Evaluatie erkende maatregelen voor energiebesparing


Dragen de Erkende Maatregelenlijsten (Evaluatie erkende maatregelen) voor energiebesparing bij aan de uitvoering van de verplichting in artikel 2.15 lid 1 van het Activiteitenbesluit? Het was de centrale vraag bij de evaluatie van de erkende maatregelen-systematiek. Hierbij werd onderzocht hoe toezichthouders en bedrijven de erkende maatregelenlijsten gebruiken en wat hiervan de effectiviteit en uitvoerbaarheid is.

Ervaring bedrijven

Naast een literatuurstudie en diepte-interviews werden de 29 omgevingsdiensten en 373 bedrijven en instanties benaderd om deel te nemen aan een web-enquête. Daar waar de respons onder de omgevingsdiensten met 82% hoog was, lieten bedrijven het veelal afweten. Slechts 40 respondenten vulden de enquête geheel in, waarmee de respons te laag was om een goed beeld te geven van de ervaringen binnen alle branches. BMD-adviseur Marcel Capello: “Een gemiste kans: zeker met het oog op de verwachte wijziging van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit was meer feedback van bedrijven heel waardevol geweest. Door deze wijziging moeten bedrijven straks verplicht melden hoe aan de energiebesparingseis is voldaan. Zoals het er nu naar uitziet moet de eerste melding voor 1 juli 2019 worden gedaan.”

Toename aandacht energiebesparing

Uit de evaluatie blijkt dat de aandacht voor energiebesparing de afgelopen jaren bij zowel omgevingsdiensten als bedrijven is toegenomen. De communicatie rondom de erkende maatregellijsten (EML) heeft hieraan bijgedragen. Over het algemeen is men positief over de EML-systematiek: een deel van de bedrijven gebruikt de lijsten startpunt voor energiebesparing, zij zijn van mening dat de EML het identificeren van geschikte maatregelen makkelijker maakt en voerden vaak maatregelen door die ze anders niet hadden getroffen. “Toch schakelen bedrijven vaak wel onze hulp in omdat ze het lastig vinden om de maatregelenlijsten op de juiste wijze te interpreteren. Ook zijn de lijsten per branche opgesteld en bevatten ze een algemeen overzicht van maatregelen voor deze branche, terwijl er bij een individueel bedrijf sprake kan zijn van specifieke omstandigheden waardoor bepaalde maatregelen juist wel of niet rendabel zijn. Daar kunnen wij bedrijven bij helpen”, zegt Marcel. Hoewel omgevingsdiensten aangeven dat toezicht met de EML op de energiebesparingsverplichting eenvoudiger is geworden, ervaren zij ook belemmeringen in de vorm van gebrek aan tijd, capaciteit en geld. Daarnaast beschikken de toezichthouders niet altijd over voldoende technische kennis.

Suggesties voor verbetering

Er werden door de respondenten veel suggesties voor verbetering van de EML, communicatie en communicatiemiddelen gedaan. Zo werd er een vereenvoudiging van de lijsten voorgesteld door de uitgangspunten en de randvoorwaarden weg te laten. Hiermee kan de toetsing sneller plaats vinden, maar is er minder ruimte voor uitzonderingen. Bedrijven hebben er echter juist behoefte aan dat er meer aandacht is voor de specifieke situatie van de ondernemer, zo is ook de ervaring van BMD Advies.
Daarnaast vonden gebruikers dat de maatregelen op de lijsten duidelijker omschreven moeten worden. Meer uniformiteit tussen de verschillende lijsten en het opnemen van doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen in de lijsten werd eveneens genoemd. De ervaringen en suggesties zullen volgens InfoMil daar waar mogelijk meegenomen worden bij de actualisatie van de maatregelenlijsten en communicatiemiddelen.

Ondersteuning BMD Advies

BMD Advies ondersteunt u graag bij de identificatie van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde erkende maatregelen en de invoering hiervan. Wilt u echter serieuze stappen zetten in energiebesparing, dan is het raadzaam om een uitgebreider energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Uiteraard worden hierbij ook de erkende maatregelenlijsten meegenomen. Een energiebesparingsonderzoek geeft echter veel meer inzicht in de verschillende energieverbruikers van het bedrijf omdat er onder ander ook een energiebalans wordt opgesteld. Daarnaast krijgt u een advies op maat over de maatregelen die de meeste besparing opleveren, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke bedrijfsomstandigheden. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met BMD-specialisten Marcel Capello of Henri Oligschläger.

Het in juli 2018 gepubliceerde evaluatierapport is te downloaden via InfoMil