Werken met gevaarlijke stoffen

Herziening Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE)

gevaarlijke stoffen BMD AdviesBij bedrijven waar met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig zijn of gevormd kunnen worden, moeten een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uitgevoerd worden. De ARIE-regeling is een onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De duidelijkheid van deze regeling liet echter te wensen over. Afgelopen zomer vond daarom een internetconsultatie plaats over een herziening. Naar verwachting treedt deze herziene ARIE-regeling op 1 juli 2022 in werking. Hierdoor zullen ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen.

ARIE, wie?

Het doel van de ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie) is het behouden en verbeteren van de werknemersveiligheid en -gezondheid. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die een hoog intern risico voor de werknemers kennen. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zij in huis hebben is echter te beperkt om een extern risico te geven. Daarmee vallen zij buiten de werkingssfeer van het Brzo 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Met de ARIE-regeling kunnen toch gelijksoortige verplichtingen opgelegd worden.

De ARIE is een onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De opbouw is hetzelfde als de ‘gewone’ RIE:

  • Inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen: welke gevaren zijn er en zijn ze te beperken?
  • Evaluatie van de risico’s: hoe groot zijn de risico’s?
  • Plan van Aanpak: welke risicobeperkende maatregelen gaan we treffen en wanneer?

Waarom een herziening?

De huidige regelgeving is op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruiksonvriendelijk. Volgens Rijksoverheid kunnen veiligheid en gezondheid van werknemers hierdoor onvoldoende gewaarborgd worden. Het gaat dan vooral om de complexe aanwijssystematiek, het feit dat de ARIE niet aansluit op de CLP – (Classification, Labelling and Packaging – CLP) voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen – en de overlap met het Brzo 2015. De herziening moet maken dat bedrijven de ARIE-regeling beter kunnen naleven, maar ook dat de handhaving verbeterd wordt.

Of een bedrijf straks onder de ARIE-regeling valt, wordt vastgesteld op basis van de CLP-verordening. Hierbij worden categorieën van stoffen en individuele stoffen gelinkt aan een drempelwaarde. Dit is vergelijkbaar met het Brzo 2015. Voor de ARIE-regeling wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015.

Deskundige bijstand

In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever zich bij een ARIE, net als bij de gewone RI&E, moet laten ondersteunen door een deskundige. Deze deskundige moet geregistreerd staan in een erkend specialistenregister. Het gaat dan bijvoorbeeld om advisering en uitvoering van taken als:

  • het opstellen en schriftelijk vastleggen van het beleid;
  • het opstellen en schriftelijk vastleggen van de aanvullende risico-inventarisatie en – evaluatie, inclusief het toetsen;
  • het opstellen en implementeren van het veiligheidsbeheerssysteem en
  • het opstellen en schriftelijk vastleggen van het intern noodplan.

Verschillende BMD-adviseurs zijn geregistreerd als erkend specialist. Zij mogen u dus bijstaan en kunnen de ARIE toetsen.

Meer bedrijven ARIE-plichtig

Als alles volgens planning verloopt, treedt de nieuwe ARIE-regeling op 1 juli 2022 in werking. De Rijksoverheid verwacht dat ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen, wellicht zijn dit er zelfs meer. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen, zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben een jaar de tijd, dus tot 1 juli 2023, om aan deze verplichtingen te voldoen. Ook moeten alle bedrijven die ARIE-plichtig zijn ervoor zorgen dat ze als werkgever een eenmalige melding aan de Inspectie SZW doen. Behalve deze eenmalige melding verwacht de Rijksoverheid verder geen substantiële toename van de administratieve lasten voor de bedrijven die nu al ARIE-plichtig zijn.

Nu al voorbereiden

Wilt u weten of de nieuwe ARIE-regeling consequenties heeft voor uw bedrijf? Of wilt u het veiligheidsbeleid van uw onderneming aanpassen en hierbij alvast voorsorteren op de nieuwe ARIE-regeling? Neem dan contact op met een van onze specialisten: Ramon van Leeuwen 06-15318879 of Stephan van Helden 06-50919370.