Energiebeleid, maak er werk van!

De energietransitie is vrijwel dagelijks in het nieuws, maar wat kun je als bedrijf bijdragen door middel van energiebeleid en wat levert het op? Levert voldoen aan de groeiende hoeveelheid wetten en regels voldoende resultaat op, of bereikt u meer met duurzame inkoop? BMD Advies beschikt over een systematische aanpak die  is gebaseerd op de ’Trias Energetica’

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, biomassa en water;
  3. Maak indien nodig zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Door deze uitgangspunten op een systematische wijze in te zetten ontstaat een proactief energiebeleid met concrete doelen, maatregelen, energie- en kostenbesparingen, CO2-reductie en klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd voldoet u ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen.

De praktische tools van BMD Advies voor het energiebeleid 

BMD Advies ontwikkelde verschillende tools, waarmee u werk maakt van de energietransitie

1. Energietransitie ladder 

energietransitie ladder BMD AdviesDe energietransitie ladder stelt ons in staat om de huidige situatie op energie transitiegebied in kaart te brengen. We beginnen met de nulmeting en de ambitie.
Na het invullen van de ladder komt er een rapportage waarin vermeld wordt welke kansen er voor het bedrijf liggen in relatie tot de doelstellingen en de ambitie betreffende gestructureerd energiebeleid. Met een plan van aanpak wordt er gekeken hoe de doelstellingen op maat en in het juiste tijdpad behaald kunnen worden. Meer informatie energietransitie ladder.

2.Meten is weten (nulmeting) 

Inzicht in het energiegebruik is altijd nodig om de vervolgroute te bepalen. Door controle van energiefacturen, het gebruiken van de impact-scan, EED of Informatieplicht energiebesparende maatregelen weet u hoe u ervoor staat. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld door optimalisatie van  de energie inkoop of het terugdringen van het energieverbruik, de eerste winst behalen.

3.Maak energiebeleid onderdeel van het bedrijfsbeleid

Door energie onderdeel te maken van uw bedrijfsbeleid krijgt het een volwaardige plaats in de strategie van uw bedrijf.  Dit is een bewuste toekomstgerichte keus!

4.Stel korte termijn en lange termijn doelen

Of het nu om doelen voor de korte termijn of lange termijn gaat, ze moeten uiteraard SMART geformuleerd worden. Voor het ene bedrijf levert een QuickScan  hiervoor voldoende input, voor het andere bedrijf kan dat het bepalen van een CO2-footprint zijn. Grotere bedrijven kunnen de (vaak verplichte) energie-audit of  energiemonitoring gebruiken om haalbare doelen vast te stellen.

5.Benoem een energiecoördinator

Beleid en doelen zijn leuk, maar waar haal je de tijd vandaan om werkelijk het energieverbruik  te verlagen, zelf duurzame energie toe te passen of energie-efficiency te bereiken? Door de doelen te vertalen naar een (meer-

jaren)plan maak je concreet wat er daadwerkelijk moet gebeuren. Maak voor dit plan een persoon in de organisatie verantwoordelijk met middelen en bevoegdheden, anders wordt het een papieren tijger.

Bekijk de training die door BMD Advies wordt verzorgd door op de link te klikken! Training Energiecoördinator

6.Continue verbetering

Door net als voor kwaliteit, Arbo en milieu de plan , do, check, act cyclus te volgen, kan een bedrijf op termijn gaan excelleren op het gebied van energie.

7.Communicatie

Bescheidenheid is goed, maar successen mogen gedeeld worden. De resultaten van het energiebeleid communiceren levert een goede bijdrage aan de positionering van uw bedrijf, zowel intern als extern. Een groene uitstraling is tegenwoordig van belang en zo leveren de investeringen ook indirect nog voordeel op.

Natuurlijk moment

Kleine stappen zijn goed, maar soms zijn er momenten dat er flinke sprongen gemaakt kunnen worden. Een uitbreiding, verhuizing of verbouwing is zo’n moment. Dan kunnen keuzes worden gemaakt die bepalend zijn voor de langere termijn.

Een duurzame wereld

’Een betere wereld begint bij jezelf’ is een bekend gezegde, dat zeker voor energie van toepassing is. Door onze systematische aanpak groeit een bedrijf stap voor stap naar energieneutraliteit en draagt het bij aan het beteugelen van de klimaatverandering. En het mes snijdt aan twee kanten: de energiekosten dalen en worden in de roerige energiemarkt een beter beheersbaar onderdeel van de bedrijfskosten.

Impact neutraal ondernemen

BMD Advies levert via haar deelname in de coöperatie AXXIA  ook diensten voor het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering met een soortgelijke filosofie en proces als voor energie. Het streven naar ’impact-neutraal ondernemen voor zowel de bedrijfsvoering als eventueel in de eigen keten, draagt bij aan een voor de toekomst robuuste bedrijfsvoering. De afhankelijkheid van grond- en hulpstoffen is niet meer onvoorspelbaar en de continuïteit en de ontwikkelruimte van het bedrijf in de eigen leef- en werkomgeving blijft gehandhaafd of wordt zelfs vergroot. De nieuwe Omgevingswet (2021) voorziet hier al in.

Met impact-neutraal ondernemen tonen bedrijven aan dat hun kernactiviteiten, producten of diensten geen nadelige effecten hebben op de leefomgeving. Hiermee bedoelen we natuur, klimaat en milieu. Nadat de impacts van de bedrijfsvoering en/of de producten zijn weggenomen of verminderd, kunnen de zogenaamde Onvermijdelijke, Overgebleven en Ongewenste  Impacts bij voorkeur lokaal worden gecompenseerd in het  landschap en/of de leefomgeving. De ervaring leert dat het voorkomen en verminderen veelal directe besparingen oplevert omdat nieuwe inzichten en kennis worden betrokken bij de bedrijfsvoering. Natuurlijk komen er naast het ’laaghangend fruit’ ook meer complexe vraagstukken die meer tijd en investeringen vergen.

Naast een toekomstbestendige bedrijfsvoering  leidt een goede balans tussen ondernemen en omgeving er mede toe dat de omgeving (mens en milieu) met recht weer trots kan zijn op de industrie en dat de industrie weer een betekenis heeft in én geeft aan die leefomgeving.

Praktijkvoorbeelden

Ploeger Agro BV; Zon-PV: van indicatief onderzoek tot installatie

Ploeger Agro B.V.; Zon-PV: van indicatie naar installatie

Page

Energiemanagement HZ University of Applied Sciences

Energiemanagement HZ University of Appleid Sciences

Page

Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Page