MVO-Kansen in beeld bij SPIE Nederland

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

SPIE Nederland zocht een partij die met een onafhankelijke blik naar de organisatie kon kijken en aan kon geven waar het bedrijf staat op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-Kanskaart van BMD Advies sloot goed aan op deze vraag.

Onafhankelijke blik voor MVO-inventarisatie
Al in 2003 trad de wereldwijde SPIE SA groep toe tot het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties, of wel The global compact. Hierbij zijn ondernemingen aangesloten die de fundamentele waarden op gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en bestrijding van corruptie willen invoeren, aanmoedigen en toepassen. The global compact kent tien leidende beginselen, die SPIE wil toepassen op de bedrijfsvoering. Er zijn veel overeenkomsten met de zeven kernonderwerpen van de MVO-richtlijn ISO 26000. Marco Herman, SHEQ Coördinator van SPIE Nederland, wilde concreet met de beginselen uit The global compact aan de slag gaan: “SPIE Nederland heeft een gecertificeerd managementsysteem op het gebied van kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001), arbeidsomstandigheden (OHSAS 18001) en veiligheid (VCA). Als het echter om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, wisten we eigenlijk niet goed waar we stonden, al hadden we, mede door onze ervaringen met de managementsystemen, wel de indruk dat we aardig op de goede weg waren.”

SPIE zocht daarom een partij die met een onafhankelijke blik naar de organisatie kon kijken en een 0-situatie kon vaststellen. De MVO-Kanskaart van BMD Advies sloot goed aan op deze vraag. Aan de hand van de zeven kernonderwerpen van MVO uit ISO 26000, inventariseerde BMD-adviseur Nathalie Damen de prestaties op deze thema’s. Daarbij worden de prestaties in vier niveaus verdeeld: I niet ingevoerd, II bewustwording bedrijf is reactief, III bedrijf is proactief en IV is onderdeel van bedrijfsstrategie en maximaal.

Zeven kernonderwerpen van MVO uit ISO 26000:

  1. behoorlijk bestuur;
  2. mensenrechten;
  3. arbeidsomstandigheden;
  4. milieu;
  5. eerlijk zaken doen;
  6. consumenten aangelegenheden;
  7. maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.

Inventariseren, structuren en strategie bepalen
Het gevoel van SPIE bleek juist: op bijna alle onderdelen scoorde het bedrijf III, proactief. Wat betreft arbeidsomstandigheden was zelfs een positieve uitschieter te zien. Hiervan is de aanpak geheel opgenomen in de bedrijfsstrategie en maximaal te noemen.

Nathalie Damen: “Veel bedrijven die aan de gang willen gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben vaak al verschillende aspecten hiervan goed op de rit staan. Wat BMD Advies doet is alle acties aan de hand van die zeven kernonderwerpen inventariseren, structureren en ze vanuit MVO-oogpunt beoordelen. Daarna gaan we kijken waar de kansen liggen voor het bedrijf.” Aan de hand van deze inventarisatie organiseerde SPIE Nederland een brainstormsessie met de verschillende divisiemanagers, die door Nathalie Damen geleid werd. Hierin werd gezamenlijk de strategie gekozen en werd bepaald welke kansen prioriteit verdienen.

Marco Herman: “Er kwamen kansen boven borrelen waar wij zelf niet aan hadden gedacht. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het gezondheidsmanagement naar niet werkgerelateerde activiteiten. Of het zodanig instrueren van klanten zodat zij onze producten op een duurzame manier kunnen gebruiken. Maar er zijn ook kansen op de lijst gekomen die voortborduren op trajecten die SPIE al ingegaan was, zoals het reduceren van de CO2-uitstoot. Voor de wereldwijde SPIE-groep is een CO2-footprint vastgesteld. Daaruit blijkt dat onze CO2-emissie het hoogst is bij de materialen die wij inkopen. Wij willen dat reduceren door duurzame inkoop. We hebben echter te maken met enorm veel leveranciers, daarom richten wij ons op de grootste partijen om een zo’n hoog mogelijk rendement te halen. Een andere mogelijkheid is transport; door over te gaan op elektrisch rijden of gebruik te maken van minder milieubelastende brandstoffen kunnen we ook een grote winst behalen. We kunnen echter ook een bijdrage leveren door middel van onze producten. Een mooi voorbeeld hiervan is de installatie die wij samen met andere partijen ontwikkelden voor Nuon.” Deze innovatieve installatie vangt CO2 af en maakt het geschikt voor opslag. Uniek hierbij is dat de CO2voor het verbrandingproces wordt afgevangen (pre-combustion capture) wat significant efficiënter is dan het zogenaamde ‘post combustion’  afvang proces dat momenteel in ontwikkeling is voor de conventionele kolencentrales.

nuon-skid4_art

CO2-afvanginstallatie op weg naar klant. Foto: Nuon

Een ander aandachtspunt voor SPIE is het inzichtelijk maken van de mensenrechten in de gehele keten. Bepaald geen makkelijke opgave vanwege de hoeveelheid en wereldwijd gevestigde leveranciers. SPIE begint daarom ook hier met het stellen van prioriteiten en doelen. “Wij hebben contact opgenomen met de leverancier van onze bedrijfskleding die in China wordt gemaakt. Die was eigenlijk best blij met onze vraag, omdat het voor hem ook een belangrijk speerpunt is. De leverancier is aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Hierbij zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld werktijden, lonen, uitsluiting kinderarbeid en werkomstandigheden. Ook bij andere leveranciers gaan we kijken hoe ze de mensenrechten geborgd hebben”, zegt Herman.

Internationaal voorbeeld
Op basis van de tijdens de brainstormsessie benoemde speerpunten maakt SPIE zelf een MVO-Plan van aanpak voor de periode 2011-2015. Hierin is de planning uitgewerkt en zijn de verantwoordelijken benoemd, zodat het een organisatiebreed traject wordt. Ook gaat SPIE onderzoeken of de MVO-Prestatieladder, een methode om een ‘bewijs’ van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verkrijgen, past bij het bedrijf. De SHEQ coördinator merkt echter nu al dat klanten en potentiële klanten vragen naar het MVO-beleid: “We waren al gewend om bij grote aanbestedingen kopieën van alle ISO-certificaten toe te voegen, maar nu kunnen we ook de door BMD Advies opgestelde MVO-scorekaart opnemen. Daarmee kunnen we laten zien dat het ons menens is.”

De MVO-aanpak bij SPIE Nederland wordt in Frankrijk met grote belangstelling gevolgd. Marco Herman: “Wereldwijd is er dan wel de ambitie om te werken volgens de basisprincipes uit The global compact, maar Nederland is tot nog toe het enige land dat er echt mee aan de slag is gegaan door te kijken waar we nu staan en te bepalen waar we heen willen gaan. Ik hoop dat we daarmee andere landen en klanten op een idee gebracht hebben.”

BMD-Nieuwsbrief, december 2010

Trackback van jouw site.