1. Colportage en telefonische verkoop energie (door Frank von Reeken)

Colportage verkoop Energie - BMD Advies

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u reeds geïnformeerd over malafide belbureaus- en deur aan deur verkopers. Helaas hebben we ook de afgelopen periode weer meerdere malen gezien dat er langdurige, veel te dure energie contracten worden aangeboden waarbij ook nog eens wordt aangegeven dat bij directe overstap de eventuele boete wordt betaald.

Trap hier niet in en wees op uw hoede

Er zijn gelukkig voldoende energie partijen op de markt die het beste met u voorhebben, maar helaas zijn er een aantal bedrijven bij die puur voor de korte termijnwinst gaan. Zo wordt er bijvoorbeeld nog steeds veel gebeld met valse beloftes namens het collectief MKB Nederland en het Nederlandse Energie collectief waarvan wij vermoeden dat het een en dezelfde partij betreft. Ook bij leveranciers zien we in sommige gevallen dat ze in zee zijn gegaan met acquisitiebureaus welke het niet altijd even nauw lijken te nemen met het vertellen van waarheden. Snel contracten sluiten tegen een zo’n hoog mogelijke marge lijken de doelstellingen te zijn.

Vraag om een e-mail!

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd het kaf van het koren kunt scheiden. Indien u wordt benaderd met een op het oog interessant aanbod, vraag dan altijd een e-mail te sturen. Die e-mail mag u ten allen tijde aan ons voorleggen, dan kijken we naar de mogelijkheden. Indien ze dat niet kunnen, weet u voldoende natuurlijk.
Mocht u vragen hebben hierover of u bent benaderd door zo’n partij, neem dan gerust contact met mij, Frank von Reeken, op. Tel. nr. 06-52227337.

Online Bijeenkomst De Groene Pluim ENERGIETRANSITIE dinsdag 23 juni 2020, 09:00 uur. Meer informatie en aanmelden.

2. Energie ontwikkelingen

De termijn tarieven van met name aardgas zijn ondanks versoepeling van de maatregelen nog altijd erg laag, we zitten zowat op het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar. Naast het coronavirus, de zachte winter en de nog altijd relatief lage energievraag zijn de lage olieprijzen de belangrijkste reden.

Olieprijs

De grote olieproducenten spraken ca 2 weken geleden af om de productie (beperking)afspraken nog een maand te verlengen, waardoor de olieprijs vrijdag 5 juni piekte op $ 42,30 per vat ruwe olie.
De olieproducerende landen, waaronder de grootmachten Saudi-Arabië en Rusland, besloten in april samen 9,7 miljoen vaten per dag minder op te pompen gedurende de maanden mei en juni. Marktspelers verwachten dat de olieproductie langer lager zou worden gesteld, omdat de wereldwijde vraag naar ruwe olie nog niet heel hard aan het stijgen is. Vergeleken met ca een maand geleden is olie de helft duurder geworden, maar nog altijd ver van de prijzen die we gewend waren voor de wereldwijde coronapandemie.

Elektriciteitstarieven

De elektriciteitstarieven blijven op dit moment ver achter bij de lage gastarieven. Dat heeft grotendeels te maken met de CO2 emissierechten welke de elektriciteitscentrales moeten afdragen voor hun uitstoot.

Wij houden de ontwikkelingen op de markten nauwlettend in de gaten voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen. Hieronder vind u de ruwe ontwikkelingen van de olie – en kolenprijzen vanaf 1 januari 2020.
Voor de actuele inkooptarieven kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Bouwbesluit 2020 - BMD Advies

3. Ervaringen energie audit

Energie Audit EED - BMD AdviesSinds het van kracht worden van de inmiddels gewijzigde tijdelijke regeling EED in 2015, heeft BMD advies Zuid-Nederland al een groot aantal bedrijven ondersteund met het uitvoeren van de verplichte EED energie-audit.

Aanzienlijke tijd inventariseren noodzakelijke gegevens

Onze ervaring hierbij is dat het inventariseren van de noodzakelijke gegevens aanzienlijke tijd in beslag kan nemen, vooral ten behoeve van het opstellen van de energiebalans van de energiedragers, waarmee de energiehuishouding van het bedrijf goed in beeld komt.

Zodra wij de noodzakelijke gegevens binnen hebben en de energiebalans vorm hebben gegeven, komen wij tot een goede uitwerking van het verslag, hetgeen ook z’n tijd nodig heeft. Dit betreft met name het inventariseren van de mogelijk te treffen besparingsmaatregelen, en het bepalen en berekenen van het energiebesparingspotentieel van het bedrijf, het uiteindelijke doel van de energie-audit. Ons advies is daarom dan ook om tijdig te starten met de energie-audit, zodat het verslag voor 31 december 2020 opgesteld kan zijn.

Daarnaast hebben we voor verschillende ondernemingen al een energie-auditverslag ingediend bij de RVO. Sinds dit jaar is de RVO door de Minister van Economische Zaken en Klimaat gemandateerd om de verslagen te ontvangen en te beoordelen. Wat opvalt in de beoordelingen ten opzichte van de vorige auditronde is dat de RVO in het geval van een concernaanpak behalve de uitgevoerde audit per vestiging ook meteen het gehele concern wil kunnen beoordelen (mocht er sprake zijn van meerdere vestigingen met auditplicht dan is een concernaanpak van toepassing). Het advies is daarom om (indien mogelijk) zowel de vestigingsverslagen als het concernverslag in één keer in te dienen.

Erkende Maatregelen Lijsten (EML)

Bij het inventariseren van de energiebesparende maatregelen kan gebruik gemaakt worden van de meest recente erkende maatregelen lijsten (EML). Deze zijn mogelijk vorig jaar al bekeken in het kader van de Informatieplicht energiebesparing (van toepassing op activiteitenbesluit milieubeheerinrichtingen type A en B).
Indien deze informatie beschikbaar is, kan deze gebruikt worden voor het energie-auditverslag. Dit is echter wat minimaal geïnventariseerd dient te worden, de erkende maatregelen lijsten geven namelijk geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties.

Wilt u meer weten over de EED dan kunt u ook terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello  en Henri Oligschläger.

Reminder Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED!

Zoals in eerdere artikelen aangegeven dienen grote ondernemingen elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren in het kader van de tijdelijke regeling EED (kortweg TREED genoemd). Onder een grote onderneming wordt verstaan een onderneming met meer dan 250 FTE, of een onderneming met een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Grote ondernemingen dienen hun EED energie-auditverslag uiterlijk op 31 december 2020 digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

4. Bouwbesluit – Energielabel C voor kantoren

 

Per 1 januari 2023 dient ieder kantoor groter dan 100 m2  minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.
Op basis van schattingen van de RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland. Van deze 96.000 kantoren zijn er naar schatting 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter.
De overige 12% van de kantoren die al wel een energielabel heeft, betreft labelklasse D of slechter. Zij voldoen nog niet aan de verplichting. Daarnaast is voor 56% van de kantoren nog geen label geregistreerd en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G).

Uitzonderingen waarvoor de verplichtingen niet gelden zijn:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Indien uw kantoor hier aan moet voldoen, dient in eerste instantie gekeken te worden naar het huidige energielabel. Daarna dient (indien van toepassing) gekeken te worden naar welke aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan energielabel C.

Wilt u meer weten over dit bouwbesluit dan kunt u ook terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello  en Henri Oligschläger.

5. Openstelling SDE++ 2020-subsidieregeling vanaf 29 september 2020

De nieuwe SDE++ 2020-subsidieregeling opent op 29 september 2020. U kunt vanaf die datum tot 22 oktober 2020 een SDE++-subsidieaanvraag indienen wanneer u gebruik zou willen maken van deze subsidiemogelijkheid.

Fases subsidieronde

Zoals ook bij de voormalige SDE+-subsidieregeling bestaat deze openstellings-ronde uit een aantal fases (fase 1 t/m 4), waarin onderscheid wordt gemaakt in de open te stellen categorieën, de hoogte van de bijbehorende bedragen en de subsidie-intensiteit (in € per ton CO2). Het grootste verschil met de voormalige stimuleringsregeling is dat er naast hernieuwbare energie-technieken ook andere CO2-reducerende technieken gestimuleerd worden, waarmee een flink aantal nieuwe categorieën in de SDE++ is opgenomen. De industrie kan bijvoorbeeld verduurzamen middels CCS, warmtepompen, elektrische boilers en restwarmte. Voor glastuinbouw is bijvoorbeeld de optie daglichtkas opengesteld. Als u een SDE++-subsidiebeschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 tot 15 jaar, afhankelijk van de techniek.

Plannen? SDE ++ subsidieaanvraag

Heeft u plannen of overweegt u om duurzame energietechnieken of andere CO2-reducerende technieken toe te passen, neem dan contact op met onze specialisten om te kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. Indien u dit wenst kunnen wij als intermediair namens uw bedrijf een SDE++-subsidieaanvraag verzorgen. Wij hebben de afgelopen jaren voor diverse bedrijven een subsidie-aanvraag ingediend, met name op het gebied van de duurzame energietechniek zon-PV.

Achtergrondinformatie

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt dit jaar ingrijpend veranderd. Bij de nieuwe SDE++-subsidieregeling, de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++), zullen nieuwe technieken in aanmerking komen voor een subsidie. Met de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ wordt de regeling een belangrijk instrument voor het kosteneffectief realiseren van de benodigde CO2-reductie, naast de bestaande stimulering van grootschalige productie van hernieuwbare energie.

Energietransitie

Het kabinet streeft naar 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het bereiken van deze reductieopgave in verschillende sectoren. Om ervoor te zorgen dat de transitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft, en het gelijke speelveld voor het bedrijfsleven behouden blijft, wordt het ondersteunde instrumentarium aangepast. Het beschikbare openstellingsbudget van de SDE++ bedraagt in het najaar 2020 € 5 miljard.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij een van onze energiespecialisten Marcel Capello 06 46186999, Henri Oligschläger 06 52011180 en onze nieuwe collega Jaap van de Sande 06 82715235.

Online Bijeenkomst De Groene Pluim ENERGIETRANSITIE dinsdag 23 juni 2020, 09:00 uur. Meer informatie en aanmelden.