoek bent naar een praktische tool, zoals Sufficio, om invulling te geven aan de compliance verplichtingen.

Op dinsdag 4 december is er een BMD-Ontbijtbijeenkomst over compliance. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort, houd uw mailbox dus in de gaten!

Meer lezen

PGS 15: voldoet uw bedrijf nog aan alle aspecten?
Sufficio: compliance aan wetgeving

InfoMil: Nieuw AIM Maatregelchecker