MJA3 en MEE stopt; hoe nu verder?(1)

MJA3 en MEE

MAJ3 MEE BMD zuidIn dit artikel zetten we op een rij welke wettelijke verplichtingen en mogelijkheden MJA3 en MEE bedrijven hebben om verder te gaan met energiebesparing en CO2-reductie.
Sinds 1992 maken bedrijven en instellingen samen met de overheid afspraken over energie-efficiëntie. Deze zijn  sinds 2001 vastgelegd in twee energieconvenanten. Dit zijn het MEE-convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen, met bedrijven die onder het emissiehandelssysteem van de EU vallen) en het MJA3-convenant (de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie met bedrijven die niet onder het emissiehandelssysteem vallen). Beide convenanten lopen tot 31 december 2020.

Laatste loodjes MJA3

Omdat het MJA3 convenant tot eind dit jaar loopt, dienen er nog 2 monitoringsjaren gerapporteerd te worden. De resultaten met betrekking tot energiebesparing in 2019 moeten voor 1 april gerapporteerd te zijn. De resultaten van 2020 moeten voor 1 april 2021 gerapporteerd zijn. Op basis van deze monitoringrapportages wordt een voortgangsverklaring afgegeven ten behoeve van de teruggaveregeling energiebelasting. Voorwaarde is dat wel voldaan wordt aan de gemaakte afspraken en doelstellingen uit het energie-efficiëntieplan (EEP 2017-2020) van het desbetreffende bedrijf.

Om ook na 2020 verder te gaan met energiebesparing en CO2-reductie moet dit jaar ook gekeken worden naar de (toekomstige) wettelijke verplichtingen en mogelijkheden om energiezorg verder te continueren.

Wettelijke verplichtingen in 2020 en verder

MJA3 bedrijven die ook onder de EED Energie-auditplicht vallen, hebben tot nu toe altijd vrijstelling gehad van de energie-auditplicht. Door het stoppen van MJA3 behoren deze bedrijven voor 31 december 2020 een actueel EED energie-auditverslag in te dienen via het e-Loket van de RVO. Deze wetgeving is van toepassing indien voldaan wordt aan 1 van de volgende 2 criteria:

  1. Ondernemingen die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  2. Ondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Type A en B bedrijven

Bedrijven die als type A en B bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, hebben een energiebesparingsverplichting op basis van artikel 2.15 uit het activiteitenbesluit. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ per jaar verbruiken, hebben in 2019 ook een melding moeten doen van de status van de  erkende energiebesparende maatregelen (Informatieplicht energiebesparing). MJA3 bedrijven hebben vrijstelling gehad van deze informatieplicht. Na het aflopen van de MJA3 afspraken op 31 december 2020 dienen deze bedrijven niet direct een melding in het kader van de informatieplicht in te dienen. Bij de volgende ronde van de informatieplicht moeten ze wel een rapportage indienen (uiterlijk 1 juli 2023).

Type C bedrijven

Type C bedrijven hebben een milieuvergunning (Omgevingsvergunning) waarin mogelijk voorschriften staan met betrekking tot energiebesparing of MJA3. Deze voorschriften kunnen in verband met de EED wet- en regelgeving of het beëindigen van MJA3 ambtshalve gewijzigd worden door het bevoegd gezag. Per inrichting dient specifiek nagegaan te worden welke verplichtingen er ten aanzien van energiebesparing zijn vanuit vergunningvoorschriften.

Meer weten?

De komende tijd houden we u op te hoogte o.a. over het voortzetten van het energiezorgsysteem.
Wilt u meer weten over energiebesparing of de veranderingen rond de wettelijke verplichtingen?, dan kunt u terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello 06 19166176 en Henri Oligschläger 0652011180. Wilt u weten welk energiezorgsysteem het beste bij uw bedrijf past, dan kunt u contact opnemen met Cathy Tesselaar 06 50909819.