SGBD NL: Milieuzorg belangrijkste pijler van duurzaam bouwen

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

Dé referentie zijn op gebied van duurzame ontwikkeling in de bouwindustrie. Dat is wat de CEO van Saint-Gobain Building Distribution Nederland (SGBD NL) voor ogen heeft. Er was al veel aandacht voor milieuzorg. Om daar echter structuur in aan te brengen, werd er in een jaar tijd een ISO 14001-systeem neergezet voor alle vestigingen die onder de Nederlandse distributietak van bouwmaterialen vallen. De grootste uitdaging was het inzichtelijk maken van de wettelijke voorschriften per vestiging, het structureren en vervolgens beheren van al die informatie.

 

Elke vestiging ISO 14001 gecertificeerd

De milieurichtlijnen van het Franse moederbedrijf Saint-Gobain zijn in de meeste gevallen wet overstijgend. Toch gaat het Eric Snijer, CEO SGBD NL, nog niet ver genoeg. “Onze directie is ervan overtuigd dat je zelfs, of misschien wel juist in deze tijd moet investeren in MVO en duurzaam bouwen. Wij leveren een A-merk en daar hoort een verantwoordelijkheid voor welzijn van mens en natuur bij. Er wordt hard nagedacht over de bijdrage die wij kunnen leveren aan een duurzame leefomgeving, oftewel sustainable habitat en over de invloed die onze materialen en producten hebben op milieu en maatschappij. MVO loopt nu als een ‘groene draad’ door de bedrijfsvoering”, zegt manager EHS van SGBD NL Arjen de Feijter.

Milieu is een van de belangrijkste pijlers binnen het duurzaam bouwen. Om milieuzorg te borgen, besloot SGBD NL dat iedere vestiging moest beschikken over een ISO 14001 certificaat. De Feijter: “dat past ook geheel in het beleid van de Saint-Gobain-groep die er naar streeft ISO 14001 overal toe te passen. Het is in Nederland versneld doorgevoerd, in de eerste plaats vanuit de MVO-gedachte, maar ook omdat het hebben van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 een pluspunt is bij aanbestedingen.”

 

Voorschriften verzamelen, structuren en beheren

Voor de werknemers veranderde met ISO 14001 niet veel. Zij waren al gewend aan een strikt recycling- en afvalpreventiebeleid en ook het uitvoeren van interne audits was niet nieuw voor de medewerkers. Onder SGBD NL vallen vijftig locaties. Het per vestiging in kaart brengen van de geldende wettelijke voorschriften, het structureren en beheren van al die informatie was echter wel een hele klus, waarin Arjen de Feijter werd ondersteund door verschillende BMD-adviseurs: “Er zat geen duidelijke structuur in het beheren van milieugerelateerde documenten. Vergunningen en voorschriften stonden soms voor handen in een kast op de locatie zelf, soms waren ze opgeborgen in een archief en weer andere vestigingen hadden deze informatie geclusterd en centraal bewaard. Het heeft daardoor wat tijd gekost om alle informatie te verzamelen. De meeste vestigingen hebben alleen te maken met voorschriften over distributie en opslag van bouwmaterialen. In een enkel geval gelden er specifiekere regels. Een vestiging beschikt bijvoorbeeld over een ondergrondse dieselopslag. En Van Keulen, de dochteronderneming die verschillende duurzaamheidsprijzen won, beschikt voor het eigen transport over een bovengrondse tank voor GTL, een duurzame en schonere brandstof.”

 

BMD-adviseur Sikko Oegema ondersteunde SGBD NL vooral bij het inrichten van het managementsysteem en het interpreteren van de wetgeving. Cathy Tesselaar stelde een Register Wet- & regelgeving op. Dit vormt de basis voor de compliance audit, om te controleren of de voorschriften op de juiste wijze worden toegepast. Omdat het bij SGBD NL om relatief eenvoudige voorschriften gaat kan het bedrijf dit zelf oppakken, net als bij de interne audits voor ISO 14001. De EHS-manager: “Sikko trainde ruim twintig medewerkers die intern gaan auditen in het kader van ISO 14001. De nadruk lag daarbij vooral op de praktische kant van interne audits: ‘wat wil je er mee bereiken’ en ‘hoe pak je het aan’, maar ook: ‘hoe interpreteer je zowel verbale als non-verbale signalen’, ‘is het alleen voor de gelegenheid opgeruimd’? Kortom het gebruiken van álle zintuigen dus.”

 

Interne audits verhogen bewustwording

Naar mate de externe audit naderde, werd de druk hoger: “In die tijd mailde ik wat af met Cathy om de verschillende procedures op papier te zetten. Aan de werkwijze op de vestigingen hoefde nauwelijks iets te veranderen. Het was wel van belang dat alle locaties uit de voeten konden met de procedures. Dat is gelukt. Bij de externe audit bevestigde de auditor dan ook dat we de zaken goed op orde hadden.”

Het auditen is voor SGBD NL zeker niet nieuw. “Vanuit de SG-groep was er al de verplichting om vele aspecten op gebied van onder andere veiligheid, MVO en milieu door middel van audits te monitoren. Met ISO 14001 zijn daar wat andere punten aan toegevoegd. Het gaat bij de audits vooral om bewustwording van de medewerkers. Hoe hoog staat de thermostaat, staan de verwarmingselementen vrij zodat het rendement het hoogste is? Worden de roldeuren netjes afgesloten, staat verlichting niet onnodig aan, etc.? Je kunt niet alle werplekken controleren en kijken of er nergens een bureau voor de radiator staat. Door te vragen en steekproeven te nemen krijgen we een goede indruk en blijven medewerkers actief betrokken.”

 

Drive om te verbeteren

Ook nu het ISO 14001-certificaat binnen is, zit SGBD NL niet stil. “Er worden voortdurend stappen gezet, kleine en grote. Een van onze dochters, Van Keulen uit Amsterdam, ontwikkelde het ‘Take-it-bag’-concept. Bij het afleveren van bouwmaterialen worden big bags meegeleverd, om het puin en afval in te verzamelen. Bij een volgende levering wordt die weer vol retour genomen. Dit vermindert het aantal transportbewegingen in de binnenstad en zijn, als het aan Van Keulen ligt, grote containers verleden tijd. Daarnaast kunnen we direct scheiden aan de bron en de materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling apart houden. We onderzoeken nu of de ‘Take-it-bag’ ook toepasbaar is bij andere dochterbedrijven. Er wordt sowieso veel aandacht besteed aan het verduurzamen van het transport. Minder, schoner en stiller. Ook dat gebeurt weer groots, door de investering in het gebruik van speciale brandstoffen en het behalen van het Lean and Green certificaat, maar ook eenvoudiger door de chauffeurs te verplichten maandelijks de bandenspanning te controleren. Dat is ook het mooie van ISO 14001, vind ik. Het gaat om de continue drive om te verbeteren”, besluit EHS-manager Arjen de Feijter.

Take it BAG

 

Trackback van jouw site.