Aan de slag met CO2-reductie: nieuwe verplichtingen energie

Voorsorteren op de CO2-taks

Door alle rumoer over het al dan niet heffen van een CO2-taks in de nabije toekomst, zou je bijna uit het oog verliezen dat bedrijven dit jaar al aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen die CO2-reductie bewerkstelligen en een bijdrage leveren aan het behalen van de in het klimaatakkoord gestelde doelen. Hiermee neemt u alvast een voorsprong mocht de CO2-taks ingevoerd worden!

Erkende maatregelen

Op 5 maart 2019 is de laatste wijziging van de erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd. Hierbij zijn geen nieuwe branches toegevoegd, maar de bestaande maatregelen voor de 19 branches zijn wel geactualiseerd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak;
  • nieuwe codering van de maatregelen per bedrijfstak;
  • vereenvoudiging van informatie per maatregel;
  • meer specifiekere activiteiten voor het groeperen van de maatregelen;
  • actuele berekeningen van terugverdientijden (met nieuwe energietarieven en investeringskosten) van de maatregelen;
  • opname van nieuwe (nog niet eerder bekeken) maatregelen en technieken.

CO2-reductie - energiemaatregelenEfficiënt omgaan met energie

Naast enkele nieuwe maatregelen en beter leesbare achtergrondinformatie, zijn ook maatregelen vastgesteld voor het doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Dit zijn met name organisatorische acties zodat installaties zo efficiënt mogelijk in bedrijf zijn en dat verlies van energie wordt voorkomen. Deze maatregelen treden vanaf 1 april 2019 in werking. Vanaf deze datum moeten de wijzigingen en nieuwe maatregelen worden beoordeeld op uw bedrijfssituatie. Ook de wijze van het berekenen van de terugverdientijden wordt opgenomen in de maatregelenlijst.

Handhaving maatregelen

Ten slotte maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat er € 3.000.000,- wordt vrijgemaakt voor de handhaving van de informatieplicht van de erkende maatregelen. Dit budget moet in 2019 en 2020 worden besteed. De bedrijven waar veel resultaat te behalen is, mogen op extra aandacht rekenen. Anders gezegd, naar alle waarschijnlijkheid worden met name bedrijven waarvan weinig informatie bekend is, bezocht om alsnog de maatregelen voor energiebesparing door te voeren. Meer over deze nieuwe informatieplicht leest u in het eerder verschenen artikel Meldingsplicht energiebesparing in 2019.

Hoe aan de slag?

Ondanks dat hier door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) nog geen bekendheid aan is gegeven, is het vanaf 3 maart jl. mogelijk uw eigen rapportage aan te maken en in te dienen. Op de site van RVO leest u wat u moet doen om te rapporteren over uw energiebesparende maatregelen voor de Informatieplicht. Let op: de rapportage moet vóór 1 juli 2019 zijn ingediend.

Verwarring over uitgangspunt EED

Naast de verplichting ten aanzien van de erkende maatregelen wordt de komende periode ook weer aandacht geschonken aan de energie audits (EED) uit de ‘Tijdelijke regeling energie-efficiëntie’. De deadline van de oorspronkelijke regeling betreft 5 december 2015, met een actualisatieplicht van vier jaar. U ziet het al, op 5 december van dit jaar moet weer een geactualiseerd rapport energie audit zijn ingediend, zoals we ook al aankondigden in het eerder genoemde artikel. Toch merken wij dat Omgevingsdiensten verschillende uitgangspunten hebben:

  • De ene Omgevingsdienst houdt vast aan de datum van 5 december 2019…..
  • De andere houdt een termijn aan van vier jaar na het indienen van het eerste rapport….
  • Nog een ander uitgangspunt is een termijn van vier jaar na het goedkeuren van het eerste rapport door de Omgevingsdienst….

Tip!

Wilt u weten welk uitgangspunt voor uw onderneming geldt, neem dan contact op met uw BMD-adviseur. Wij informeren graag over de mogelijkheden. Zeker wanneer de omgevingsdienst vasthoudt aan de datum van 5 december 2019, kunnen de werkzaamheden mogelijk worden gecombineerd met uw rapportageplicht erkende maatregelen.
Hebt u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.