Meldingsplicht energiebesparing in 2019

Meldingsplicht energiebesparing

Energie-inkoop BMD ZuidWanneer is er sprake van meldingsplicht energiebesparing en wanneer is er sprake van energie-audit-plicht?
In 2019 zullen nagenoeg alle bedrijven extra aandacht moeten hebben voor energiebesparing. Dit heeft te maken met wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar ook met de volgende energie-audit ronde in het kader van de EED.
Veel klanten vragen zich af welke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing voor hen van toepassing zijn. Daarom leggen we in dit artikel uit wanneer er sprake is van een meldingsplicht energiebesparing in het kader van het Activiteitenbesluit en wanneer een bedrijf energie-audit-plichtig is.

Energiebesparingsplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen type A en B) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht.
Door een wijziging van het Activiteitenbesluit is een bedrijf vanaf dit jaar ook verplicht om elke 4 jaar te melden welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing.
De eerste melding dient uiterlijk 1 juli 2019 via het e-loket van RVO.nl te worden ingediend. Uitgangspunt hierbij zijn de erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) welke voor diverse branches zijn opgesteld (zie: bijlage 10 Activiteitenregeling, 19 branches).
Indien er voor een bepaalde inrichting geen specifieke branche/erkende maatregellijst is opgesteld dient er een melding gedaan te worden met de uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Uitgangspunt zijn dan de meer algemene maatregelen die op diverse EML voorkomen.
De melding dient per vestiging/locatie  gedaan te worden. Hierbij wordt opgemerkt dat het niet alleen een meldingsplicht betreft maar ook een verplichting tot het uitvoeren van de maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. De betreffende  melding dient hierna elke 4 jaar plaats te vinden (2019, 2023 etc.).
Ondernemingen/inrichtingen die naast de meldingsplicht  ook vallen onder de energie-auditplicht (EED) krijgen (tijdelijk) vrijstelling van deze meldingsverplichting. Zij melden voor 1 juli 2019 slechts dat zij onder de EED verplichting vallen. Uiterlijk 5 december 2019  moeten zij wel aan de meldingsplicht voldoen. De inrichtingen met EED plicht zullen de erkende maatregelen wel moeten toetsen bij de volgende energie-audit (deadline is 5 december 2019).

Vergunningsplichtige bedrijven (type C), hoeven in het kader van het Activiteitenbesluit geen melding te doen. Echter het is onze ervaring dat in veel vergunningen voorschriften zijn opgenomen die invulling geven aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook in (toekomstige) vergunningen worden extra voorschriften opgenomen waarbij eveneens sprake is van een 4 jarige cyclus voor het onderzoeken/melden van energiebesparende maatregelen. Deze voorschriften zijn vergelijkbaar met de meldingsplicht energiebesparing uit het Activiteitenbesluit en de auditverplichting.

EED – Europese Energie-Efficiency Richtlijn

De EED is aparte wetgeving naast het Activiteitenbesluit. Om te toetsen of een bedrijf hieraan moet voldoen moet gekeken worden naar de gehele Nederlandse onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
Deze wetgeving is van toepassing indien voldaan wordt aan 1 van de volgende 2 criteria:

  1. Ondernemingen die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  2. Ondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Indien een onderneming hieraan voldoet dient voor alle vestigingen een energie-audit te worden uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar het potentieel aan energiebesparende maatregelen die uitgevoerd zijn of kunnen worden uitgevoerd binnen een bedrijf. De eerste audit diende ingediend te zijn op 5 december 2015. Deze audit dient elke 4 jaar plaats te vinden. De volgende audit dient derhalve ingediend te zijn voor 5 december 2019.
Aan de energie-auditplicht kan ook voldaan worden als een bedrijf bijvoorbeeld een CO2 Prestatieladdersysteem, trede 3 of ISO 50001 energiemanagementsysteem heeft. Ook een ISO 14001 milieumanagement systeem aangevuld met een ISO 14051 certificaat geven vrijstelling van EED. Deelnemers aan convenant MJA3/MEE hebben daarmee ook aan hun EED plicht voldaan.
Mocht het bedrijf ook type A of B zijn dan dient tevens te worden aan de meldingsplicht (informatieplicht) uit het Activiteitenbesluit. Deze melding dient voor 1 juli 2019 gedaan te worden waarbij alleen aangegeven hoeft te worden dat het bedrijf energie-auditplichtig is.
Bij de actualisatie van de audit dient rekening gehouden te worden met de erkende maatregelenlijsten zodat de  rapportage van de audit eveneens als melding beoordeeld kan worden in het kader van het Activiteitenbesluit.

Vervolgstappen / deadlines

Stap 1 Valt de onderneming onder de EED?
Indien ja; dan dienen vervolgstappen gezet te worden om een energie-audit uit te voeren (0f (deels) invullen met een alternatief keurmerk) – Deadline 5 december 2019.
Indien ook type A of B bedrijf; doe dan een melding dat je bedrijf energie-auditplichtig is bij RVO.nl – Deadline 1 juli 2019.
Indien nee; ga dan naar stap 2.

Stap 2 Moet de inrichting (type A of B) voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het activiteitenbesluit?
Indien ja; dan dient per locatie geïnventariseerd te worden welke (erkende) besparingsmaatregelen al zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd moeten worden – Deadline 1 juli 2019.
Indien nee; dan is er op dit moment geen vervolg actie nodig.

Stap 3 Heeft de inrichting (type C) voorschriften ten aanzien van energiebesparing?
Indien ja; dan dient conform de voorschriften een energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd. Voorschriften kunnen eventueel geactualiseerd worden door het bevoegd gezag – Deadline conform vergunningvoorschriften.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello  en Henri Oligschlager.