Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Goed Nieuws!

m.e.r. beoordeling BMD AdviesGoed nieuws! Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag zonder m.e.r.- beoordelingsbesluit ingediend worden. Gewoon weer zoals het was. Een prima oplossing voor een toch al complexe aanvraagprocedure.

Vanaf 2017 tot 2020 een indirecte verlenging van 6 weken

Vanwege een aanpassing van het besluit milieueffectrapportage en de Wet milieubeheer was het vanaf 2017 verplicht om eerst een besluit op een vormvrije m.e.r. beoordeling af te wachten voor er een aanvraag omgevingsvergunning kon worden ingediend.
Hiermee werd indirect de procedure tenminste 6 weken langer. Langer omdat vaak de termijn van 6 weken niet gehaald werd, waardoor onzekerheid ontstond wanneer een aanvraag kon worden ingediend. Als de aanvraag toch zonder m.e.r besluit werd ingediend, dan moest de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Het aanvullen van de aanvraag met het m.e.r. besluit was dus geen mogelijkheid.

Procedure m.e.r. beoordeling versus indienen aanvraag omgevingsvergunning

Met de Verzamelwet IenW 2019 zijn de procedurevereisten van de vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigd. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit hoeft voor activiteiten onder de D-drempel niet al bij de aanvraag te worden aangeleverd.
Met de wijziging van artikel 7.28 Wm kan de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie tegelijk met de vergunningaanvraag indienen. Dan moet het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Daarmee kan de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag lopen.
Met de aanvraag kan de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie dus worden bijgevoegd. Vanuit de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie kan naar de bijbehorende milieuonderzoeken worden verwezen die ook tot de aanvraag behoren. In gevallen van activiteiten boven de D-drempel moet nog steeds een m.e.r. beoordelingsbesluit worden toegevoegd aan de vergunningaanvraag op het moment van indiening.

Vrijwel geen verschil

Voor het beoordelingskader bestaat vrijwel geen verschil tussen de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de (formele) m.e.r.-beoordeling voor gevallen boven de drempelwaarde.
Wel kan er een duidelijk verschil zijn tussen de diepgang waarmee een vormvrije m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Hoewel de informatie in een vormvrije m.e.r. beoordeling minder diepgaand hoeft te zijn, wordt in de praktijk toch vaak om gedetailleerde informatie gevraagd. Dit tot op het detail van een milieuonderzoek voor een aanvraag, bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek.

Gewoon weer zoals het was!

Nu kunnen deze onderzoeken (voor het geval dat al niet werd gedaan) in de meeste gevallen meteen op het detail niveau van de aanvraag worden uitgewerkt en kan er vanuit de vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie naar worden verwezen. Dit maakt een toch al complexe aanvraagprocedure weer iets eenvoudiger en korter. Gewoon weer zoals het was!

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over de bovenstaande informatie neem  gerust contact op met Bas.van.Velthoven@bmdzuid.nl 06 50833017. Ga naar de pagina Milieu & Omgeving voor informatie over onze proactieve aanpak rond de aanvraag van omgevingsvergunningen en het maken van milieurapportages.