2019: een jaar met grote
uitdagingen

Het jaar 2019 was een jaar vol veranderingen en uitdagingen voor zowel BMD Advies (misschien op micro schaal) als in de wereld om ons heen. In ieder geval is het wederom een heel boeiend jaar geweest.

Verhuizing

Duurzaam vertrouwd BMD ZuidBegin 2019 stond bij ons in het teken van een aantal interne veranderingen. Na een grondige verbouwing zijn we per 1 april verhuisd naar onze nieuwe kantoorlocatie aan de Dr. Anton Philipsweg 23-25 in Tilburg, op een steenworp afstand van ons oude kantoor. Tijdens de feestelijke opening in juni hebben we ook onze intensievere samenwerking met V&S Milieu Adviseurs bekend gemaakt. Onder de koepel van Duurzaam Vertrouwd werken nu BMD Advies Zuid-Nederland, V&S Milieu Adviseurs en AXXIA Duurzaam Ondernemen nauw samen om de klanten van alle drie de bedrijven nog beter te ondersteunen.

Mede eigenaarschap

Daarnaast is onze lang gekoesterde wens in vervulling gegaan; Onze medewerkers zijn mede-eigenaar geworden van Duurzaam Vertrouwd. Mede-eigenaarschap bevestigt de betrokkenheid van onze medewerkers. Voor ons, maar zeker ook voor onze klanten. De medewerkers vormen immers het hart van ons bedrijf en zijn ons grootste kapitaal.
Al met al hebben de interne zaken ons de eerste helft van het jaar veel extra tijd en energie gekost. De aandacht voor onze klanten heeft daar gelukkig niet onder geleden. Hulde voor onze medewerkers!

Klimaatakkoord

De uitdagingen  op het gebied van energie in 2019 waren dit jaar prominent aanwezig.
Onze regering heeft , na anderhalf jaar vergaderen en soms zelfs ruziën, het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd. Een ambitieus pakket aan maatregelen, bedoeld om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% afgenomen zijn. Inmiddels luidt ook het Europese parlement in de voorbereiding naar de klimaattop in Madrid de klimaatnoodtoestand uit.  Is het twee voor of vijf over twaalf?

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Voor veel van onze klanten werd op 1 juli in ieder geval de informatieplicht energiebesparende maatregelen van kracht. Ook de klanten die moeten voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moesten dit jaar hun energierapportage weer actualiseren. Voor veel bedrijven werd dit als lastig ervaren, maar eenmaal uitgevoerd waren deze maatregelen niet alleen voor het klimaat gunstig maar ook voor de efficiency van de eigen bedrijfsvoering.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Maar de grote uitdagingen blijven  niet alleen bij energie omdat ook duidelijk is dat een bredere aanpak noodzakelijk is om problemen op te vangen zoals het wegvallen van schakels in de biodiversiteit, het niet zonder meer kunnen vertrouwen op beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen en dat iedereen betrokken kan blijven en mee kan blijven doen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Circulair denken en toewerken naar Impact neutraal Ondernemen bepalen bij BMD Advies reeds de dagelijkse agenda. Wij denken dat wie bijtijds ombuigt van een lineaire naar een circulaire economie in een inclusieve maatschappij, met een duurzame stip op de horizon, meer grip heeft, en houdt , op perspectief en continuïteit van het bedrijf en processen  in de keten.

Stikstofcrisis

Veel tijd om te landen kreeg het Klimaatakkoord  niet, want de stikstofcrisis eiste sinds de zomer alle aandacht op. Het werd terecht een crisis genoemd gezien de gevolgen: vergunningverlening werd opgeschort, onterecht verleende vergunningen werden ingetrokken en bouwprojecten stilgelegd. Boze boeren en de bouwsector trokken naar Den Haag om te protesteren. En hoewel de eerste korte termijnmaatregelen bekend zijn gemaakt (o.a. maximumsnelheid naar 100km/uur), is het eind van de crisis nog lang niet in zicht. De te hoge stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden zorgt ervoor dat uitbreidingen en nieuwe activiteiten bij bedrijven bij vergunningverlening met een vergrootglas worden bekeken. In de praktijk blijkt dan inderdaad dat “niet alles kan” zoals de titel van het advies van de commissie Remkes luidde. Deze crisis zal ook het komend jaar nog de nodige kopzorgen opleveren.

PFAS crisis

Waren we net gewend aan de stikstofproblematiek, diende zich een nieuw probleem aan: PFAS – poly- en perfluoralkylstoffen – een stofgroep die uit meer dan 6.000 stoffen bestaat. Bijzonder handig spul, door hun vuil- en waterafstotende werking. Zo handig dat we ze op grote schaal toepasten (maar ook nog steeds toepassen!) in dagelijkse gebruiksartikelen. Met als gevolg dat we PFAS nu niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreiniging in bodem, grondwater en oppervlaktewater aantreffen.
Alarmerend dus, met als gevolg dat hiervoor strenge normen werden vastgesteld. Zo streng zelfs dat verplaatsen van vele grond- en slibstromen onmogelijk werd. Een tweede zware klap voor de bedrijven in de bouwsector, want grond verplaatsen boven deze grenswaarde was in één klap niet meer toegestaan. Een duurzame oplossing is op korte termijn nog niet te verwachten. De laatste actuele informatie is een Kamerbrief over aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS van 29 november. Bij de bron beginnen is, zoals meestal, het beste maar dat gaat helaas niet van de ene op de andere dag.

Uitdagingen voor het nieuwe jaar

Al met al zijn er genoeg “dossiers” die om een stevige visie en aanpak vragen en welke voor ons een uitdaging vormen om bedrijven in 2020 te ondersteunen. En daar komt de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet nog bij. Allemaal onderwerpen waar wij voor het nieuwe  jaar onze klanten graag  van dienst zijn en volop uitdagingen zien om tot een praktische aanpak te komen!

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons in 2019 gaf en wensen u namens alle medewerkers een mooie kerstperiode, een veilige jaarwisseling en een mooie en gezonde start van het nieuwe jaar toe!.

Ingrid Ort, Steven Kramer en  Henk Krols