Energiebesparingspotentieel EED Energie-audits 2020

Auditplicht

energiebesparingspotentieel BMD AdviesVeel grote ondernemingen zijn verplicht om eens in de 4 jaar een EED Energie-audit uit te voeren conform artikel 8 van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze auditplicht geldt wanneer een onderneming (of instelling met een economische activiteit) 250 fte of meer heeft, of een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen). Het verslag van de EED Energie-audit van de tweede auditronde moest uiterlijk op 31 december 2020 digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vorig jaar hebben wij voor tientallen ondernemingen een dergelijke EED Energie-audit uitgevoerd, net als in de eerste auditronde. Ook nu nog zijn we hier volop mee bezig, al is de deadline verstreken.

Kansrijke energiebesparingsmogelijkheden

Aan de hand van de opgestelde en ingediende EED Energie-auditverslagen kan goed opgemaakt worden wat in algemene zin kansrijke energiebesparingsmogelijkheden zijn bij grote ondernemingen, maar natuurlijk ook bij MKB bedrijven. Het in kaart brengen en rapporteren van het energiebesparingspotentieel is het uiteindelijke doel van de audit. Dit potentieel is cijfermatig de optelsom van de te behalen jaarlijkse energiebesparing per energiedrager (elektriciteit, gas en autobrandstof).

Uit onze auditverslagen komt naar voren dat er jaarlijks gemiddeld circa 10% op het totale elektriciteitsverbruik bespaard kan worden. Voor het gasverbruik bedraagt dit gemiddeld 15,5% en voor het autobrandstofverbruik ongeveer 15%.

Overzicht potentieel

In technische zin is het potentieel onderverdeeld naar type besparingsmaatregel, met bijbehorende investeringskosten en terugverdientijden. Het is interessant en leerzaam om van dit potentieel een overzicht te maken, omdat dit laat zien welke maatregelen voor het bedrijfsleven gangbaar zijn om op het energieverbruik te besparen. Gelijktijdig wordt daarmee op de energiekosten bespaard en vindt CO2-reductie plaats, wat gunstig is voor de CO2-footprint van het bedrijf.

Via de onderstaande opsomming wordt dit energiebesparingspotentieel gepresenteerd. De mogelijk te treffen energiebesparende maatregelen zijn daarbij onderverdeeld naar gebouwgebonden en procesgebonden maatregelen, en betreffen ook transport (vervoer) gebonden maatregelen. Soms kan er sprake zijn van overlap, omdat een maatregel dan zowel gebouw- als procesgebonden is.

Uw bedrijf kan via dit overzicht op ideeën worden gebracht, bewust gemaakt worden van de mogelijkheden en gestimuleerd worden om energie te besparen en te verduurzamen.

Gebouwgebonden:

 • Pas LED verlichting toe
 • Pas aanwezigheidsafhankelijke schakeling toe op de verlichting
 • Pas daglichtafhankelijke schakeling toe op de verlichting
 • Pas hoog rendement luchtheaters toe (ruimteverwarming)
 • Pas hoog rendement CV-ketels toe (ruimteverwarming)
 • Pas weersafhankelijke regeling toe op CV-ketels (ruimteverwarming)
 • Pas toerenregeling/frequentieregeling toe op luchtbehandelingskasten (ruimteventilatie)
 • Optimaliseer de klimaatbeheersing m.b.t. luchtbehandelingskasten (ruimteventilatie)
 • Filters reinigen, ventilatoren controleren van luchtbehandelingskasten (ruimteventilatie)
 • Pas vrije koeling toe in plaats van mechanische koeling (ruimteventilatie i.c.m. ruimtekoeling)

Procesgebonden (inclusief faciliteiten):

 • Pas hoog rendement luchtheaters toe (procesverwarming)
 • Stem capaciteit van koelmachines af op de praktijk: via het vervangen van bestaande koelmachines door nieuwe koelmachines (ruimte- of proceskoeling)
 • Pas toerenregeling/frequentieregeling toe op koelmachines (ruimte- of proceskoeling)
 • Pas warmteterugwinning toe op de compressorwarmte van koelmachines (benutting restwarmte t.b.v. proces- of ruimteverwarming)
 • Controleer regelmatig appendages en leidingen op beschadigingen en lekkages m.b.t. perslucht
 • Pas warmteterugwinning toe op persluchtcompressoren (benutting restwarmte t.b.v. ruimteverwarming)
 • Slimme aanzuig van verbrandingslucht stoomketels
 • Hergebruik condensaat stoomketels
 • Terugwinnen van warmte uit spuiwater stoomketels
 • Pas toerenregeling/frequentieregeling toe op aandrijvingen (motoren en pompen)
 • Pas schakelklokken toe op koffieautomaten/-machines (keukenapparatuur)

Buiten:

 • Pas LED verlichting toe (gevel- en reclameverlichting)
 • Pas schemer- en tijdschakelaars toe op de verlichting (gevel- en reclameverlichting)

Transport (vervoer) gebonden:

 • Vergroen het wagenpark: verduurzaming van het wagenpark (naar volledig elektrisch rijden), ook het vervangen van oude auto’s door nieuwere, schonere auto’s
 • Vervoersmanagement: stimuleer zuinig rijgedrag (periodieke controle bandenspanning, onderhoud, cursus zuinig rijden, analyse verbruikscijfers e.d.)

Duurzame energie:

 • Pas Zon-PV toe (zonne-energie)
 • Pas restwarmte toe vanuit de productieprocessen: warmteterugwinning t.b.v. ruimteverwarming
 • Inkoop duurzame energie (groene energie): met een garantieverklaring van de oorsprong van de ingekochte energie

Organisatorisch en good housekeeping

 • Monitoren energieverbruik (gas- en elektriciteitsverbruik)
 • Energiebeheer en gedragsaanpassing invoeren

Wilt u meer weten over het toepassen van energiebesparende maatregelen en duurzame energie, of dient u eventueel nog een EED Energie-audit uit te voeren, dan kunt terecht bij onze energiespecialisten 013 8000300.