Inventarisatie RVO legalisatie PAS meldingen

Aanleiding legalisatie PAS meldingen

Let op! de deadline PAS meldingen is verschoven van 14 augustus naar 1 oktober 2020!

Het PAS bood ruimte om vergunningen te verlenen en meldingen in te dienen voor projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden, toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet, aldus de Raad van State.

Uit de uitspraak volgt dat het PAS ook niet kan dienen als onderbouwing voor een vrijstelling van de vergunningplicht. Dat geldt ook voor de voormalige vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten met een depositiebijdrage onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jr waarvoor een PAS melding is ingediend. Voor gemelde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd, is alsnog toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig, tenzij significante negatieve effecten van de stikstofdepositie op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Legale PAS meldingen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Het proces om de meldingen legaal te houden is complex en neemt veel tijd in beslag.

Uit de PAS uitspraak volgt dat er eerst stikstofruimte middels bronmaatregelen gecreëerd moet worden om de stikstofbijdrage door de gemelde activiteiten toe te kunnen staan. Een toestemming voor de gemelde activiteiten is daarom op zijn vroegst in 2021 gereed. Gedurende het proces om de melding legaal te houden, vindt geen actieve handhaving plaats op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

Aanleveren gegevens ingediende PAS melding voor 1 oktober 2020

Om de omvang van dit proces en de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken heeft RVO onlangs de ‘PAS-melders’ en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten.

RVO vraagt om via bijgaand formulier door te geven of de door u gemelde activiteit nog een toestemming nodig heeft en wie de contactpersoon daarvoor is.

Via de website https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen heeft u tot vrijdag 1 oktober 2020 de mogelijkheid om de informatie door te geven.

Mocht u vragen hierover hebben, of weet u niet zeker dat dit voor uw bedrijf geldt, neem gerust contact op met Anne Ter Beek, 06 82 60 85 36 of met Bas van Velthoven, 06 50 83 30 17.