Aanpak Stikstof; eerste ervaringen, mogelijkheden en hoe nu verder?

Aanpak Stikstof - BMD ZuidSinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof zijn er veel ontwikkelingen geweest om de eerste projecten weer doorgang te laten vinden. Wat zijn de eerst ervaringen uit de praktijk, welke mogelijkheden zijn er en hoe gaat het de komende maanden verder in de aanpak omtrent de stikstof depositie?

Aerius, intern salderen en de referentiesituatie

Op 16 september 2019 is de nieuwe Aerius calculator online gegaan. Middels deze calculator is het  mogelijk om uit te rekenen of er sprake is van stikstof depositie op Natura 2000 gebieden. Vanwege de uitspraak van 29 mei mag er bij nieuwe projecten/vergunningen geen toename zijn van stikstofdepositie op natuurgebieden (depositie ≤ 0,00 mol/ha/jaar).

Om te voldoen aan deze stikstofdepositie mogen bedrijven gebruik maken van intern salderen. De provincies hebben hiervoor begin oktober nieuwe beleidsregels opgesteld.
Bij intern salderen mogen stikstof emissiebronnen die in de nieuwe/toekomstige situatie komen te vervallen in mindering worden gebracht waardoor er mogelijk weer nieuwe stikstof emissiebronnen kunnen worden gerealiseerd (indien van toepassing). Van belang hierbij is de referentiesituatie.

De referentiesituatie is een verleende vigerende en onherroepelijke natuurvergunning of een milieuvergunning met de laagst mogelijk gerealiseerde stikstof emissie die van kracht was ten tijde van de referentiedatum voor Natura 2000 gebieden.

Eerste ervaringen; geen toename stikstof volgens Aerius

Onze eerste ervaringen met deze beleidsregels zijn dat projecten/vergunningen waarbij op basis van de Aerius calculator geen toename is van stikstofdepositie op natuurgebieden  (depositie ≤ 0,00 mol/ha/jaar) de vergunningprocedures weer worden opgestart.  Het toepassen van  de beleidsregels voor salderen is echter een complexe zaak. De eerder verleende toestemmingen moet men aantoonbaar in kaart brengen. Denk hierbij aan het aantal bronnen, ouderdom van de installaties/voertuigen en de afstand tot Natura 2000 gebieden. Per project/vergunning dient daarom specifiek bepaald te worden of er sprake is van stikstofdepositie op natuurgebieden.

Mogelijkheden; toename stikstof volgens Aerius

Voor projecten waarbij er sprake is van een toename van stikstofdepositie op natuurgebieden dient in eerste instantie gekeken te worden of intern salderen mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is dan kan er gekeken worden naar mogelijkheden om emissies te reduceren (hetgeen ook een vorm van intern salderen is). Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwere voertuigen gebruiken of gasgestookte installaties vervangen voor elektrische installaties. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een aanvullend ecologisch onderzoek waarmee (indien van toepassing) aangetoond kan worden dat er geen negatief effect is op de natuurgebieden in de omgeving.

Aanpak Stikstof; hoe nu verder?

Op 13 november  heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een drietal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld om de vergunning verlening voor woningbouw en infrastructuurprojecten het komend jaar op gang te brengen en te versnellen.

In december 2019 presenteert het Ministerie een breder pakket aan maatregelen. Hierbij is de ambitie om ook een generieke drempelwaarde vast te stellen voor de stikstofemissie op natuurgebieden.
De provincies zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak.

Verder wordt er gewerkt aan een collectieve regeling voor het legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van de PAS een vrijstelling gold van de Natuurbeschermingsvergunningplicht.

Dit zijn projecten/activiteiten die tussen 2015 en 2019 zijn gerealiseerd met een maximale depositie van 1 mol/hectare per jaar op natuurgebieden. Totdat een voorziening is getroffen zal er geen actieve handhaving plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat het project al wel is gerealiseerd en dat er destijds in het kader van de vrijstellingsregeling een melding is gedaan of dat het een meldingsvrije activiteit betrof.

Meer weten? BMD Ontbijtbijeenkomst Stikstofproblematiek; wat kan nog wel

BMD organiseert 4 december een Ontbijtbijeenkomst waar naast informatie-uitwisseling ook vragen vanuit de praktijk aan de orde komen.  Meer weten en Aanmelden.

Bent u niet in de gelegenheid om 4 december aan te sluiten bij de bijeenkomst, maar wilt u meer weten wat de Aanpak Stikstof voor u betekent, dan kunt u terecht bij onze omgevingsspecialisten Marcel Capello 06 46186999  en Bas van Velthoven 06 50833017.

Relevante artikelen:

Blog Henk Krols: Stikstof; wat kan nog wel?

PAS Aerius; Nederland op slot wat nu?

PAS ontwikkelruimte beperkt