Afvalbeheer: LAP3 in werking


Iedere lidstaat van de EU is verplicht om een Landelijk afvalbeheerplan (LAP) te maken en deze met regelmaat te actualiseren. In Nederland zijn we toe aan de derde versie. Hierin is veel aandacht voor de circulaire economie waarin het efficiënt omgaan met grondstoffen en het voorkomen van afval centraal staat. Het LAP moet door vergunningverleners en handhavers worden gebruikt als toetsingskader. Hiermee wordt bepaald welke minimumstandaarden van toepassing zijn en wat redelijkerwijs van een bedrijf mag worden verwacht bij het verwerken van zijn afvalstoffen. Mogelijk heeft LAP3 dan ook gevolgen voor uw vergunning.

Afvalbeleid 2017-2023
In een Landelijk afvalbeheerplan (LAP) legt de Rijksoverheid (of decentrale overheid) vast wat haar doelstellingen zijn op het gebied van afval, wat er wordt gedaan om afval te voorkomen en als dat niet mogelijk is, hoe de verschillende typen afvalstoffen worden verwerkt. Volgens de wet moet in Nederland iedere 6 jaar opnieuw een afvalbeheerplan worden vastgesteld. LAP3 vervangt het afvalbeheerplan LAP2 en is sinds 28 december 2017 in werking. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029.

Circulaire economie
Door de invoering van LAP1 en LAP2 werd minder afval gestort en worden materialen beter hergebruikt. Inmiddels wordt meer dan 80% van het afval nuttig toegepast. Het kabinet wil toe naar een circulaire economie, waarin efficiënt omgaan met grondstoffen en afval voorkomen centraal staan. In het nieuwe LAP3 is daarin een belangrijke stap gezet. Er is nog meer aandacht voor onderwerpen als hoogwaardige recycling, afval of grondstof en het verhogen van minimumstandaarden voor verwerking van afval.

LAP3 kwam er niet zonder slag of stoot. Het ontwerp-LAP3 lag van 26 september tot en met 7 november 2016 ter inzage. Door 105 partijen, voornamelijk omgevingsdiensten, bedrijven en brancheorganisaties werd gereageerd. Aan de hand daarvan werd het ontwerp aangepast. Zo werden bijvoorbeeld de minimumstandaarden voor het verwerken grondafval en shredderafval aangepast en zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot bron- of nascheiding en het produceren van brandstoffen uit afvalstoffen. In LAP3 is een nieuw hoofdstuk toegevoegd met betrekking tot recycling in relatie tot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Ook nieuw is het hoofdstuk ‘Actoren in de keten’.

Impact op Omgevingsvergunning en Activiteitenbesluit
LAP3 is voor vergunningverleners een wettelijk verplicht toetsingskader. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke minimumstandaarden er gelden en wat redelijkerwijs van een bedrijf mag worden verwacht bij het verwerken van zijn afvalstoffen. In LAP3 is bijvoorbeeld voor veel afvalstromen beschreven hoe de markt in elkaar steekt en wat een acceptabele verwerkingswijze is. Deze afvalregelgeving is bindend en heeft mogelijk impact op uw individuele vergunning of de afvalvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Zo kunnen de nieuwe eisen met betrekking tot hoogwaardige recycling maken dat u zich aan striktere afvalvoorschriften moet houden.

Meer informatie

Wilt u weten of LAP3 gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering? Neem dan contact op met uw BMD-adviseur of mail ons. Bellen kan natuurlijk ook (013) 8000 300. Wij leggen de nieuwe afvalregelgeving graag naast uw Omgevingsvergunning en de afvalvoorschriften waar uw bedrijf tot nu toe aan gebonden was.

Bronnen: InfoMil Perspectief, LAP3.nl, Afvalcirculair, InfoMil

Overzicht belangrijkste wijzigingen

 

BMD-Nieuwsflits, januari 2018