Brabantse Omgevingsvisie


Hoe moet de Brabantse leefomgeving er in 2050 uitzien? En wat moeten we in 2030 al voor elkaar hebben om dat toekomstperspectief te verwezenlijken? Over die vragen gaat de Brabantse Omgevingsvisie. Medio januari kwam Gedeputeerde Staten met een voorontwerp, waarmee de provincie in februari en maart 2018 in gesprek gaat met professionals, inwoners, overheden en marktpartijen. De Brabantse Omgevingsvisie vloeit voort uit de op handen zijnde Omgevingswet.

Vier hoofdopgaven
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 wordt ingevoerd, verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Met de Omgevingswet hebben we de kans om het zowel beter als eenvoudiger te doen. Goede initiatieven bevorderen die economische en sociale veerkracht, zorgen voor een betere kwaliteit van de Brabantse bodem, het water en de lucht. Maar dan moet je wel een visie hebben op waar je met een gebied naartoe wil.”

Die visie wordt dus vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie, die vier hoofdopgaven onderscheidt:

  1. een energiemix creëren waardoor Brabant in 2050 energie- en CO2-neutraal is;
  2. Brabant laten uitgroeien tot een slimme, complementaire netwerkstad;
  3. een circulaire economie tot stand brengen;
  4. klimaatproof worden.

Voor elke hoofdopgave geeft de omgevingsvisie een vergezicht (2050), maar ook een concreet tussendoel’ voor 2030, wat helpt te bepalen welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn.

Planning
De provincie maakt in februari en maart 2018 een tour door Brabant met de vraag of de inbreng goed is vertaald en of en in hoeverre de Brabantse Omgevingsvisie aansluit op de regionale en gemeentelijke visies die al zijn opgesteld, of nog in wording zijn. Ook wordt de omgevingsvisie ‘getest’ in een aantal concrete praktijksituaties. De input moet leiden tot een ontwerp-omgevingsvisie, die in het voorjaar van 2018 ter inzage wordt gelegd. Na de inspraakprocedure stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie naar verwachting eind 2018 vast. Daarna volgt een doorvertaling in regelgeving in een Omgevingsverordening en in programma’s. Tot die zijn vastgesteld, blijven bestaande beleidsplannen voor natuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu en water van kracht.

Belangrijke ontwikkeling
De vormgeving van de Brabantse Omgevingsvisie is een belangrijke ontwikkeling voor Brabantse bedrijven. Het gaat om thema’s waar BMD Advies, maar ook AXXIA* zich dagelijks mee bezighouden: de Omgevingswet, de transitie naar duurzame energie en minder CO2-uitstoot, impact-neutraal ondernemen, de kwaliteit van onze leefomgeving, de zorg voor ons Natuurlijk Kapitaal. Wat de impact van deze Brabantse Omgevingsvisie voor bedrijven exact zal zijn, is nu nog niet duidelijk, maar dat deze van invloed zal zijn op de bedrijfsvoering en de ruimtelijke ordening, is zeker.

Meer weten?
Meer informatie over de Brabantse Omgevingsvisie vindt u op de speciale website. Hier is ook de agenda van de tour door Brabant te vinden.

Wilt u de omgevingsvisie niet afwachten maar nu al aan de gang? Wij helpen u graag bij het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Henk Krols, partner bij zowel BMD Advies als AXXIA, vertelt u er graag meer over.

* AXXIA werd in 2013 opgericht door BMD Advies Zuid-Nederland, V&S Milieu Adviseurs en BSB Advies en is een ‘adviescoöperatie’ op het gebied van milieu, leefomgeving en duurzaamheid.

 

BMD-Nieuwsflits, februari 2018