Jaarverslagen Brzo-bedrijven en Inspectie Leefomgeving & Transport


Het is de tijd van de jaarverslagen. Onlangs verscheen het jaarverslag van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), waarin zij terugblikten op de inspecties bij Brzo-bedrijven in 2017. Ook de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bracht een jaarverslag uit over 2017. Wat zijn de ontwikkelingen, aan welke thema’s werd extra aandacht besteed en hoe doen de bedrijven het? BMD Advies Zuid-Nederland belicht een aantal opvallende items. Lees verder

Brzo: wat zijn de ontwikkelingen?

Toename lichte overtredingen en tekortkomingen

In 2017 zijn bij 68 Brzo-bedrijven aangekondigde Brzo-inspecties uitgevoerd, terwijl bij eveneens 68 Brzo-bedrijven een inspecteur zonder aankondiging op de stoep stond. Door een ongewoon voorval werd bij één bedrijf een extra Brzo-inspectie uitgevoerd. Opvallend is dat het aantal overtredingen en lichtere tekortkomingen bij aangekondigde Brzo-inspecties steeg in de categorieën 2 en 3 – geen onmiddellijke dreiging/zeer geringe dreiging – van 115 naar 152 overtredingen. Deze tendens is bij onaangekondigde inspecties niet te zien.

Naast de gangbare inspecties en controles had de omgevingsdienst in 2017 specifiek aandacht voor drie thema’s:

  • Ageing: Volgens het RIVM heeft ongeveer 30 procent van de incidenten met gevaarlijke stoffen (mede) te maken met ageing en verouderingsprocessen die de integriteit van de installatie aantasten. Om incidenten door ageing te voorkomen, moet een Brzo-inrichting de verouderende apparatuur identificeren en inventariseren, een strategie en methodologie ontwikkelen om de staat van de apparatuur te controleren en te monitoren en passende maatregelen treffen. Aan de hand van een checklist werd in 2017 voor het eerst gecontroleerd hoe bedrijven omgaan met de veroudering van hun bedrijf. De komende jaren zal hier steeds meer op gestuurd worden.
  • Veiligheidscultuur: de Brzo-inspecteurs vulden in 2017 na iedere Brzo-inspectie een lijst in met ongeveer veertig vragen om een beeld te krijgen van de veiligheidscultuur bij het bedrijf. De resultaten hiervan worden in de loop van 2018 bekend gemaakt.
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen: conform nationaal en Europees beleid was er binnen de OMWB veel aandacht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De Omgevingsdiensten zoeken, in samenwerking met andere betrokken overheidsdiensten, naar mogelijkheden voor kennisuitwisseling en uniforme toepassing van de wet- en regelgeving rond ZZS, zoals minimalisatieverplichting, mengsels en zelfclassificering. Ook komend jaar staat dit thema hoog op de agenda.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): meer aandacht voor risico’s

Menselijk, organisatorisch of technisch falen

De traditionele taak van de ILT is het toezien op de naleving van de regels voor transport en milieu. Incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten bij de ILT gemeld worden. In 2017 waren er 183 incidenten met vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, spoor en de lucht. De belangrijkste oorzaken: menselijk falen, organisatorisch falen en technisch falen. De inspectie zette het afgelopen jaar een koersverandering in, waardoor de nadruk niet alleen (meer) op de naleving van regels ligt. ILT kijkt nu vooral naar de grootste risico’s. Waar de meeste aandacht naar uitgaat, wordt bepaald door de praktijk: hoe beter het gaat, hoe minder toezicht en controle er nodig is.

Een aantal in het oog springende resultaten van het werk van ILT:

  • In 2017 werden honderd administraties gecontroleerd bij Brzo-bedrijven. Onvoldoende opleidingen over vervoer gevaarlijke stoffen, ongekeurde verpakkingen, onjuist aangebrachte etiketten en kenmerkingen zijn de vaakst voorkomende overtredingen.
  • De ILT werd in 2017 bij 220 Wabo-vergunningprocedures gevraagd om advies. De ILT controleerde daarbij of de best bestaande technieken (BBT) worden toegepast zodat (internationale) afspraken over bijvoorbeeld luchtkwaliteit en externe veiligheid gehaald kunnen worden. In 2017 zijn 110 procedures afgerond, in 23 gevallen werden interventies gepleegd, in twee gevallen is beroep ingesteld.
  • Bij ILT nam de aandacht voor installateurs van bodemenergiesystemen flink toe. In 2017 steeg het aantal erkende bovengrondse installateurs met 20 procent. De ILT twijfelde echter bij een derde van de installateurs of zij wel conform de Kwalibo-eisen (Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) werken. Er werden 12 bedrijven geïnspecteerd, bij acht daarvan werden afwijkingen van belangrijke eisen geconstateerd. ILT zal dan ook voorlopig toezicht blijven houden op deze sector.

Meer informatie

De BMD-adviseurs ondersteunen bedrijven bij alle in dit artikel genoemde thema’s. Voor vragen of hulp bij vervoer gevaarlijke stoffen, kunt u terecht bij Stephan van Helden, ADR-veiligheidsadviseur.

Bron:

https://www.omwb.nl/wp-content/uploads/2018/04/PR-18025-JAARVERSLAG-BRZO-2017_v2.pdf

https://www.ilent.nl/documenten/jaarverslagen/2018/05/16/jaarverslag-ilt-2017