Het jaarplan van Inspectie SZW in 2018

Meer toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen

“We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s.” De Inspectie SZW publiceerde in december 2017 de plannen voor 2018. Een van de belangrijke thema’s in 2018 waren onder andere het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Blootstelling gevaarlijke stoffen
Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft in het voorwoord van het Jaarplan 2018: “Jaarlijks overlijden er in ons land circa 4100 mensen aan werkgerelateerde oorzaken. Door blootstelling aan schadelijke stoffen en dampen krijgen ze kanker, aandoeningen aan de long- en luchtwegen of aan het zenuwstelsel. Soms gaat het om voortschrijdend inzicht. Wisten we als samenleving niet beter. Stoffen waarvan het gebruik gemeengoed is, blijken alsnog gevaarlijk. Met de daar verzamelde onderzoeksresultaten leren we nu – samen met de industrie – belangrijke lessen voor de toekomst. Om de risico’s van blootstelling zo vroeg mogelijk te herkennen. Toekomstige slachtoffers te voorkomen.”

Sinds 2016 heeft de Inspectie een programma dat gericht is op bedrijven met gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt gelet op acute gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen (procesveiligheid) en op de effecten op de gezondheid voor de langere termijn (blootstelling). Het betreft ruim 100.000 bedrijven.

Het toezicht zal zich onder andere richten op:

  • het werken met (ernstig) gevaarlijke stoffen in het CMR-spectrum (stoffen die kankerverwekkend zijn, DNA-mutaties veroorzaken of schadelijke invloed hebben op vruchtbaarheid en voortplanting);
  • ARIE-bedrijven (bedrijven die met hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken boven bepaalde grenswaarden moeten een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie hebben).

Belangrijke thema’s
Verder is er in 2018 bijzondere aandacht voor:

  • gezamenlijke uitvoering Brzo-inspecties;
  • ondersteuning strafrechtelijke onderzoeken (zware ongevallen, e.a.);
  • risico’s na faillissement.

Ook het thema ‘ageing’ blijft in 2018 op de agenda staan van de Inspectie SZW. Veel procesinstallaties dateren uit de jaren zestig en zeventig. Dit leidt tot mogelijke nieuwe risico’s op veiligheidsgebied. Ook zagen de inspecteurs in het verleden dat nieuwe eigenaren de specificaties van verouderde machines niet meer kennen. Dat vormt een risico voor de werknemer. Afgelopen jaren is daarom nieuw beleid op gebied van ‘Ageing’ ontwikkeld, waarvan in 2018 moet blijken of dit afdoende is.

Onveilige situaties
Helaas zag de Inspectie SZW het aantal ongevallen de laatste jaren stijgen. Vaak omdat verzuimd werd de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen: omdat de productie voor ging, maar soms ook door onwetendheid. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de inspectie ook in 2018 onverminderd aandacht heeft voor het niet naleven van wet- en regelgeving. De Inspectie SZW wil daarmee ook bijdragen aan het rechtsgevoel: bedrijven die de regels keer op keer overtreden worden niet meer losgelaten totdat zij de naleving op orde hebben, of hun bedrijfsactiviteiten hebben beëindigd. Door gegevensuitwisseling met samenwerkingspartners en andere inspectiediensten wil de Inspectie de notoire overtreders en misstanden beter in beeld krijgen. Zij zullen individueel aangepakt worden.

Meer informatie
BMD Advies Zuid-Nederland ondersteunt een groot aantal bedrijven op het gebied van veiligheid. Zo kunt u bij ons terecht voor een blootstellingsbeoordeling, het vaststellen van grenswaarden, het uitvoeren van een RI&E of het beoordelen van MSDS’en (veiligheidsinformatiebladen). Daarnaast ondersteunen wij bedrijven ook bij de opslag, omgang en transport van gevaarlijke stoffen (ADR) en begeleiden wij diverse Brzo-bedrijven.

Neem voor meer informatie contact op met uw eigen adviseur of één van onze Hogere Veiligheidskundige Pieter Diehl. Hij vertelt u graag meer.

Bron: Jaarplan SZW

Meer lezen:

Ageing (Artikel BMD-Nieuwsflits, februari 2017)

Blootstelling

Veiligheid & Arbo algemeen