Belangrijk besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Op 1 juli 2021 is de Wet en het daarbij horende Besluit, stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden.

stikstofreductie BMD AdviesVrijstelling stikstof voor de bouwsector

Een interessant onderdeel van de wet stikstofreductie en natuurverbetering (WSN) is de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht rond het aspect stikstof voor activiteiten in de bouwsector. Dit houdt in dat tijdelijke stikstofdeposities afkomstig van bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten (aanlegfase) voor stikstof niet meer vergunning plichtig zijn. Dit geldt enkel voor tijdelijke emissies van werkzaamheden in de bouwsector en niet voor structurele stikstofemissies in de zogeheten gebruiksfase.

Wat betekent dit in de praktijk?

Voor structurele stikstofemissies verandert er aan de voorkant niet veel. Stikstofdepositie boven de 0,00 mol N/ha/jaar is nog steeds vergunning plichtig in het kader van de Wet natuurbescherming. Wel is er nu een vrijstelling voor tijdelijke deposities afkomstig van bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten. Maar er mag niet te vroeg gejuicht worden. De laatste twee jaar is gebleken dat wet- en regelgeving omtrent stikstof zo veranderlijk is als het weer.
Het is verstandig altijd te checken of en hoeveel stikstofdepositie uw tijdelijke bouw-, sloop-, of aanlegproject veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. Daarnaast is het erg raadzaam om uw stikstofdepositie afkomstig van uw structurele stikstofemissies inzichtelijk te hebben. Mogelijk bent u in overtreding van de Wet natuurbescherming als u een structurele stikstofdepositie boven de 0,00 mol N/ha/jaar hebt op Natura 2000-gebeiden zonder toestemming.
Bent u benieuwd of deze vrijstelling ook geldt voor uw activiteiten? Neem dan contact op met één van onze specialisten Anne Ter Beek, Anne.TerBeek@bmdzuid.nl 06-82608536, Bas van Velthoven, Bas.van.Velthoven@bmdzuid.nl 06-50833017 of Job Horsten, Job.Horsten@bmdzuid.nl 06-15468653.

Stikstofreductiedoelen

Het belangrijkste doel van de wet stikstofreductie en natuurverbetering (WSN) is het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland en daarmee de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen. Om die vermindering waar te maken zijn in deze wet drie stikstofreductiedoelen vastgesteld:

  1. In 2025 moet ten minste 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben, dat wil zeggen dat de kritische depositiewaarde (KDW) niet wordt overschreden;
  2. In 2030 moet in ten minste 50% van het areaal de KDW niet worden overschreden;
  3. In 2035 mag bij 74% de KDW niet worden overschreden.

Hoe deze doelen behalen?

Naast de vrijstelling stikstof voor de bouwsector zijn er in de wet nog een aantal belangrijke onderdelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat deze doelen ook daadwerkelijk gehaald worden:

Het programma stikstofreductie en natuurverbetering

Het verminderen van de stikstofbelasting op gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden in termen van behoud, uitbreiding of verbetering. Door het treffen van bronmaatregelen ten aanzien van stikstof en de verbetering van de condities voor de betrokken natuurwaarden.

Monitoring, rapportage en bijsturing

Adequate monitoring en bijsturing is een voorwaarde voor een robuuste en effectieve structurele aanpak. Zonder goede monitoring kan niet getoetst worden.

Aanvullend legalisatieprogramma (legalisatie PAS-meldingen)

Voor de zogeheten PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS vergunningsvrij waren, is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden. Heeft u in het verleden een PAS melding gedaan en deze nog niet gelegaliseerd, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het is zeker niet de laatste keer dat we u berichten over stikstofreductie en natuurverbetering. Wij houden u graag op de hoogte. Voor vragen, het inzichtelijk maken van uw stikstofuitstoot (zowel aanleg- als gebruiksfase) of het legaliseren van uw PAS-melding, neem contact op met een van onze specialisten op dit gebied. Anne Ter Beek, Anne.TerBeek@bmdzuid.nl 06-82608536, Bas van Velthoven, Bas.van.Velthoven@bmdzuid.nl 06-50833017 of Job Horsten, Job.Horsten@bmdzuid.nl 06-15468653.