Energiebesparende maatregelen: blijvende besparing op energiekosten


Energie-audit – Europese Energy Efficiency Directive (EED)

Sinds medio 2015 moet een grote groep niet-mkb’ers elke vier jaar een energie-audit uitvoeren. De zoveelste verplichting? Ja. Maar wel één die bedrijven geld oplevert!

De verplichting voor energie-audits voor niet mkb’ers vloeit voort uit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Kort gezegd vermeldt deze richtlijn de Europese doelstelling van een 20% minder energieverbruik in 2020. In Nederland heeft men hieraan een verplichte energie-audit gekoppeld voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Sommige bedrijven uit deze categorie zijn vrijgesteld van deze verplichting. Zo hoeven organisaties die deelnemen aan MJA3/MEE geen aparte energie-audit uit te voeren. Zij beschikken immers al over een EnergieEfficiencyPlan (EEP) dat elke vier jaar geactualiseerd moet worden.

Bij energie-audits wordt specifiek aandacht besteed aan het gebruik en de instellingen van bestaande installaties en de mogelijkheden om hierbij een hogere energie-efficiëntie te realiseren. Voor veel bedrijven leek de audit een ‘zure appel’; de zoveelste verplichting. Toch blijkt de zure appel toch vaak een stuk zoeter dan gedacht, zeker wanneer de energie-audit door een onafhankelijke deskundige wordt uitgevoerd. Deze kijkt met een frisse blik, waardoor in veel gevallen heel wat besparingsmogelijkheden in beeld komen. Vooral kansen op het gebied van verlichting, perslucht, gedrag, good-housekeeping en verwarmingsapparatuur liggen voor het oprapen, zo is de ervaring van de BMD-energiespecialisten. Daarmee is de energie-audit dus een heel nuttig instrument waarmee bedrijven geld kunnen besparen. Sterker nog: ook voor bedrijven die niet onder de verplichting vallen, maar wel de energiebesparingsmogelijkheden aan het licht willen brengen, is de energie-audit een geschikt middel.

Energiebesparingsonderzoek

Het energiebesparingsonderzoek kan verplicht worden vanuit de Wet milieubeheer of Activiteitenbesluit en komt in grote lijnen overeen met energie-audit, maar gaat iets minder diep. Aan de hand van de bedrijfsprocessen, een inventarisatie van de energie- en waterverbruikende apparatuur en installaties in combinatie met het energieverbruik van de afgelopen jaren, geeft BMD Energie u inzicht in uw energiebalans of energiehuishouding. BMD Energie legt u vervolgens de besparingsopties voor, waarbij wij u ook een beeld geven van de terugverdientijden.

Bedrijfsenergieplan

Na de uitvoering van de EED-energieaudit of energiebesparingsonderzoek is duidelijk wat de opties zijn en kan de stap naar energiebesparende maatregelen worden genomen. Het is zaak deze gefaseerd te implementeren. Een bedrijfsenergieplan, ook wel plan van aanpak of uitvoeringsplangenoemd, biedt houvast. In dit plan van aanpak neemt de BMD-adviseur in overleg met u de energiebesparende maatregelen of voorzieningen op die uw bedrijf gaat toepassen. Wij vinden dat het treffen van energiebesparende maatregelen met een realistische terugverdientijd  vooral in uw eigen belang moet zijn. Goed voorbereide investeringen in energiebesparende opties dragen bij aan uw bedrijfsrendement. U kunt een bedrijfsenergieplan gebruiken om aan overheid of klanten te laten zien dat uw bedrijf een actieve bijdrage levert aan de mondiale klimaatdoelstellingen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Het Bedrijfsenergieplan kan een wettelijke verplichting zijn: Als u jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten verbruikt, dan verplichten de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit uw bedrijf tot het nemen van besparingsmaatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend.