Klimaatakkoord: uitwerking programma, nu al investering van 300 miljoen


Vooruitlopend op de uitvoering van het Klimaatakkoord investeert het kabinet dit jaar al 300 miljoen euro in maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. Het geld gaat naar projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, geothermie en CO2-vermindering in de landbouw en industrie. De uitvoering van het Klimaatakkoord moet in 2019 starten. Om dat te bereiken bespreken bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden de komende maanden hoe Nederland de CO2-uitstoot met 49% kan terugdringen in 2030. Nog deze zomer willen de partijen afspraken op hoofdlijnen maken, die in de 2e helft van dit jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het startschot.

Kostenefficiënt

Bij het Klimaatakkoord is het Regeerakkoord uitgangspunt. Het centrale doel is de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990 en de reductieopgave in megatonnen die daaruit voortvloeit. Dat Nederland uiterlijk in 2030 stopt met de elektriciteitsproductie met kolen en dat er een minimumprijs komt voor CO2 in de elektriciteitsopwekking, staat vast.

De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Minister Eric Wiebes: “Er wordt mij ook geregeld gevraagd: maar de overheid gaat de transitie toch wel betalen? Daarover moet vanaf het begin duidelijkheid bestaan. ‘De overheid’, die uit vrijwel niets anders gefinancierd wordt dan het door onszelf opgebrachte belastinggeld, gaat dit niet allemaal betalen. De overheid kan onrendabele toppen in de opwekking van hernieuwbare energie verzachten, en het kabinet wil die mogelijkheden verbreden, de overheid heeft in deze regeerperiode aanvullende budgetten voor projecten die de uitstoot van broeikasgassen op termijn efficiënt kunnen verminderen en de overheid ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van klimaatvriendelijke technologie. Daarmee heeft de overheid een aanjagende rol, maar tezamen zijn deze fondsen ontoereikend om het hele klimaatvraagstuk financieel te collectiviseren.”

Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven wel zoveel mogelijk beperken. Daarom wordt er gestuurd op maximale kostenefficiëntie bij de keuze van maatregelen. “Maatregelen die naar klassiek kostenperspectief nu efficiënt zijn, kunnen desondanks gezien het einddoel in 2050 verspillend zijn, terwijl maatregelen die nu geen aantrekkelijke terugverdientijd hebben, wel kunnen passen in het meest kosteneffectieve pad naar 2050”, stelt Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Jaarlijks 300 miljoen

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030. Vooruitlopend op de maatregelen uit het Klimaatakkoord, stelde de ministerraad onlangs de investeringen voor 2018 vast. Vanaf volgend jaar zal het investeringsbudget worden gebruikt voor maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Voor 2018 reserveert het kabinet 90 miljoen euro voor de start van een pilotproject voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Ervaringen moeten bijdragen aan behalen van de doelstelling om vanaf 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen in Nederland van het aardgas af te kunnen sluiten. Voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij maakt het kabinet ruim 30 miljoen euro vrij. Ook voor de industrie komt er budget beschikbaar om plannen voor verminderingen van CO2-uitstoot te versnellen. In de transportsector wordt in 2018 15 miljoen euro geïnvesteerd in de introductie van bussen, trucks en bedrijfswagens die op waterstof rijden en worden er 7 waterstof-tankstations gebouwd. Tot slot stelt het kabinet 12 miljoen euro beschikbaar om de circulaire economie een duw te geven.

Uitkijken naar doelstellingen 2050

Met het Klimaatakkoord richt het kabinet zich op het halen van de doelen voor 2030. Tegelijkertijd moet men ook verder kijken naar de doelstellingen voor 2050. Maatregelen moeten daarom gefaseerd ingevoerd worden. Inzetten op onderzoek, ontwikkeling & innovatie is heel hard nodig: immers moeten de technologieën die tussen 2030 en 2050 een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de transitie, deels nog uitontwikkeld worden.

Het Klimaatakkoord zal concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Vertegenwoordigers van deze sectoren moeten zich ook buigen over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt. Samenwerking is belangrijk: het kabinet verwacht dat de grote doorbraken in de energietransitie de grenzen tussen typen processen en sectoren zullen overschrijden. Wiebes: “Meer dan ooit wordt dit het akkoord over ketens.”

Meer informatie

De volledige brief van Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes over de Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord die hij eind februari aan de Tweede Kamer stuurde, vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-over-inzet-kabinet-voor-klimaatakkoord

De maatregelen uit klimaatakkoord zullen vergaande gevolgen hebben voor burgers en zeker ook voor het bedrijfsleven: we staan met elkaar voor een grote opgave. Wilt u weten wat u nu alvast kunt doen om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie? Neem dan contact op met een van onze energiespecialisten: Marcel Capello, Henk Krols of Henri Oligschläger. Zij vertellen u graag over de kansen en de financieringsmogelijkheden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2018/02/23/kabinet-geeft-startschot-voor-klimaatakkoord

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2018/03/09/kabinet-investeert-300-miljoen-euro-in-klimaat

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-over-inzet-kabinet-voor-klimaatakkoord